Rēzeknes tiesa

Pielikums Nr.1

02.01.2014. Rīkojumam Nr.1.23/1

2014.gadā Rēzeknes tiesā

saņemto lietu un pieteikumu sadales kārtība

 

            Rēzeknes tiesā saņemtās lietas un pieteikumi tiek reģistrēti un sadalīti elektroniski, ņemot vērā tiesnešu specializāciju.

Krimināllietas, materiālus par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu un materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem skata tiesneši Andris Zutis, Ivars Dzindzuks, Aija Jermacāne un Andris Jonikāns.

Civillietas skata tiesneši Gaļina Aleksejeva, Tatjana Maļinovska, Irēna Skrule, Dimitrijs Zamjatins un Aleksandrs Skritņiks. 

Izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesnese Gaļina Aleksejeva.

Izmeklēšanas tiesneses atvaļinājuma laikā viņas pienākumus, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājas rīkojumu, pilda tiesneši Tatjana Maļinovska, Irēna Skrule,  Dimitrijs Zamjatins un Aleksandrs Skritņiks.

Tiesai piekritīgos materiālus par administratīvajiem pārkāpumiem, sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu skata tiesneši A.Skritņiks, A.Jermacāne, A.Zutis, I.Dzindzuks un A.Jonikāns.

            Tiesā saņemtās krimināllietas, materiāli par administratīvajiem pārkāpumiem, sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu un Civilprocesa likuma kārtībā izskatāmie pieteikumi un sūdzības tiek reģistrēti Tiesu informācijas sistēmā to ienākšanas secībā.

            Krimināllietas  reģistrē krimināllietu kancelejas vadītāja V.Guda un datorizēti sadala tiesnešiem  A.Zutim, I.Dzindzukam, A.Jonikānam un A.Jermacānei.

            Materiālus par administratīvajiem pārkāpumiem reģistrē krimināllietu kancelejas vadītāja V.Guda un datorizēti sadala tiesnešiem  A.Skritņikam, A.Zutim, I.Dzindzukam, A.Jonikānam  un A.Jermacānei.

Civilprocesa kārtībā izskatāmos pieteikumus reģistrē civillietu kancelejas vadītāja R.Rebezova un datorizēti sadala tiesnešiem G.Aleksejevai, T.Maļinovskai, I.Skrulei, D.Zamjatinam un A.Skritņikam. Tiesnesei G.Aleksejevai iedala tikai pieteikumus, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām.

            Sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu reģistrē civillietu kancelejas vadītāja R.Rebezova un datorizēti sadala tiesnešiem A.Skritņikam,  A.Jermacānei, A.Zutim, I.Dzindzukam un A.Jonikānam.   

            Tiesnešiem G.Aleksejevai, A.Zutim. I.Dzindzukam, A.Jonikānam, A.Skritņikam un A.Jermacānei slodze veidojas sekojoši:

-  G.Aleksejevai : 70% - civillietas, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām, 30 % - pieteikumi par procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu un grozīšanu, iesniegumi par izmeklēšanas darbību sankcionēšanu;

 - A.Zutim: 5 %-administratīvo pārkāpumu materiāli, 5% sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 90% - krimināllietas;

- I.Dzindzukam : 5%- administratīvo pārkāpumu materiāli, 5% sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 90% - krimināllietas;

- A.Jonikānam: 5% - administratīvo pārkāpumu materiāli, 5% sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 90% - krimināllietas;

- A.Skritņikam: 10 % administratīvo pārkāpumu materiāli, 5% sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 85% - civillietas;

- A.Jermacānei : 5% - administratīvo pārkāpumu materiāli, 5%- sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu, 40% - krimināllietas. Bez tam tiesas priekšsēdētāja izlemj tiesā saņemtās sūdzības par tiesnešu un tiesas darbinieku rīcību un izmeklēšanas tiesneša lēmumiem.

            Ja nepieciešama lietu apvienošana, tiesnesis ir sevi atstatījis no lietas izskatīšanas, pieņēmis noraidījumu vai citos īpašos gadījumos, iespējamas atkāpes no iepriekš norādītās lietu sadales kārtības. Šādos gadījumos lietas sadala tiesas priekšsēdētāja.

 Lietu sadales kārtība tiek mainīta, ja mainās tiesneši, tiesneša atvaļinājuma vai ilgstošas slimības laikā, kā arī ņemot vērā tiesneša noslogojumu vai prombūtni. Šādos gadījumos, lai nodrošinātu lietu ātrāku izskatīšanu, lietas sadala tiesas priekšsēdētāja.

           

Tiesas priekšsēdētāja                                                        A.Jermacāne