Tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidi un samaksas apmērs

Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 19.februāra
noteikumiem Nr.96

N.p.k Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR 1  Daudzums Apmaksājamā summa
1. Dokumentu meklēšana arhīvā
1.1. ir zināmi lietas dati 2 1 lieta 0,85   0,00
1.2. nav zināmi lietas dati 2 1 lieta 1,71   0,00
2. Dokumenta atvasinājuma izgatavošana (kopēšana, skenēšana, elektroniksa dokumenta izdrukāšana) 1 lapuse 0,14   0,00
3. Personas datu aizklāšana (anonimizēšana) dokumenta atvasinājumā 1 lapuse 1,85   0,00
4. Dokumenta cauršūšana 1 dokuments 0,43   0,00
5. Dokumenta atvasinājuma pareizības apliecināšana 1 dokuments 2,85   0,00
6. Dokumentu nosūtīšana pa faksu (Latvijas robežās) 1 sūtījums 0,71   0,00
7. Izziņas izsniegšana 1 dokuments 2,85   0,00
8. Skaņas ierakstu kopijas izgatavošana (viena skaņas ieraksta datne) 1 CD matrica 2,42   0,00
9. Dokumentu ierakstīšana datu nesējā 1 CD matrica 2,42   0,00
10. Laikrakstā ievietojama tiesas sludinājuma sagatavošana un izsniegšana 1 dokuments 1,71   0,00
11. Tiesā iesniedzama dokumenta atvasinājuma izgatavošana 1 dokuments cena = 0.14xa+3,27   0,00
Apmaksājamā summa EUR 0,00
Apmaksājamā summa LVL 0,00

 

a - tiesā iesniedzama dokumenta lappušu skaits

1 Saskaņā ar pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.
2 - Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas līdz 2002.gada 31.decembrim, - lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai - vārds uzvārds un personas kods; juridiskai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs) un pirmās instances nolēmuma pieņemšanas datums. Lietām, kas pirmajā instancē izskatītas no 2003.gada 1.janvāra, - lietas dalībnieku identificējoša informācija (fiziskai personai - vārds uzvārds vai personas kods; juridiskai personai - nosaukums vai reģistrācijas numurs) vai lietas numurs vai arhīva numurs.
Maksājuma rekvizīti
Tiesu administrācija Maksājuma mērķī OBLIGĀTI jānorāda KK kodu 21379
Reģistrācijas nr.90001672316
Valsts kase
LV51TREL2190458019000
TREL22LV


Lai atvērtu "eirokalkulatoru" un norādīto maksājumu no LVL pārveidotu uz EUR spiediet šeit.

 

Maksājumu veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā:

1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.