Nodevu atmaksa

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumu Nr. 585 "Tiesu administrācijas nolikums" 4.9. apakšpunktu un pielikuma 1. apakšpunktu Tiesu administrācija pēc pieprasījuma sniedz atzinumu par iemaksātās valsts nodevas un tiesas uzliktā naudas soda atmaksāšanu, bet saskaņā ar  4.9. apakšpunktu un pielikuma 2. apakšpunktu Tiesu administrācija pēc pieprasījuma un atbilstoši tiesas nolēmumam (ja tāds paredzēts normatīvajos aktos) no Tiesu administrācijai Valsts kasē atvērtā konta atmaksā veikto maksājumu un saskaņā ar 4.9. apakšpunktu un pielikuma 3. apakšpunktu Tiesu administrācija pēc savas iniciatīvas, pēc pieprasījuma un atbilstoši tiesas nolēmumam (ja tāds paredzēts normatīvajos aktos) no Tiesu administrācijas Valsts kasē atvērtā konta veic nepareizi iemaksātā maksājuma novirzīšanu uz atbilstošo kontu.

Normatīvie akti attiecībā uz civilprocesu: Civilprocesa likuma 37. pants

Normatīvie akti attiecībā uz darbībām zemesgrāmatās: Zemesgrāmatu likuma 106.1 pants

Valsts nodevas atmaksa administratīvajā procesā: Administratīvā procesa likuma 125. pants,  129.1 pants; Ministru kabineta 2013. gada 12. februāra noteikumu Nr. 85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu" 11. punkts, 12. punkts, 19. punkts un 20. punkts

Vispārējie normatīvie akti par valsts nodevu atmaksu: likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.2 panta pirmā daļa

Metodiskais materiāls- Naudas līdzekļu atmaksāšanas process Tiesu administrācijā

 

Tiesu administrācijā iesniegumu var iesniegt:

- iesniedzot e-iesniegumu Tiesu administrācijas mājas lapā:  e-veidlapa pieejama šeit.

- pa e-pastu (šādu iesniegumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

- sūtot uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) _DEFAULT@90001672316;

- personīgi Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010

                - pa pastu (uz adresi: Tiesu administrācijai Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010)

               

Informatīvais tālrunis: 67063800, e-pasts: pasts@ta.gov.lv

Iesnieguma veidlapa: 

Iesniegums par naudas līdzekļu atmaksu.docx

Gadījumos, kad nostiprinājuma lūguma iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā samaksātā valsts vai kancelejas nodeva nav izmantota vai veikta tās pārmaksa, izmantojiet vienotā iesnieguma formu, lai saņemtu nodevas atmaksu. Iesnieguma formas pieejamas šeit:  DOCX formātā un ODT formātā.