Nodevu atmaksa

Valsts nodevu un citu maksājumu atmaksa

Personas, kuras ir iesaistītas tiesvedībās, saskaras ar dažāda veida valsts nodevām un citiem maksājumiem tiesās. Lai ieviestu skaidrību par dažādo maksājumu atmaksāšanu, Tiesu administrācija sniedz informāciju par valsts nodevu un citu maksājumu atmaksas kārtību.

Tiesu administrācija savas kompetences ietvaros uz personu iesnieguma pamata sniedz atzinumus par kļūdaini veiktu vai neizmantotu valsts nodevu un citu maksājumu, kas veikti tiesvedības ietvaros, atmaksu.Normatīvais regulējums:

Tiesu administrācija saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.589 "Tiesu administrācijas nolikums" 5.2. punktu sniedz atzinumu, ja persona iemaksājusi valsts nodevu vai citu maksājumu nepareizajā Tiesu administrācijas administrētajā valsts budžeta kontā, vai personas pieteikums vai nostiprinājuma lūgums tiesu iestādē nav iesniegts.

Normatīvie akti attiecībā uz civilprocesu

Saskaņā ar Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 37.pantu valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata, ja

1) ja iemaksāta lielāka nodeva, nekā to nosaka likums;

2) ja tiesa atsakās pieņemt pieteikumu;

3) ja izbeidz lietā tiesvedību uz tā pamata, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai;

4) ja prasību atstāj bez izskatīšanas uz tā pamata, ka ieinteresētā persona, kas griezusies tiesā, nav ievērojusi attiecīgajai lietu kategorijai noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, vai pieteikumu iesniegusi civilprocesuāli rīcībnespējīga persona;

5) ja tiesa apstiprinājusi izlīgumu — 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas.

6) ja tiesa saskaņā ar šā likuma 440.8 panta septīto daļu atsakās ierosināt apelācijas tiesvedību, — 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas;

7) ja tiesvedības izbeigšanas pamats ir prasītāja atteikšanās no prasības, jo ir panākta mediācijas vienošanās, kuru apliecina mediatora izsniegts rakstveida apliecinājums par mediācijas rezultātu, — 50 procentu apmērā no iemaksātās valsts nodevas.

Valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka pieteikums par tās atmaksāšanu iesniegts tiesā triju gadu laikā no summas iemaksas valsts budžetā.

Normatīvie akti attiecībā uz darbībām zemesgrāmatās

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 106.1 panta ceturto daļu kancelejas vai valsts nodevu atmaksā, ja valsts budžetā iemaksāta lielāka summa, nekā to nosaka normatīvie akti, vai nostiprinājuma lūgums atstāts bez ievērības vai bez izskatīšanas, nostiprinājuma lūdzējam ir tiesības triju gadu laikā no dienas, kad kancelejas vai valsts nodeva saņemta valsts budžetā, iesniegt attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai iesniegumu par kancelejas vai valsts nodevas atmaksu. Kancelejas vai valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu.

Normatīvie akti attiecībā uz administratīvo procesu

Valsts nodevas pilnīga atmaksa

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 125.pantu valsts nodevu, kas samaksāta par pieteikumu, atmaksā pilnīgi, ja tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu vai atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka:

1) pieteikumu iesniegusi persona, kurai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi īstenot administratīvi procesuālās tiesības un pienākumus;

2) pieteicējs nav ievērojis likumā noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, jo ņēmis vērā iestādes kļūdainu norādi par pārsūdzības kārtību.

 

Valsts nodevu, kas samaksāta par apelācijas sūdzību, atmaksā pilnīgi:

1) ja tiesnesis atsakās pieņemt apelācijas sūdzību vai tiesa izbeidz apelācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka pieteicējs vai trešā persona ir iesniegusi apelācijas sūdzību par spriedumu, kas nav pārsūdzams, jo ņēmusi vērā tiesas kļūdainu norādi par sprieduma pārsūdzības kārtību;

2) ja apelācijas instances tiesa atceļ pirmās instances tiesas spriedumu šā likuma 303.pantā paredzētajā gadījumā;

3) atbildētājam vai trešajai personai, ja pieteicējs atsakās no pieteikuma.

 

Visu valsts nodevu vai pārmaksāto daļu atmaksā uz personas iesnieguma pamata bez tiesas (tiesneša) nolēmuma normatīvajos aktos par valsts nodevas iemaksāšanu, atmaksāšanu un atlīdzināšanu noteiktajā kārtībā, ja:

1) samaksāta valsts nodeva par tādām darbībām, par kurām tā nav jāmaksā;

2) samaksāta lielāka valsts nodeva, nekā nosaka likums.

 

valsts nodevas daļēja atmaksa

Pusi no valsts nodevas, kas tika samaksāta par lietas izskatīšanu attiecīgajā tiesas instancē, atmaksā, ja pieteicējs vai trešā persona atteikusies no pieteikuma vai apelācijas sūdzības, pirms pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.

Atmaksas kārtība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumu Nr.85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu" 11.punktu valsts nodevu atmaksā, ja iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par valsts nodevas atmaksāšanu. Noteikumu 12.punkts nosaka, ka nepareizi iemaksātu valsts nodevu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad valsts nodeva ir iemaksāta.

Saskaņā ar APL 129.1 pantu drošības naudu atmaksā šādā kārtībā:

Drošības naudu atmaksā pilnīgi:

 

1) ja blakus sūdzību, kasācijas sūdzību vai lūgumu par pagaidu aizsardzību apmierina pilnībā vai daļā;

2) ja tiesa konstatē jaunatklātus apstākļus un nodod lietu vai tās daļu jaunai izskatīšanai;

3) atbildētājam vai trešajai personai, ja pieteicējs atsakās no pieteikuma;

4) ja blakus sūdzību, kasācijas sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsaka pieņemt vai atstāj bez izskatīšanas, pamatojoties uz to, ka sūdzību, lūgumu vai pieteikumu iesniegusi persona, kurai tiesa noteikusi tādu rīcībspējas ierobežojumu, kas neļauj tai patstāvīgi īstenot administratīvi procesuālās tiesības un pienākumus;

5) ja blakus sūdzību uzskata par neiesniegtu, atsakās ierosināt kasācijas tiesvedību vai izbeidz blakus sūdzības vai kasācijas tiesvedību, pamatojoties uz to, ka procesa dalībnieks ir iesniedzis blakus sūdzību vai kasācijas sūdzību par nolēmumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams, jo ņēmis vērā tiesas (tiesneša) kļūdainu norādi par nolēmuma pārsūdzības kārtību;

6) ja tiesvedība lietā izbeigta, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punktu.

 

Visu drošības naudu vai pārmaksāto daļu atmaksā uz personas iesnieguma pamata bez tiesas (tiesneša) nolēmuma normatīvajos aktos par drošības naudas iemaksāšanu un atmaksāšanu noteiktajā kārtībā, ja:

l) samaksāta drošības nauda par tādām darbībām, par kurām tā nav jāmaksā;

2) samaksāta lielāka drošības nauda, nekā nosaka likums.

Pusi no drošības naudas atmaksā, ja:

blakus sūdzību, kasācijas sūdzību, lūgumu par pagaidu aizsardzību vai pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem atsauc, iekams nav pabeigta to izskatīšana pēc būtības.

Atmaksas kārtība

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumu Nr.85 "Kārtība, kādā administratīvajā lietā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu" 19.punktu drošības naudu atmaksā, ja iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par drošības naudas atmaksāšanu. Noteikumu 20.punkts nosaka, ka nepareizi iemaksātu drošības naudu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad drošības nauda ir iemaksāta.


Kompetences kontu administrēšanā un maksājumu atmaksā

Tiesu administrētajos kontos saņemto naudas līdzekļu atmaksu daļā gadījumu (skatīt pielikumu – Kompetences kontu administrēšanā) atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 28.2pantam veic Valsts ieņēmumu dienests un pieteikums par veiktās iemaksas atmaksu iesniedzams Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk - VID), pievienojot Tiesu administrācijas atzinumu vai tiesas nolēmumu.

"Kompetences kontu administrēšanā" Pielikums Nr.3

"Kompetences maksājumu atmaksai" Pielikums Nr.4

Tiesu administrācijā iesniegumu var iesniegt šādos veidos:

- to iesniedzot personīgi Tiesu administrācijā vai

- sūtot pa pastu (uz pasta adresi: Tiesu administrācijai Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010), vai

- sūtot elektroniski (iesniegumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

Informatīvais tālrunis: 67063800, e-pasts: kanceleja@ta.gov.lv

Iesnieguma par naudas līdzekļu atmaksu veidlapa atrodama šeit

Informatīvais materiāls "Naudas līdzekļu atmaksas process Tiesu administrācijā"

 

Informācija pēdējo reizi atjaunota 25.05.2018.