Mediācija

Vispārēja informācija par mediācijas procesu pieejama šeit.

Ar plašāku informāciju par mediācijas procesu un aktuālo informāciju varat iepazīties portālā www.sertificetimediatori.lv .

Informāciju par sertificētajiem mediatoriem varat atrast šeit https://sertificetimediatori.lv/mediatori/

Sertificētu mediatoru saraksts pieejams šeit

Projekts Mediācija civillietās

Lai veicinātu mediācijas plašāku pieejamību sabiedrībai, kā arī nodrošinātu praktisku atbalstu mediācijas pakalpojuma saņemšanai no 19. oktobra līdz 21. decembrim tiek īstenots projekts Mediācija civillietās, kura ietvaros Latvijas sabiedrībai bez maksas būs pieejams mediācijas koordinatora atbalsts, kā arī iespēja saņemt projekta ietvaros līdzfinansētu mediācijas pakalpojumu.

Kā atzīmē Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane: "Mediācijā nav zaudētāju! Tāpēc iesaku to izmēģināt jebkura strīda vai domstarpību risināšanā.”

Mediācijas koordinators ikvienam interesentam klātienē vai elektroniskās saziņas veidā:

sniegs vispārīgu informāciju par mediāciju;

palīdzēs lietas dalībniekiem jau uzsāktā tiesvedībā vai citiem interesentiem “atrast” sertificētu mediatoru;

palīdzēs noorganizēt pirmo tikšanos ar sertificētu mediatoru;

konsultēs par mediācijas piemērotību konkrētā strīdā.

Gadījumos, kad puses tiks novirzītas mediācijai ar koordinatora starpniecību, tām būs iespēja saņemt no projekta līdzekļiem daļēji finansētu mediācijas pakalpojumu. Projekta ietvaros pusēm tiek nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, ar minimālu katras puses līdzmaksājumu 5 EUR apmērā par katru sesiju. Līdzmaksājums nav jāsedz personām, kuras ir atbrīvotas no tiesas izdevumu samaksas ar tiesneša lēmumu, kā arī personām, kas atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu iespējams saņemt visa veida civiltiesisku strīdu risināšanai, tai skaitā: darba lietās; mantojuma lietās; saistību tiesībās; komerclietās; nekustamo īpašumu jautājumos; citos civiltiesiskos strīdos.

Iespēja saņemt mediācijas koordinatora atbalstu klātienē būs pieejama: 

RĪGĀ

JELGAVĀ

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Lomonosova ielā 10 Zemgales rajona tiesā Jelgavā, Dambja ielā 12

Pirmdienās plkst. 8.30 – 19.00

Otrdienās plkst. 8.30 – 17.00

Trešdienās plkst. 8.30 – 19.00

Ceturtdienās plkst. 8.30 – 17.00

Piektdienās plkst. 8.30 – 16.00

Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00

Piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00

Tālrunis: 28050777

e-pasts: mediacija@smp.lv 

Tālrunis: 63082191

e-pasts: sanita.titova@tiesas.lv

Mediācijas koordinators interesentus klātienē pieņems tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Papildu informāciju par projektu Mediācija civillietās var saņemt www.sertificetimediatori.lv, rakstot e-pastu mediacija@smp.lv vai pa tālruni 28050777, 63082191. 

Mediācijas koordinatoru atbalsts tiesās un mediācija civillietās tiks nodrošinātas ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu programmas atbalstu, lai veicinātu mediācijas pakalpojumus un to atpazīstamību sabiedrībā. Projektu “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” (Strengthening the access to justice in latvia through fostering mediation and legal aid services, as well as support to the development of judicial policies and to increased quality of court management) īsteno Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (CEPEJ) sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Sertificētu mediatoru padomi, Tiesu administrāciju, Juridiskās palīdzības administrāciju. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība un Eiropas Padome. 

Vairāk par mediāciju LASI ŠEIT

Projekts “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi īsteno projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm jau tiesā uzsāktu, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušu tādu ģimenes strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses. Tai skaitā, cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

Projekta ietvaros valsts atbalsts nodrošina pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vada sertificēts mediators, pusēm bez maksas. Ja strīds netiks atrisināts piecu sesiju laikā, tālākās pakalpojuma izmaksas būs jāsedz pusēm pašām.

Mediācijas procesam var būt nepieciešamas vairākas tikšanās (sesijas). Strīda risinājuma panākšanai nepieciešamo sesiju skaits ir atkarīgs no domstarpību rakstura – ilguma, veida, iesaistīto personu skaita.

Projekta ietvaros sertificēta mediatora pakalpojumu iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanai, piemēram:

- bērnu saskarsmes jautājumi;

bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšana;

- uzturlīdzekļu apmērs un/vai maksāšanas kārtība;

- vecāku attiecības un savstarpējā komunikācija;

- bērnu audzināšanas jautājumi;

- laulības šķiršana u.c.

Lai projekta ietvaros pieteiktos mediācijas pakalpojuma saņemšanai, lūdzam vērsties pie sava izvēlētā projektā iesaistītā sertificētā mediatora* vai Sertificētu mediatoru padomē. Tiesā uzsākta strīda gadījumā informāciju var jautāt arī tiesā.

Ģimeņu projektā darbojošos sertificēto mediatoru saraksts pieejams šeit

Vispārēja informācija par bezmaksas mediācijas procesu ģimenes strīdos pieejama šeit

Sīkāka informācija par projektu:

www.sertificetimediatori.lv

rakstot uz e-pastu: smp@mediacija.lv

zvanot pa tālruni: 28050777