2009. gads

EST 2009. gada 30. novembra Atzinums 1/08 (Kopienas (šobrīd ES) starptautisko attiecību tiesības) Atzinums 1-08.docx

EST 2009. gada 3. septembra spriedums lietā C-166/07 Parlaments/Padome (juridiskais pamats pirmā pīlāra ietvaros) Parlaments-Padome.doc

EST 2009. gada 8. septembra spriedums lietā C-411/06 Komisija/Parlaments un Padome (juridiskais pamats pirmā pīlāra ietvaros) Komisija-Parlaments un Padome.doc

EST 2009. gada 16. jūlija spriedums lietā C-12/08 Mono Car Styling (joma: darba tiesības; kolektīvā atlaišana) Mono Car Styling.doc

EST 2009. gada 25. jūnija spriedums lietā C-14/08 Roda Golf & Beach Resort (joma: starptautiskās privāttiesības) Roda Golf_Beach Resort.doc

EST 2009. gada 29. janvāra spriedums lietā C-19/08 Petrosian u.c. (joma: vīzas; patvērums; imigrācija) Petrosian u.c..doc

EST 2009. gada 2. jūlija spriedums lietā C-32/08 FEIA (joma: intelektuālais īpašums) FEIA.doc

EST 2009. gada 6. oktobra spriedums lietā C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones (joma: patērētāju tiesību aizsardzība) Asturcom Telecomunicaciones.doc

EST 2009. gada 8. septembra spriedums lietā C-42/07 Liga Portuguesa de Futebol Profissional un Baw International (joma: pakalpojumu sniegšanas brīvība) Liga Portuguesa de Futebol Profissional un Baw International.doc

EST 2009. gada 10. septembra spriedums lietā C-44/08 Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK u.c. (joma: darba tiesības; kolektīvā atlaišana) Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK u.c..doc

EST 2009. gada 10. septembra spriedums lietā C-76/08 Komisija/Malta (joma: vide) Komisija-Malta.doc

EST 2009. gada 18. jūnija spriedums lietā C-88/08 Hütter (joma: darba tiesības) Hutter.doc

EST 2009. gada 2. decembra spriedums lietā C-89/08 P Komisija/Īrija u.c. (Sacīkstes princips) P Komisija_Īrija u.c..doc

EST 2009. gada 15. oktobra spriedums lietā C-101/08 Audiolux u.c. (Vispārējie Kopienas (šobrīd ES) tiesību principi) Audiolux u.c..doc

EST 2009. gada 10. februāra spriedums lietā C-110/05 Komisija/Itālija(joma: preču brīva aprite) Komisija_Itālija.doc

EST 2009. gada 2. jūlija spriedums lietā C-111/08 SCT Industri (joma: starptautiskās privāttiesības) SCT Industri.doc

EST 2009. gada 27. oktobra spriedums lietā C-115/08 ČEZ (Vispārējie Kopienas (šobrīd ES) tiesību principi) ČEZ.doc

EST 2009. gada 22. oktobra spriedums lietā C-116/08 Meerts (joma: darba tiesības; darbinieka atlaišana) Meerts.doc

EST 2009. gada 6. oktobra spriedums lietā C-123/08 Wolzenburg (joma: policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās) Wolzenburg.doc

EST 2009. gada 24. septembra spriedums apvienotajās lietās C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P un C-137/07 P Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Komisija (joma: konkurences noteikumi; aizliegtās vienošanās) Apv. lietas C-125-07 P,C-133-07 P,C-135-07 P un C-137-07 P.doc

EST 2007. gada 30. janvāra spriedums lietā C-202/07 P France Télécom SA/Eiropas Kopienu Komisija (joma: konkurences tiesības; dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) P France Télécom SA_Eiropas Kopienu Komisija.doc

EST 2009. gada 10. februāra spriedums lietā C-185/07 Allianz (agrāk Riunione Adriatica di Sicurta) (joma: starptautiskās privāttiesības) Allianz.doc

EST 2009. gada 19. maija spriedums apvienotajās lietās C-171/07 un C-172/07 Apothekerkammer des Saarlandes u.c. (joma: brīvība veikt uzņēmējdarbību) Apothekerkammer des Saarlandes u.c..doc

EST 2009. gada 10. marta spriedums lietā C-169/07 Hartlauer (joma: brīvība veikt uzņēmējdarbību) Hartlauer.doc

EST 2009. gada 16. jūlija spriedums lietā C-168/08 Hadadi (joma: starptautiskās privāttiesības) Hadadi.doc

EST 2009. gada 16. jūlija spriedums lietā C-165/08 Komisija/Polija (joma: vide) Komisija-Polija.doc

EST 2009. gada 11. jūnija spriedums apvienotajās lietās C-155/08 un C-157/08 X un Passenheim-van Schoot (joma: pakalpojumu sniegšanas brīvība; kapitāla brīva aprite) X un Passenheim-van Schoot.doc

EST 2009. gada 4. jūnija spriedums lietā C-142/05 Mickelsson un Roos (joma: brīva preču aprite)  Mickelsson un Roos.doc

EST 2009. gada 1. oktobra spriedums lietā C-141/08 P Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Padome (Vispārējie Kopienas (šobrīd ES) tiesību principi) P Foshan Shunde Yongjian Housewares un Hardware_Padome.doc

EST 2009. gada 6. oktobra spriedums lietā C-133/08 ICF (joma: starptautiskās privāttiesības) ICF.doc

EST 2009. gada 9. jūlija spriedums lietā C-204/08 Rehder (joma: starptautiskās privāttiesības) Rehder.doc

EST 2009. gada 3. marta spriedumi lietās C-205/06 Komisija/Austrija un C-249/06 Komisija/Zviedrija (Kopienas (šobrīd ES) starptautisko tiesību attiecības) Komisija-Austrija un Komisija-Zviedrija.doc

EST 2009. gada 5. marta spriedums lietā C-222/07 Uteca (joma: konkurences tiesības; valsts atbalsts) Uteca.doc

EST 2009. gada 19. februāra spriedums lietā C-228/06 Soysal un Savatli (Kopienas (šobrīd ES) starptautisko tiesību attiecības) Soysal un Savatli.doc

EST 2009. gada 20. janvāra spriedums lietā C-240/07 Sony Music Entertainment (joma: intelektuālais īpašums) Sony Music Entertainment.doc

EST 2009. gada 4. jūnija spriedums lietā C-243/08 Pannon GSM (joma: patērētāju tiesību aizsardzība) Pannon GSM.doc

EST 2009. gada 16. jūlija spriedums lietā C-254/08 Futura Immobiliare u.c. (joma: vide) Futura Immobiliare u.c..doc

EST 2009. gada 23. aprīļa spriedums Apvienotajās lietās C-261/07 un C-299/07 VTB-VAB (joma: patērētāju tiesību aizsardzība) VTB-VAB.doc

EST 2009. gada 22. oktobra spriedums apvienotajās lietās C-261/08 un C-348/08 Zurita García un Choque Cabrera (joma: vīzas, patvērums, imigrācija) Zurita Garcia un Choque Cabrera.doc

EST 2009. gada 10. februāra spriedums lietā C-301/06 Īrija/ Parlaments un Padome (juridiskais pamats pirmā pīlāra ietvaros) Īrija-Parlaments un Padome.doc

EST 2009. gada 6. oktobra spriedums lietā C-301/07 PAGO International (joma: intelektuālais īpašums) PAGO International.doc

EST 2009. gada 29. janvāra spriedums lietā C-311/06 Consiglio Nazionale degli Ingegneri (joma: brīvība veikt uzņēmējdarbību; personu brīva pārvietošanās) Consiglio Nazionale degli Ingegneri.doc

EST 2009. gada 27. janvāra spriedums lietā C-318/07 Persche (joma: kapitāla brīva aprite)  Persche.doc

EST 2009. gada 9. jūlija spriedums lietā C-319/07 P 3F/Komisija (joma: konkurences tiesības, valsts atbalsts) P 3F_Komisija.doc

EST 2009. gada 10. marta spriedums lietā C-345/06 Heinrich (Vispārējie Kopienas (šobrīd ES) tiesību principi) Heinrich.doc

EST 2009. gada 23. aprīļa spriedums lietā C-357/07 TNT Post UK (joma: nodokļi) TNT Post UK.doc

EST 2009. gada 2. decembra spriedums lietā C-358/08 Aventis Pasteur (joma: patērētāju tiesību aizsardzība) Aventis Pasteur.doc

EST 2009. gada 16. jūlija spriedums lietā C-385/07 P Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Komisija (joma: Konkurences tiesības; Dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana) P Der Grune Punkt - Duales System Detuschland_Komisija.doc

EST 2009. gada 2. aprīļa spriedums lietā C-394/07 Gambazzi (joma: starptautiskās privāttiesības) Gambazzi.doc

EST 2009. gada 19. novembra spriedums apvienotajās lietās C-402/07 un C-432/07 Sturgeon u.c., kā arī Böck un Lepuschitz (joma: transports) Sturgeon u.c., kā arī Böck un Lepuschitz.doc

EST 2009. gada 2. aprīļa spriedums C-421/07 Damgaard (joma: patērētāju tiesības, reklāma) Damgaard.docx

 EST 2009. gada 11. jūnija spriedums lietā C-429/07 X BV (joma: Konkurences noteikumi) X BV.doc

EST 2009. gada 24. marta spriedums lietā C-445/06 Danske Slagterier (dalībvalstu ārpuslīgumiskā atbildība) Danske Slagterier.doc

EST 2009. gada 10. septembra spriedums apvienotajās lietās C-445/07 P un C-455/07 P Komisija/Ente per le Ville Vesuviane (prasības atcelt tiesību aktu pieņemamības nosacījumi) Komisija_Ente per le Ville Vesuviane.doc

EST 2009. gada 17. februāra spriedums lietā C-465/07 Elgafaji (joma: vīzas, patvērums, imigrācija) Elgafaji.doc

EST 2009. gada 8. septembra spriedums lietā C-478/07 Budĕjovický Budvar (joma: lauksaimniecība) Budĕjovický Budvar.doc

EST 2009. gada 9. jūnija spriedums lietā C-480/06 Komisija/Vācija (joma: publiskais iepirkums) Komisija-Vācija.doc

EST 2009. gada 3. septembra spriedums lietā C-489/07 Messner (joma: patērētāju tiesību aizsardzība) Messner.doc

EST 2009. gada 6. oktobra spriedums Apvienotajās lietās C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P un C-519/06 P GlaxoSmithKline/Komisija (joma: konkurences noteikumi; aizliegtās vienošanās) GlaxoSmithKline_Komisija.doc

EST 2009. gada 28. aprīļa spriedums lietā C-518/06 Komisija/Itālija (joma: Brīvība veikt uzņēmējdarbību; pakalpojumu sniegšanas brīvība) Komisija-Itālija.doc

EST 2009. gada 2. aprīļa spriedums lietā C-523/07 A (joma: starptautiskās privāttiesības) A.doc

EST 2009. gada 30. aprīļa spriedums lietā C-531/07 Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft (joma: preču brīva aprite) Fachverband der Buch und Medienwirtschaft.doc

EST 2009. gada 23. aprīļa spriedums lietā C-544/07 Rüffler (joma: Eiropas Savienības pilsonība) Rüffler.doc

EST 2009. gada 10. septembra spriedums lietā C-573/07 Sea (joma: publiskais iepirkums) Sea.doc