2011. gads

EST 2011. gada 8. marta atzinums Nr. 1/09 (Vienota sistēma strīdu izskatīšanai patentu jomā) Atzinums Nr. 01-09.doc

EST 2011. gada 15. septembra spriedums lietā C 155/10 Williams u.c. pret British Airways plc. (Samaksas par ikgadējo atvaļinājumu aprēķināšanas kārtība) Williams u.c. pret British Airways plc..doc

EST 2011. gada 17. novembra spriedums lietā C‑327/10 Hypoteční banka a.s. pret Udo Mike Lindner  (Tiesas jurisdikcijas noteikšana) Hypoteční banka a.s. pret Udo Mike Lindner.doc

EST 2011. gada 8. marta spriedums lietā C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano pret Office national de l’emploi (ONEm) (joma: Eiropas Savienības pilsonība) Zambrano.doc

EST 2011. gada 6. septembra spriedums lietā C-442/09 Bablok  (jēdziena ģenētiski modificēts organisms interpretācija) Bablok.doc

EST 2011. gada 12. aprīļa spriedums lietā C-235/09 DHL Express France  (Kopienas (šobrīd ES) preču zīme) DHL Express France.doc

EST 2011. gada 28. aprīļa spriedums lietā C-61/11 PPU El Dridi Hassen  (trešās valsts valstspiederīgā izraidīšanas tiesiskais regulējums) PPU El Dridi Hassen.doc

EST 2011. gada 1. marta spriedums lietā C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL u.c. (joma: apdrošināšanas tiesības) Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL u.c..doc

EST 2011. gada 17. februāra spriedums lietā C-283/09 Weryński  (ar liecinieka liecību sniegšanu saistītie izdevumi) Werynski.doc

EST 2011. gada 22. septembra spriedums lietā C-323/09 Interflora un Interflora British Unit (Preču zīmju aizsardzība Eiropas Savienībā) Interflora Inc, Interflora British Unit.doc

EST 2011. gada 29. novembra spriedums lietā C-371/10 National Grid Indus (sabiedrības faktiskā vadības centra pārcelšana uz dalībvalsti, kas nav tās dibināšanas dalībvalsts) National Grid Indus.doc

EST 2011. gada 3. maija spriedums lietā C-375/09 Tele 2 Polska (joma: Dominējoša stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpuma konstatēšana) Tele2 Polska.doc

EST 2011. gada 15. oktobra spriedums apvienotajās lietas C-509/09 un C-161/10 eDate Advertising u.c.  (joma: brīvības, drošības un tiesiskuma telpa; tiesu iestāžu sadarbība civillietās) eDate Advertising.doc