2012. gads

EST 2012. gada 27. novembra spriedums lietā C-370/12 Pringle (Stabilizācijas mehānisms dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro) Pringle.docx

EST 2012. gada 8. novembra spriedums lietā C-40/11 Iida (Trešās valsts valstspiederīgā tiesības uzturēties tāda pilsoņa izcelsmes dalībvalstī, kurš uzturas citā dalībvalstī - Eiropas Savienības pilsonība – Pamattiesības) Iida.docx

EST 2012. gada 5. septembra spriedums lietā C-83/11 Rahman u.c.( Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā) Rahman u.c..docx

EST 2012. gada 23. oktobra spriedums lietā C-300/10 Marques Almeida (Tiesības ierobežot izmaksāt obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kompensāciju ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu pasažieriem, ja nav vainojams neviens no ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītājiem) Marques Almeida.docx

EST 2012. gada 6. septembra spriedums lietā C-190/11 Mühlleitner (Par patērētāja tiesībām celt prasību tiesā atbilstoši savam domicilam, ja tiesību aizskārums radies citas dalībvalsts komersanta rīcības rezultātā, kurš komercdarbību vērsis uz patērētāja domicila valsti) Muhlleitner.docx

EST 2012. gada 19. jūlija spriedums lietā C‑470/11 Garkalns (joma: pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumi) Garkalns.docx

EST 2012. gada 14. februāra spriedums lietā C-17/10 Toshiba Corporation e.a. (nacionālo konkurences iestāžu kompetence) Toshiba Corporation.docx

EST 2012. gada 3. jūlija spriedums lietā C-128/11 UsedSoft (joma: intelektuālā īpašuma tiesības) UsedSoft.docx

EST 2012. gada 15. marta spriedums lietā C-162/10 Phonographic Performance (Ireland)  “Lietotāja” un “publiskošanas” (jēdziens autortiesībās, samaksa par fonogrammu atskaņošanu viesnīcu istabās) Phonographic Performance (Ireland).docx

EST 2012. gada 12. jūlija spriedums lietā C-171/11 Fra.bo SpA (joma: brīva preču aprite) Fra.bo SpA.docx

EST 2012. gada 12. jūlija spriedums lietā C-176/11 HIT un HIT LARIX (kazino reklāmas ierobežojumi) HIT un HIT LARIX.docx

EST 2012. gada 27. marta spriedums lietā C-209/10 Post Danmark (dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums) Post Danmark.docx

EST 2012. gada 19. jūlija spriedums lietā C‑263/11 Rēdlihs (nereģistrēšanās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā) Rēdlihs.docx

EST 2012. gada 15. marta spriedums lietā C-292/10 G (aizmuguriska sprieduma taisīšana, ja atbildētāja atrašanās vieta nav zināma) G_.docx

EST 2012. gada 22. maija spriedums lietā C-348/09 P.I. (personas izraidīšana no valsts) P.I..docx

EST 2012. gada 16. februāra spriedums lietā C-360/10 SABAM (autortiesību pārkāpumu atklāšana) SABAM.docx

EST 2012. gada 12. jūlija spriedums lietā C-378/10 VALE Építési kft (sabiedrību tiesības) VALE Epitesi kft.docx

EST 2012. gada 19. aprīļa spriedums lietā C-415/10 Meister (joma: darba tiesības) Meister.docx

EST 2012. gada 15. marta spriedums lietā C-453/10 Pereničová un Perenič (negodīgi noteikumi patērētāju līgumos) Pereničova un Perenič.docx

EST 2012. gada 6. septembra spriedums lietā C-471/11 Cido Grupa (maksājuma par liekajiem krājumiem apmērs un aprēķina bāze) Cido Grupa.docx

EST 2012. gada 6. septembra spriedums lietā C-487/11 Treimanis (personiskas mantas atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem) Treimanis.docx

EST 2012. gada 18. oktobra spriedums lietā C‑525/11 Mednis (PVN pārmaksas atmaksas kārtība) Mednis.docx

EST 2012. gada 19. jūlija spriedums lietā C‑591/10 Littlewoods Retail u.c. (joma: nodokļu tiesības) Littlewoods Retail u.c..docx

EST 2012. gada 6. septembra spriedums lietā C-619/10 Trade Agency (joma: spriedumu atzīšana civillietās) Trade Agency.docx