2014. gads

EST 2014. gada 11. decembra spriedums lietā C-212/13 Ryneš (Tiesības savā privātajā teritorijā uzstādīt videonovērošanu) Ryneš.docx

EST 2014. gada 18. decembra spriedums lietā C-449/13 CA Consumer Finance SA (Pienākums pārbaudīt aizņēmēja kredītspēju) CA Consumer Finance SA.docx

EST 2014. gada 23. janvāra spriedums lietā C-355/12 Nintendo and Others pret PC Box Srl and Others (Tehnoloģiskie aizsardzības pasākumi videospēļu konsolēsNintendo.docx

EST 2014. gada 13. februāra spriedums lietā C-466/12 Nils Svensson and Others v Retriever Sverige AB (Vai hipersaišu publicēšana interneta vietnē uzskatāma par darba izziņošanuNils Svensson.docx

EST 2014. gada 8. aprīļa spriedums apvienotajās lietas C-293/12 un C-594/12 Digital Rights Ireland un Seitlinger u.c. (EST pasludina direktīvu par spēkā neesošu) Digital Rights Ireland un Seitlinger u.c..docx

EST 2014. gada 14. septembra spriedums lietā C-291/13 Papasavvas  (Informācijas pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskā atbildība) Papasavvas.docx

EST 2014. gada 4. septembra spriedums lietā C-575/12 Air Baltic Corporation (Trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas nosacījumi) Air Baltic Corporation.docx

EST 2014. gada 4. septembra spriedums lietā C-452/13 Germanwings (Par jēdziena „faktiskais ielidošanas laiks” interpretāciju) Germanwings.docx

EST 2014. gada 12. jūnija spriedums lietā C-118/13 Bollacke (Darbinieka nāve neizslēdz tā tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu) Bollacke.docx

EST 2014.gada 27.marta spriedums lietā C-322/13 Grauel Rüffer (Par tiesībām tiesā lietot citu valodu, kas nav valsts oficiālā valoda) Grauel Rüffer.docx

EST 2014. gada 17. septembra spriedums lietā C‑7/13 Skandia America (Par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu) Skandia America.docx

EST 2014. gada 9.aprīļa spriedums lietā C‑616/11 T-Mobile Austria (Par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū) T-Mobile Austria.docx