ECLI ieviešana

Projekta nosaukums: ECLI ieviešana
Vadošais finansētājs: Eiropas Komisija
Projekta vadošais partneris: Tiesu administrācija
Projekta īstenošana: 01.03.2016.-30.09.2017.

Asociētie partneri (neieguldot līdzfinansējumu):

  • Lietuvas Tiesu administrācija
  • Itālijas Tieslietu ministrija 
  • Spānijas Tiesu iestāžu dokumentārais centrs

Projekta kopsavilkums (pamatojums):
Projekta īstenošanas vispārējais mērķis ir ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru (European Case Law Identifier - ECLI), lai atvieglotu pareizu un nepārprotamu atsauču noformēšanu attiecībā uz pieņemtajiem tiesu nolēmumiem. ECLI izveide nodrošinās vienkāršu piekļuvi gan Latvijas, gan citu ES dalībvalstu pieņemtajiem tiesu nolēmumiem, kas pilnveidotu tiesnešu kompetenci ES tiesību piemērošanā un īstenošanā, kā arī tiktu nodrošināta vienota piekļuve tiesu nolēmumu datu bāzei jau tiesas sēdes laikā.

Projekta mērķis:
- veicināt vienotu tiesu praksi, piemērojot un interpretējot Eiropas likumdošanu;
- veicināt pareizu un nepārprotamu spriedumu citēšanu no Eiropas un nacionālajām tiesām, ieviešot ECLI Latvijā;
- uzlabot iztiesāšanas procedūru un padarīt efektīvāku tiesas lemšanas procedūru.

Plānotās projekta aktivitātes:
-  esošās situācijas analīze un programmatūras prasību attīstība;         
- pieredzes apmaiņa ar Itālijas, Spānijas un Lietuvas atbildīgajām iestādēm, lai iepazītos ar konkrētās valsts pieredzi ECLI ieviešanā; 
-  Tiesu iestāžu informācijas sistēmas (TIIS) pilnveide, ieviešot ECLI; 
-  TRADOS tulkošanas programmas datu bāzes (atmiņas) pilnveide un nodrošinātas tiesu darbinieku apmācības. 

Plānotie projekta rezultāti:

- izstrādāts esošās situācijas analīzes ziņojums;

- organizētas trīs pieredzes apmaiņas vizītes pie projekta asociētajiem partneriem;

- pilnveidota Tiesu iestāžu informatīvā sistēma (TIIS);

- pilnveidota TRADOS tulkošanas programmas datu bāze (atmiņa); Krimināllikuma tulkojums un Kriminālprocesa likumatulkojums. Grozījumi Kriminālprocesa likumā.

- papildināti Tiesu lietvedības organizēšanas noteikumi (sākot ar 9.punktu).

- izveidota TRADOS lietotāju rokasgrāmata (Darba sākšanas pamācība);

- izveidota TRADOS administratoru rokasgrāmata.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

Uzsākta Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana Latvijā

Tiesu administrācijas eksperti iepazīstas ar Itālijas pieredzi Eiropas judikatūras identifikatora ieviešanā

Tiesu administrācijas eksperti iepazīstas ar Spānijas pieredzi Eiropas judikatūras identifikatora ieviešanā

Tiesu administrācijas eksperti viesojas Lietuvas valsts Tiesu administrācijā

Latvijas delegācija viesojas Eiropas Savienības tiesā

Tiesu administrācijas pārstāvji piedalās projekta darba grupas sanāksmē Briselē

Uzsāktas tiesu tulku apmācības

Uzsāktas Tiesu informācijas sistēmas lietotāju apmācības par ECLI Funkcionalitāti

Rīgā norisinās konference “ECLI ieviešana Latvijā – rezultāti un ieguvumi”

Infografika par ECLI projekta ieguvumiem