Projekts "Justīcija attīstībai"

Projekts “Justīcija attīstībai”

Tieslietu politikas loma ir nozīmīga valsts kopējā tautsaimniecības veidošanā un attīstībā. Efektīva un kvalitatīva tiesu sistēmas darbība, īpaši komercstrīdu risināšanā, tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu kompetence ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā ir būtiski aspekti, kas ietekmē komercdarbības vidi. Projekts “Justīcija attīstībai” ir vērsts uz Latvijas komercdarbības vides uzlabošanu, nodrošinot vērienīgus kvalifikācijas pilnveides pasākumus ne tikai tiesu sistēmā strādājošajiem, bet arī tiesībsargājošo un izmeklēšanas iestāžu darbiniekiem.

Projektu “Justīcija attīstībai” īsteno Tiesu administrācija ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu. Tieslietu ministrija ir atbildīga par projektā plānoto rezultātu sasniegšanu.

2016.gada 7.jūnijā Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Justīcija attīstībai” aktivitāšu īstenošanas uzsākšanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Plānojot projekta pasākumus, uzsvars tiek likts uz to profesionālo zināšanu pilnveidošanu, kas ir saistītas ar iekšējā tirgus atbilstošu, uz attīstību vērstu un tiesisko darbību.

Projekta mērķa grupa ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, bet, plānojot un īstenojot starpdisciplinārās mācības, attiecīgos mācību semināros atbilstoši mācību saturam piesaista brīvo juridisko profesiju pārstāvjus, šķīrējtiesnešus, mediatorus, maksātnespējas administratorus un citus juridisko jomu profesionāļus. Kopumā plānots apmācīt 11 433 personas.

Projekta sadarbības partneri ir Augstākā tiesa, Valsts tiesu ekspertīžu birojs, Iekšlietu ministrija un Prokuratūra.

Projekta pasākumi ir īstenojami līdz 2022.gada 31.decembrim un to kopējās izmaksas veido 10 474 822  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8 903 599 euro euro un valsts budžeta finansējums – 1 571 223 euro.

Tik plaša mēroga apmācību, stažēšanās un labākās prakses apmaiņas aktivitātēm tiesnešiem, prokuroriem, izmeklētājiem, kā arī citu juridisko profesiju pārstāvjiem un vērienīgajiem sistēmas modernizācijas pasākumiem Latvijā ir bezprecedenta raksturs.

Plānotie pasākumi

1)      Paredzēts, ka juridisko profesiju pārstāvji būs iesaistīti profesionālajās apmācībās, tostarp, piedāvājot pilnveidot zināšanas profesijā primāri nepieciešamo tiesību jomu aktualitātēs:

•             procesuālajos jautājumos, atbilstoši izvirzītajam projekta mērķim un nodrošinot sasaisti ar uzņēmējdarbības vidi, liekot uzsvaru uz noziedzīgo nodarījumu tautsaimniecībā izmeklēšanu;

•             starptautiskās sadarbības jautājumos,

•             Eiropas Savienības tiesību un cilvēktiesību jautājumos,

•             alternatīvo strīdu izšķiršanas veidu kontekstā,

•             tiesu ekspertīžu un citās jomās.

Tāpat ir plānotas svešvalodu un citu vispārējo prasmju mācības.

Aktīvi apmācību procesu plānots uzsākt 2017. gada sākumā, taču atsevišķas mācības, piemēram, svešvalodu un vispārējo prasmju, tiks realizētas jau šogad.

Apmācību realizēšanā iecerēts piesaistīt arī vadošās Eiropas profesionālās apmācību iestādes, kā arī izvērtēt iespējas pārņemt labāko un Latvijas sistēmai atbilstošāko ārvalstu pieredzi. Kvalifikācijas celšanas procesā plaši plānots izmantot modernās tehnoloģijas, nodrošinot procesa efektivitāti, racionalitāti un pieejamību.

2)      Plaši tiks nodrošinātas iespējas stažēties un iegūt labāko praksi ārvalstīs.

3)      Plānota rokasgrāmatu, vadlīniju un judikatūras apkopojumu izstrāde.

4)      Piesaistot ārvalstu ekspertus, kas darbojas starptautisko organizāciju ietvaros, ir iecerēts veikt Latvijas tieslietu sistēmas visaptverošo novērtējumu. Novērtējums ietvers neatkarīgu analīzi attiecībā uz Latvijas tiesu sistēmas darbību, kā arī rekomendācijas tās iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Secinājumus izmantos kā bāzi ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu izstrādei un normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem.

Projekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem  un Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020.gadam , lai īstenotu Eiropas Savienības struktūr¬fondu un kohēzijas fondu 2014.-2020.gadam darbības programmas „Izaugsme un Nodarbinātība” 3.4.1. specifisko atbalsta mērķi „Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai”.

Papildus informācija par projekta būtību un mērķiem


[1] 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.704 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” īstenošanas noteikumi”

[2] 2015.gada 9.marta Ministru kabineta rīkojums Nr. 115 „Par tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plānu 2015.-2020.gadam”