Mācības

2017. gada rudenī tika uzsāktas mācības divos lielos blokos: “Tiesu un tiesībsargājošo iestāžu laba pārvaldība” un “Alternatīvo strīdu risināšanas veidi”. Šīs apmācības organizē Latvijas Tiesnešu mācību centrs. Decembrī tika uzsāktas Komunikācijas aģentūras organizētās mācības “Saskarsmes un komunikācijas prasmes”. Papildus tika noslēgts līgums ar Juridisko koledžu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) par mācībām tiesu ekspertīzē un tās veikšanā.

Zemāk ievietots mācību kalendārs 2018.gadam katrā no blokiem:

Tiesu un tiesībsargājošo iestāžu laba pārvaldība. Mācību kalendārs 2018.gadam.

Mācības notiek sadarbībā ar Latvijas Tiesnešu mācību centru (LTMC). Šī bloka galvenais mērķis ir stiprināt tiesu un tiesībaizsargājošo iestāžu organizatoriskās un administratīvās vadības kapacitāti,  stiprinot vadītāja lomu un attīstītot vadītprasmes, kas palīdzētu labāk izprast savas profesionālās darbības mērķus un uzdevumus, veicināt profesionālo izaugsmi, iedrošināt, stiprināt personīgās līderības prasmes.

Pieteikšanās mācībām notiek izmantojot LTMC izstrādāto mācību reģistrācijas sistēmu.

Alternatīvo strīdu risināšanas veidi. Mācību kalendārs 2018.gadam.

Mācības notiek sadarbībā ar LTMC. Veicināt mediācijas plašāku piemērošanu praksē, tādejādi sekmējot tiesu noslodzes mazināšanos. Tiesas ieteiktās mediācijas modelis, kas atbilstoši Mediācijas likumam stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, paredz, ka, izskatot lietu, tiesnesim ir pienākums ieteikt lietas dalībniekiem izvēlēties mediāciju strīda risināšanai. Tādejādi tiesnesim ir nepieciešamas speciālas zināšanas, lai izvērtētu konkrētā strīda iespējamību izskatīt mediācijas ceļā, proti, atpazīt mediācijas gadījumu. Tādēļ ir nepieciešams apmācīt tiesnešus par mediācijas būtību, par to, kā pusēm ieteikt izmantot mediāciju, kā atpazīt mediācijas gadījumus, kā arī kā izmantot mediācijas metodes tiesvedībā. Papildus, mediācijas process varētu veicināt vienkāršāku kriminālprocesa pabeigšanas veida izvēli arī izmeklētājiem un prokuroriem.

Pieteikšanās mācībām notiek izmantojot LTMC izstrādāto mācību reģistrācijas sistēmu.

Saskarsmes un komunikācijas prasmes. Mācību kalendārs 2018.gadam.

Šīs mācības notiek sadarbībā ar Komunikācijas aģentūru, ar mērķi izkopt  saskarsmes un komunikācijas prasmes, lai uzlabotu komunikāciju starp tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, ekspertiem un iedzīvotājiem, novēršot konfliktus un nesaprašanos, kas rodas komunikācijas problēmu dēļ.

Pieteikšanās mācībām notiek atsaucoties uz uzsaukumu par konkrētām mācībām vai arī izmantojot Komunikācijas aģentūras izveidoto funkcionālo e-pasta adresi macibas@ka.gov.lv.

Pašlaik kalendārs nav pieejams, jo notiek programmas pārstrāde.

Tiesu ekspertīze un tās veikšana. Mācību kalendārs 2018.gadam.

Šīs mācības tiek organizētas sadarbībā ar Juridisko koledžu un LTRK, tās ietver tiesu ekspertu mācības procesuālos un praktiskos jautājumus, kas saistīti ar padziļinātām teorētiskām zināšanām kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā, statistikas metodes tiesu ekspertīžu rezultātu interpretācijā. Notikuma vietas apskate saistībā ar normatīvo aktu prasībām.

Pieteikšanās mācībām notiek atsaucoties uz uzsaukumu par konkrētām mācībām.

Eiropas tiesību akadēmijas rīkotās mācības Rīgā.

2018.gada 31.janvārī noslēgtais līgums paredz 47 seminārus Eiropas tiesībās par 11 tēmām:

•             Izmaiņas Eiropas uzņēmējdarbības tiesībās un korporatīvajā pārvaldībā

•             ES konkurences tiesības

•             Pārrobežu maksātnespēja un jaunākās izmaiņas ES tiesību aktos

•             Eiropas tiesību akti publisko iepirkumu jomā, tajā skaitā valsts atbalsts un tiesvedība

•             Eiropas intelektuālā īpašuma tiesības

•             Efektīva finanšu un kriminālnoziegumu izmeklēšana, e-pierādījumi (ES sistēma) (plus e-modulis)

•             Procesuālie standarti. Pamattiesības

•             Pārrobežu sadarbība civillietās (plus e-modulis)

•             Pārrobežu sadarbība krimināllietās (plus e-modulis)

•             Horizontālie jautājumi. ES vispārējās tiesības (plus e-modulis)

•             Vispārējais datu aizsardzības regulējums

Pirmās mācības paredzētas 18.-19.aprīlī par e-pierādījumiem Finanšu un kriminālnnoziegumu izmeklēšanā. Detalizēta informācija sekos drīz.

 

Papildu informācija:

Mācību vajadzību apzināšana un izvērtēšana, profesionālo kompetenču attīstīšanas programmu, mācību moduļu un metodiku izstrāde, mācību organizēšana un īstenošana, ar mācībām saistīto rokasgrāmatu izstrāde, kā arī dalībnieku apmierinātības aptaujas ir daļa no projekta darbībām.

Lai identificētu sākotnējās mācību vajadzības, 2015.gada martā un aprīlī tika uzsākta mācību vajadzību apkopošana un izvērtēšana, proti, Tiesu administrācija nosūtīja sadarbības partneriem un citām iesaistītajām institūcijām vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju par nepieciešamajām mācību vajadzībām un pētījumiem.

Minētais apkopojums tika ņemts par pamatu, kad 2016.gada sākumā tika uzsāktas divpusējās konsultācijas ar katru no mērķa grupas institūcijām, kā arī institūcijām, kuras var dot pienesumu un ekspertīzi mācību saturam, lai izstrādātu Sākotnējo mācību, labākās prakses un stažēšanās saturisko, organizatorisko un kalendāro plānu (Plāns).  

Plāns ietver šādas sadaļas:

•             Tiesvedības efektivitātes un kvalitātes veicināšana;

•             Efektivitāte strīdu izšķiršanā komercdarbības kontekstā, ekonomisko un finanšu noziegumu izmeklēšanā;

•             Uzticēšanās veicināšana tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm.

Balstoties uz minētajiem apakšmērķiem, provizoriski ir identificētas 30 (trīsdesmit) mācību tēmas, kuru ietvaros ir izstrādājamas un identificētas apakštēmas, definējot kursu programmas un precizējot mērķauditoriju konkrētu kursu kontekstā. Uz plāna pamata izstrādājamas profesionālo kompetenču attīstīšanas programmas. Plānam ir indikatīvs raksturs un tas ir izmantojams kā informācijas avots iepirkuma priekšmeta realizācijā.