21.septembrī notiks Tiesnešu neklātienes konference Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektroniskai ievēlēšanai

2012.gada 21.septembrī notiks otrā Tiesnešu neklātienes konferences, kuras darba kārtībā ir Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektroniskās vēlēšanas.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtē tiesneša amata kandidāta profesionālo sagatavotību, pieņemot kvalifikācijas eksā­menu, sniedz atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas tiesneša kandidatūru, ar 2013.gada 1.janvāri veic tiesneša profesionālās darbības novērtēšanu.

Līdzšinējās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pilnvaras beidzas 2013.gada 1.janvārī, kā rezultātā ir nepieciešams sasaukt Tiesnešu konferenci jauna sastāva ievēlēšanai. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 93.panta otro daļu tiks ievēlēti 9 tiesneši. Ņemot vērā veiksmīgo pieredzi ar neklātienes (elektroniskās) konferences organizēšanu Tiesnešu ētikas komisijas elektroniskai ievēlēšanai 2012.gada 24.maijā, Tieslietu padome nolēma, ka arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāva ievēlēšanai tiks rīkota neklātienes konference. Tiesnešu neklātienes konferenci organizē un tehniski nodrošinās Tiesu administrācija.

Tieslietu padome par neklātienes konferences vadītāju ir noteikusi Sanitu Rūtenu Laizāni – Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi, par e-Konferences sekretāri - Ilzi Ieviņu – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces vietnieci, kā arī noteikusi Balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Indulis Konošonoks – Valmieras rajona tiesas priekšsēdētājs, Gunārs Siliņš – Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks, Žanna Zujeva – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece.

Informāciju sagatavoja:

Agnese Mukstiņa

Tiesu administrācija

67063806