Izsludināta pieteikšanās prokurora amatam

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā.

Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts uz veidlapas (pieejama šeit) jāiesniedz Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā) līdz 2020.gada 4.augustam .

Dokumentu pieņemšana no prokurora amata pretendentiem, kuri iesniedz lūgumu par viņu atbrīvošanu no vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma kārtošanas, notiks 2020.gada 3.augustā (no plkst.10.00-12.00) un 4.augustā (no plkst.14.00-16.00) Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā). Dokumentus pieņems Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Prokuroru personāla un profesionālās izaugsmes nodaļas virsprokurora norīkotie prokurori.

 

Vispārējo un juridisko zināšanu pārbaudījuma pirmā kārta notiks 2020.gada 12.augustā plkst.11:00 Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Riga   konferenču telpā Alfa (Elizabetes iela 55, Rīgā).

 

Prokurora amata kandidātu atlases procesa ietvaros plānots prioritāri komplektēt rajona (pilsētas) prokurora amata vakances Daugavpils, Valkas, Madonas un Liepājas prokuratūrās, kā arī citās – pēc nepieciešamības.

 

Prokuratūras normatīvie akti (Prokurora amata kandidātu atlases nolikums un Prokurora amata kandidātu stažēšanās un kvalifikācijas pārbaudes nolikums), ar kuriem nepieciešams iepazīties pretendentam uz prokurora amata kandidāta statusu, kā arī zināšanu pārbaudījuma otrās kārtas jautājumi pieejami Latvijas Republikas Prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).

 

Tālruņi uzziņām –  67044509, 67044510.

 

Atlases procesā tiek veikta personas datu apstrāde saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 

Informācija, kas sniedzama prokurora amata kandidātiem par personas datu apstrādi, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas  13. un 14.pantu, pieejama prokuratūras mājaslapā (skatīt šeit).

Personas datu apstrādes pārzinis: Latvijas Republikas prokuratūra, Kalpaka bulv. 6, Rīga, LV-1050.

Papildus informāciju par Jūsu datu apstrādi Jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi Iveta.Mihailina@lrp.gov.lv.