Izveidots prokuroru noslodzes elektroniskais kalendārs

Papildinot tiesu informācijas sistēmas elektronisko pakalpojumu klāstu, Tiesu administrācija sadarbībā ar prokuratūras pārstāvjiem portālā www.tiesas.lv ir izveidojusi prokuroru noslodzes elektronisko kalendāru, kas ļauj konstatēt prokurora aizņemtību un tādejādi mazināt atlikto tiesas sēžu skaitu. 

2014.gadā tika izveidots advokātu noslodzes elektroniskais kalendārs, tāpēc lai pilnā mērā varētu izmantot modernās tehnoloģijas, kas ļauj tiesu varai piederīgo profesiju pārstāvjiem, plānojot tiesas sēdes, savstarpēji sazināties, ir izveidots arī prokuroru noslodzes kalendārs. Prokurora un advokāta noslodzes elektroniskais kalendārs izveidots, lai samazinātu lietu atlikšanu kādas puses (prokurora vai advokāta) neierašanās dēļ sakarā ar aizņemtību citā procesā.

 Šobrīd piekļuves rekvizīti izsniegti ir 454 prokuroriem, kas ir visi Latvijas prokurori.

Tieslietu ministrijas veiktajā zvērinātu advokātu aptaujā, ar mērķi noskaidrot viedokli par portālā  www.tiesas.lv  izveidoto advokātu elektronisko kalendāru un sadaļas "Manas lietas" funkcionalitāti, kurā piedalījās 53% no reģistrētajiem lietotājiem uz jautājumu: "Vai advokātu kalendāra lietošana, jūsuprāt, ir palīdzējusi samazināt atlikto tiesas sēžu skaitu?" gandrīz 50% aptaujāto atbildēja apstiprinoši. Līdz ar to sagaidāms, ka arī jaunizveidotais prokuroru noslodzes kalendārs ļaus samazināt lietu izskatīšanas termiņus, jo tiesnesim, nozīmējot lietu, ir jāpārbauda vai prokurors un advokāts nav aizņemts kādas citas lietas izskatīšanā, kā arī, iespēju robežās, jāņem vērā cita ievadītā informācija kalendārā.

Bez tam šajā kalendārā amatā augstāks prokurors var nomainīt prokuroru, kas sākotnēji reģistrējies kā lietas dalībnieks, bet slimības vai citas ilgstoša prombūtnes dēļ nevar tajā piedalīties, kas būtiski mazina lietu atlikšanu.

Prokurora noslodzes elektroniskais kalendārs nodrošinās informācijas saņemšanu no tiesas par nozīmētajām sēdēm, kurās jāpiedalās, un iespēju pašam reģistrēt informāciju par savu aizņemtību. Reģistrēto informāciju kalendārā saņem visas tiesas, līdz ar to tiesnesis, nozīmējot tiesas sēdi, laicīgi var konstatēt prokurora vai advokāta aizņemtību, tādejādi mazinot atlikto tiesas sēžu skaitu. Papildu kalendāra iespējām pēc autorizācijas portālā  www.tiesas.lv prokuroram un advokātam ir iespēja iepazīties ar informāciju par lietām, kurās viņš tiesu informācijas sistēmā reģistrēts kā attiecīgās lietas dalībnieks. 

„Tiesu administrācija kā moderna un uz izaugsmi vērsta valsts pārvaldes iestāde, turpina uzsākto ceļu tiesu darba atslogošanā, izmantojot modernās tehnoloģijas. Esam gandarīti par tiesu informācijas sistēmas lietotāju aptaujās sniegto pozitīvo novērtējumu un pateicīgi par ieteikumiem turpmākiem sistēmas uzlabojumiem ”, stāsta Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics.

Tiesu administrācija Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” ietvaros ir izveidojusi portālu www.tiesas.lv , kura mērķis ir vairot Latvijas tiesu informācijas pieejamību, kā arī veicināt tiesu elektronisko pakalpojumu sniegšanu, uzlabojot to pieejamību personām, kuras tiešā vai netiešā veidā saistītas ar Latvijas tiesu sistēmu.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru).