Latvijas tiesnešu biedrības biedri tiekas pilnsapulcē

Š.g. 8.maijā Latvijas tiesnešu biedrības biedri tikās pilnsapulcē, kuras gaitā tika apspriesti jautājumi, kas attiecas uz biedrības attīstību, kā arī jautājumi, kas attiecas uz tiesvedību.

Pilnsapulces pirmajā daļā ar ziņojumu par Latvijas tiesnešu biedrības attīstības virzieniem uzstājās biedrības prezidents Juris Siliņš, par aktualitātēm Latvijas administratīvo tiesnešu biedrībā ziņoja administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Neimanis, Latvijas prokuroru biedrības prezidents Jānis Ilsteris ziņoja par aktualitātēm prokuroru biedrības darbā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs, vienlaikus arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pilnsapulcē ziņoja par Tieslietu padomes darba aktualitātēm.

Pilnsapulces otrajā daļā tika apspriesta situācija ar lietu izskatīšanas termiņiem un apstākļiem, kas to ietekmē. Ar ziņojumiem uzstājās Rīgas apgabaltiesas tiesneši Juris Stukāns, Daiga Vilsone, Rīgas rajona tiesas tiesnese Inese Siliņeviča, Kurzemes apgabaltiesas tiesnese Linda Vēbere, Jūrmalas tiesas tiesnese Svetlana Beļajeva, Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Ināra Jaunzeme, Administratīvās rajonu tiesas, Valmieras tiesu nama tiesnesis Guntars Ploriņš.

Pilnsapulces noslēgumā tika secināts, ka situācija ar lietu izskatīšanas termiņiem uzlabojas. Liela loma tajā ir bijusi tiesnešu izpratnei un tiesu sadarbībai lietu nodošanā. Pilnsapulces dalībnieki bija vienisprātis, ka tas, cik efektīvi tiks risināti ar tiesvedību saistītie problēmjautājumi, lielā mērā arī noteiks to, kāds būs sabiedrības viedoklis par tiesu varu kopumā.