Mācības ir uzlabojušas komunikāciju un sadarbību starp tieslietu sistēmas institūcijām

ESF projekts “Justīcija attīstībai” ir iekļauts EK pētījumā par valsts pārvaldes reformu un kapacitātes celšanas iniciatīvām. Būtiskākās atziņas ietver novērojumu, ka atsauksmes no apmācību pasākumiem norāda, ka tās ir uzlabojušas saziņu starp tieslietu sistēmas institūcijām. Tas rada arī vēl vienu papildu efektu: jo vairāk darbinieku tiek apmācīti un iesaistīti mācību pasākumos, jo viņi vairāk kļūst ieinteresēti un zinošāki risināt problēmas un noformulēt nākotnes redzējumu par tiesu sistēmu.

Papildu ieguldījumiem vispārējās prasmēs, projekts ir sniedzis arī vairākus ieguldījumus infrastruktūrā, tostarp videokonferenču aprīkojuma nodrošināšanā un tiesu informatīvās sistēmas modernizācijā. Šie IT rīki ir nozīmīgi elementi komunikācijas un informācijas apmaiņas uzlabošanā starp tiesībsargājošajām iestādēm.

 

“Progresa novērtējums par ESF atbalstu valsts pārvaldei” (turpmāk – PAPA) projekta gala novērtējumā tika secināts, ka pilnvērtīgi veikt valsts pārvaldes reformas noteiktajā laikā bez ESF finansējuma nebūtu bijis iespējams, uzsverot PAPA novērtējumā ESF finansējuma nozīmi progresīvā valsts pārvaldē.

 

Laikā no 2014. līdz 2020. gadam Eiropas Komisija īstenoja projektu PAPA, kura mērķi ir iepazīstināt ar konkrētiem Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansētu valsts pārvaldes reformu un kapacitātes celšanas iniciatīvu gadījumiem, kā arī norādīt uz ESF sniegtā finansiālā atbalsta nozīmi valsts pārvaldei. Dotajā laika periodā projekta ietvaros tika veiktas 30 gadījumu izpētes 17 valstīs. Pētījuma gala ziņojums pieejams angļu valodā: PAPA summary report

 

No Latvijas Eiropas Komisijas novērtējumam tika izvēlēti divi projekti – Tiesu administrācijas ESF projekts “Justīcija attīstībai”, kā arī Valsts kancelejas īstenotais ESF projekts “Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programma”. Latvijas gadījumu izpētes veica Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas vadītāja, profesore, Dr.sc.pol. Iveta Reinholde.

 

Projekta “Justīcija attīstībai” mērķis ir: paaugstināt tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku kompetenci komercdarbības vides sekmēšanai.  Projekts ir pirmais, tik apjomīgs tieslietu jomas reformu projekts.

 

Projekta „Justīcija attīstībai“ faktu lapa

https://www.ta.gov.lv/UserFiles/Faili/PAPA_final_factsheet_Latvia_1_LV.pdf

 

Projekta „Justīcija attīstībai“ gadījuma izpēte latviešu valodā

https://www.ta.gov.lv/UserFiles/Faili/PAPA_final_case_study_Latvia_1_LV.pdf

 

Plašāka informācija par ESF projektu “Justīcija attīstībai”:

https://www.ta.gov.lv/LV/eiropas_socialais_fonds_1520/projekts_justicija_attistibai__1563