Nākusi klajā grāmata par krimināltiesību teoriju un praksi

„Latvijas Vēstneša” Grāmatu apgādā nākusi klajā prof. Dr.habil.iur. Ulda Krastiņa grāmata „Krimināltiesību teorija un prakse. Viedokļi, problēmas, risinājumi. 2009 – 2014”. 

Ar šo rakstu krājumu autors turpina pirms pieciem gadiem aizsākto tradīciju. Toreiz klajā nāca iepriekšējais krājums, kurā apkopoti no 1998.gada līdz 2008.gadam publicētie raksti.

Jaunajā krājumā apvienoti 27 raksti, kas piecu gadu laikā publicēti specializētajā nedēļas žurnālā „Jurista Vārds”, izdevumā „Administratīvā un Kriminālā Justīcija”, Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu krājumos un dažos citos izdevumos. Raksti tajā sakārtoti pa krimināltiesību jomām.

Aizvadītajos piecos gados Latvijas krimināltiesībās notikušas lielas pārmaiņas. Šajā laikā veiktie Krimināllikuma (KL) grozījumi un papildinājumi vērtējami kā Latvijas krimināltiesību reforma, jo izmaiņas skārušas daudzas likuma normas gan tā vispārīgajā, gan sevišķajā daļā.

Kā grāmatas priekšvārdā norāda autors, krimināltiesību reformas pamatnosacījumi bija ietverti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada 9. janvārī apstiprinātajā Kriminālsodu politikas koncepcijā. Koncepcijas realizācijas gaitā tika izstrādāti un 2012. gada 13. decembrī Saeimā pieņemti plaši grozījumi Krimināllikumā, kas aptver ne vien kriminālsoda institūtu un normas šā likuma sevišķajā daļā, bet arī daudzus Krimināllikuma vispārīgos principus un nosacījumus.

Krimināllikuma vispārīgajā daļā tika iekļauts non bis in idem (lat. – ne divreiz par vienu un to pašu) princips (KL 1. panta piektā daļa), aizliegta likuma analoģija krimināltiesībās (KL 1. panta ceturtā daļa), no Krimināllikuma izslēgts viens no noziedzīgo nodarījumu daudzējādības veidiem – nodarījumu atkārtotība visos tās veidos (KL 25. pants, 23. panta piektā daļa), iestrādāts normu konkurences pamatnoteikums (KL 26. panta piektā daļa), formulēts tīšas vainas jēdziens formāla sastāva noziedzīgos nodarījumos (KL 9. panta otrā daļa), papildināts soda mērķu uzskaitījums (KL 35. panta pirmā daļa), izmainīti soda noteikšanas principi noziedzīgu nodarījumu kopības gadījumos (KL 50. pants) u.c.

Rakstu krājums noderēs augstāko mācību iestāžu studentiem un citiem interesentiem, ļaujot izprast Krimināllikuma grozījumu tapšanas procesu un būtību un palīdzot orientēties krimināltiesību jauninājumu izpratnes jautājumos.

Ilze Apine

Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”

Attīstības un projektu vadības daļas vadītāja

T.: +371 67313091

Mob.: 26165216

Ilze.apine@lv.lv

www.lv.lv