Nosaka tiesu darbības teritoriju pēc Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācijas

     Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un 2011.gada 13.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.951 „Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju” ar 2015. gada 1.augustu Jūrmalas pilsētas tiesu pievienos Rīgas rajona tiesai kā Jūrmalas tiesu namu. 

     Ar 2015.gada 1.augustu Jūrmalas pilsētas tiesa tiks reorganizēta pievienojot to Rīgas rajona tiesai, savukārt Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļa no 1. augusta tiks pievienota Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai.

     Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizēšana nozīmē pārveidi organizatoriskā līmenī (viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadale, tiesnešu slodžu izlīdzināšana), faktiski Jūrmalas tiesas nams un tajā strādājošie darbinieki paliks esošajās telpās, un Jūrmalas iedzīvotāji varēs iesniegt savus pieteikumus tiesā gan Jūrmalā, gan Rīgā. No civillietu piekritības viedokļa izmaiņas skar Babītes un Mārupes novada iedzīvotājus, kuru tiesvedības turpmāk skatīs Rīgas rajona Jūrmalas tiesu namā.

     Tiesu reorganizācijas laikā pārcelto lietu dalībniekiem tiks nosūtīts paziņojums par lietas izskatīšanas laiku un vietu, kā arī nepieciešamības gadījumā uzaicinājums uz tiesu – tiesu pavēste tiks nosūtīta atkārtoti.

     Informācija par reorganizēto tiesu rīcībā esošo lietu pārcelšanu lietas dalībniekiem būs pieejama http://tiesas.lv/e-pakalpojumi/tiesvedibas-gaita ievadot lietas vai tiesas pavēstes numuru.

     Informāciju par Jūrmalas tiesu nama darba organizāciju vai neskaidrību gadījumā var saņemt rakstot uz e-pastu Diana.Vilhovika@tiesas.lv vai Andris.Dambergs@tiesas.lv, zvanot pa tālruņiem – 67972547, 67764330 vai 67764182.

     Pakāpeniska rajonu (pilsētas) tiesu reorganizācija uzsākta ar mērķi paaugstināt tiesu efektivitāti, nodrošinot tiesnešu un tiesu specializāciju, kompetenci, nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē un augstu nolēmumu kvalitāti, tiesnešu un lietu rotāciju tiesu ietvaros, kā arī stiprināt tiesu priekšsēdētāju lomu tiesas resursu efektīvākā izmantošanā.