Noslēgušās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas elektroniskās vēlēšanas

Šodien, 21.septembrī, notika otrā Tiesnešu neklātienes (elektroniskā) konference, kuras ietvaros tika ievēlēta Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Tiesnešu konferenci jauna sastāva ievēlēšanai bija nepieciešams sasaukt, jo līdzšinējās Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pilnvaras beidzas 2013.gada 1.janvārī. Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 93.panta otro daļu, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā  ir jāievēl 9 tiesneši.Ņemot vērā iepriekšējo veiksmīgo pieredzi Tiesnešu ētikas komisijas elektroniskai ievēlēšanai š.g. 24.maijā,  tika nolemts Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas vēlēšanas organizēt elektroniski. Arī šoreiz elektronisko vēlēšanu norisi nodrošināja Tiesu administrācija.

Saskaņā ar Balsu skaitīšanas komisijas apstiprinātajiem elektronisko vēlēšanu rezultātiem Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā tika ievēlēti šādi tiesneši: Gunārs Aigars, Augstākās tiesas Senāta Civillietu tiesas palātas priekšsēdētājs; Ervīns Kušķis, Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs; Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Senāta administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja; Zita Kupce, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja; Ināra Zariņa, Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšniece; Anna Biksiniece, Latgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja; Silva Reinholde, Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja; Kristīne Zdanovska, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese un Gunita Galiņa, Saldus rajona tiesas priekšsēdētāja.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nostiprināt tiesnešu profesionālo neatkarību. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija novērtē tiesneša amata kandidāta profesionālo sagatavotību, pieņemot kvalifikācijas eksā­menu, sniedz atzinumu par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas tiesneša kandidatūru, ar 2013.gada 1.janvāri veic tiesneša profesionālās darbības novērtēšanu.

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv