Pieejams jauns tiesu prakses pētījums administratīvo pārkāpumu lietās

Lai vienādotu tiesu praksi administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, Rīgas apgabaltiesa publicē jaunu pētījumu par tiesību normu piemērošanu dažāda veida publisku pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem saistībā ar šo pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpumiem.

Rīgas apgabaltiesa ir apkopojusi un izanalizējusi tiesu praksi administratīvo pārkāpumu lietās pētījumā “Tiesu prakse par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 174.3 pantā (sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpšanu) noteikto tiesību normu piemērošanu pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem”. Tas ir pieejams vienotā Latvijas tiesu portāla tiesas.lv sadaļā Tiesu nolēmumi / Apgabaltiesu prakse un nolēmumi / Administratīvo pārkāpumu lietas (https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6459).

Rīgas apgabaltiesas veiktajā pētījumā ir izmantoti pirmās un apelācijas instances tiesas nolēmumi, kas pieņemti un stājušies spēkā no 2017. gada. Apelācijas instances tiesas nolēmumi administratīvo pārkāpumu lietās nav pārsūdzami. Apkopojums veikts ar mērķi veicināt vienveidīgu tiesu praksi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) piemērošanā.

Pētījumā apskatīta LAPK 174.3 pantā noteikto tiesību normu piemērošana par sapulču, gājienu un piketu, kā arī publisko izklaides un svētku pasākumu organizēšanas un norises kārtības pārkāpumu tikai attiecībā pret pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem (nevis organizatoriem). Konkrēto tiesību normu piemērošanā attiecībā pret pasākumu dalībniekiem atbilstošos apstākļos vēl nav izveidojusies stabila un plaša tiesu prakse. Pētījuma izstrādes laikā tika uzklausīts arī citu apgabaltiesu viedoklis.

Daži no pētījumā izdarītajiem secinājumiem: tiesību normas ir jāpiemēro sistēmiski; ievērojot tiesības uz vārda brīvību, nedrīkst aizmirst par valsts drošību, teritoriālo vienotību un sabiedriskās drošības interesēm, kā arī publisku pasākumu vadītāju, organizatoru un kārtības uzturētāju, tostarp policijas, pienākumu nepieļaut nekārtības un noziegumus, aizsargāt veselību un morāli. Pētījuma noslēgumā sniegtas atbildes uz problēmjautājumiem, kas radušies saistībā ar dažādām situācijām pasākumu norises laikā.

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr. 25713271

Raimonds.Locmelis@tiesas.lv