Rīgas apgabaltiesā notika pirmā diskusija par pierādījumu iesniegšanu civillietās

 Šodien, 27.februārī, Rīgas apgabaltiesā notika Latvijas apelācijas instanču tiesu, Latvijas Universitātes mācībspēku un juristu apaļā galda diskusija – videokonference par jautājumiem, kas saistīti ar pierādījumu iesniegšanu civillietās.

      Diskusijas laikā tika pārrunāti jautājumi par pierādījumu minimumu pie prasības celšanas (lietas ierosināšanas), sagatavošanas tiesas sēžu nepieciešamību un nozīmīgumu un prasības pieteikumu atstāšanas bez virzības nepieciešamību un pamatojumu. Apgabaltiesu tiesnešu un Latvijas Universitātes mācībspēku paustie viedokļi norādīja uz civilprocesuālo normu dažādo piemērošanu un vienotas tiesu prakses veidošanas nepieciešamību.

       Diskusijas – videokonferences dalībnieku viedokļus apkopojot, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone pauda aicinājumu pirmās instances tiesām (pilsētas un rajonu tiesām) izmantot publiskos reģistrus, lai pārliecinātos par aktuālo faktisko situāciju, katrā konkrētā gadījumā izvērtēt vai nepieciešams atstāt prasības pieteikumu bez virzības, vai nepieciešamas sagatavošanas tiesas sēdes pirms civillietas pēc būtības izskatīšanas uzsākšanas. D.Vilsone norādīja, ka pirmās instances tiesa nav ģenerālmēģinājums apelācijas instances tiesai.

        Šī bija pirmā šāda veida videokonference, kurā vienkopus tikās apgabaltiesu tiesneši, Latvijas Universitātes mācībspēki un arī praktizējoši juristi. Diskusiju vadīja Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta, savukārt ar prezentācijām uzstājās Latvijas Universitātes pasniedzējs un zvērināts advokāts Lauris Rasnačs (uzstājās arī ar Latvijas Universitātes lektora un zvērināta advokāta Agra Bitāna sagatavoto prezentāciju) un zvērināta advokāte Sintija Radionova. Diskusijā klātienē piedalījās arī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājas pienākumu izpildītāja Ilze Celmiņa, Zemgales apgabaltiesas tiesnese Marianna Terjuhana un Kurzemes apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja Linda Vēbere.

         Šodienas diskusijas – videokonferences mērķis bija pārrunāt aktuālos jautājumus un problēmsituācijas saistībā ar pierādījumu iesniegšanu civillietās, kā arī, iespējams, rast kopīgus risinājumus saistībā ar pierādījumiem civillietās.

       Plānots arī turpmāk veidot šāda tipa diskusijas videokonferences režīmā, lai visās apgabaltiesās kā apelācijas instances tiesās pastāvētu vienota tiesu prakse. Šodienas tikšanās dalībnieki izteica vairākus priekšlikumus nākamajām teorētiskajām diskusijām, piemēram, par prasībām pret valsti un valsts kā atbildētāja pārstāvību šādās lietās, par maksātnespējīgu personu celtajām prasībām, kā arī par pierādījumu attiecināmību un pieļaujamību.