Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā izveidota tiesneša palīga rokasgrāmata

Pirmdien, 2022. gada 5. decembrī, Rīgas apgabaltiesas un LU Juridiskās fakultātes zinātniski praktiskajā konferencē tika prezentēta Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīgu veidotā “Rokasgrāmata tiesneša palīgam”. 

Rokasgrāmatas tapšanā iesaistījās visi Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīgi. 

Kā uzsvēra Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone, ir izveidots materiāls ar lielu pievienoto vērtību, lai efektivizētu tiesas darbu un nodrošinātu kvalitatīvu lietas sagatavošanu apelācijas instances tiesā.

Īpaši jāuzteic tiesnešu palīdzes, kuras visaktīvāk iesaistījās rokasgrāmatas tapšanā, – Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešu palīdzes Elīna Bernāne, Sintija Bindere, Tatjana Lauberte, kā arī Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze pētnieciski analītiskajos un tehnoloģisko inovāciju jautājumos Līga Egbe par e-risinājumu jautājumiem un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze juridiskās lingvistikas jautājumos Anna Lange. Vienu no nozīmīgākajiem ieguldījumiem sniegusi Civillietu tiesas kolēģijas tiesneša palīdze Laura Buholta, kuras vadībā tapa vērtīgā rokasgrāmata.

Ieteikumus un atbalstu rokasgrāmatas tapšanā snieguši arī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši.

Rokasgrāmatā apskatītas tiesneša palīga darbības pēc lietas saņemšanas un pēc lietas ierosināšanas apelācijas instances tiesā, kā arī iztirzāta blakus sūdzības pārbaude. Rokasgrāmatā soli pa solim atspoguļotas visas darbības, kas veicamas tiesneša palīgam, pirms apelācijas tiesvedības ierosināšanas, darbības, kas jāveic, lai kvalitatīvi sagatavotu lietu izskatīšanai, arī citi jautājumi, kuros nepieciešama palīgu iesaiste efektīvam un kvalitatīvam tiesas darbam – lietas sagatavošanā nepieciešamos resursus - normatīvo tiesību aktu, tiesu prakses, judikatūras, palīgavotu – apkopošana, nolēmumu projektu sastādīšanas prasības. Rokasgrāmatā aprakstītas arī darbības, kas tiesneša palīgam jāveic pēc lietas izskatīšanas.

Pašlaik Rīgas apgabaltiesas abu kolēģiju darbinieki aktīvi iesaistījušies un norit darbs, lai papildinātu tiesas sēžu sekretāru rokasgrāmatas un veidotu lietvedības rokasgrāmatas. Šādu rokasgrāmatu esība ļauj ātri integrēt tiesas darbā jaunus darbiniekus, nodrošināt darbinieku darba kvalitāti, un efektīvu procesu vadību.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos.