Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja apmeklēja Ārvalstu investoru padomes Latvijā augsta līmeņa tikšanos

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone piektdien, 27. maijā, apmeklēja Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) augsta līmeņa tikšanos, kas notika Ministru kabinetā. Tā bija 20. šāda veida tikšanās, tādēļ tika tajā pārrunāts, kas paveikts līdz šim noteiktajās prioritārajās jomās, ieteikumi arī tieslietu sistēmas efektivitātes uzlabošanai un citiem uzlabojumiem uzņēmējdarbības vidē.

Atzinīgi vērtē paveikto tiesu noslodzes izlīdzināšanas procesā

Līdztekus citiem jautājumiem tikšanās laikā izskatīja progresa ziņojumu par ĀIPL rekomendāciju ieviešanu investīciju aizsardzības jomā. Tajā uzsvērts, ka vairāki ĀIPL priekšlikumi tiesu un tiesu nolēmumu varas stiprināšanai ir daļēji ieviesti. “Tiesas nolēmumu noturību, pamatotību un taisnīgumu nodrošina tiesnešu un valsts ierēdņu apmācības, konferences un citas pastāvīgas profesionālās attīstības iespējas,” minēts ziņojumā.

Tiesu prakses vienveidīgums nodrošināts ar tiesas nolēmumu publiskas pieejamības palīdzību, uzsvērts progresa ziņojumā un atzinīgi novērtēts tas, ka ĀIPL ieteikumi ir ņemti vērā tiesu noslodzes izlīdzināšanas procesā. Tā ietvaros lietas tiek nodotas mazāk aizņemtajām tiesām.

Iesaka, kā vairot sabiedrības uzticību tieslietu jomai, pārliecību par likuma spēku valstī

Tikšanās laikā pārrunāti jautājumi, kas skar uzņēmējdarbības vides un investīciju drošību Latvijā, un panākta vienošanās, ka šis ir viens no zīmīgākajiem elementiem valsts konkurētspējas paaugstināšanā, tādēļ darbs turpināms, uzlabojot tiesu efektivitāti, nodrošinot vienveidīgu un paredzamu normatīvā regulējuma piemērošanu, sekmējot pilnvērtīgu un drošu e-vides izmantošanu un veicot citus pasākumus, kas vairotu sabiedrības uzticību un pārliecību par tieslietu jomas un likuma spēku valstī.

 

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)