Rīgas apgabaltiesas tiesnešu delegācija iepazīstas ar kolēģu darbu Somijā

Projekta "Tiesas un tiesneša darba organizācija apelācijas instances tiesā" ietvaros Latvijas delegācija no 2019. gada 26. līdz 28. februārim pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja pirmās un otrās instances tiesu iestādes Somijas galvaspilsētā Helsinkos.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklēja Helsinku apelācijas tiesu un Helsinku rajona tiesu. Projekta mērķis ir iepazīties ar Ziemeļvalstu tiesu un tiesnešu darba organizāciju, galveno lomu piešķirot jautājumiem, kas saistīti ar lietu sadales kārtību, tiesnešu noslodzes izlīdzināšanas instrumentiem, lietu izskatīšanas termiņu plānošanu un monitoringu, interešu konfliktu novēršanas veidiem un tiesu nolēmumu publiskošanu. Somijā likums nosaka nepieciešamību anonimizēt spriedumus vienīgi sevišķi slepenās lietās un piemērot anonimizāciju sensitīviem datiem, piemēram, ziņām par veselību un ģimeni.

Vizītes gaitā Rīgas apgabaltiesas delegācija apmeklēja arī Helsinku rajona tiesu un klātienē iepazinās ar tiesas administratīvo sistēmu, digitalizētajām darba metodēm, kā arī interesējās par specializēto tiesu pieredzi pirmās instances tiesās. Somijā līdz ar vispārējās jurisdikcijas un administratīvajām tiesām darbojas arī apdrošināšanas tiesa. Turklāt Somijā ir specializēta tiesa, kas izskata tikai konkurences un intelektuālā īpašuma strīdus, kā arī atsevišķa tiesa, kurā izskata arodbiedrību un darba koplīgumu strīdus.

Somijas tiesneši ar lielu interesi uzklausīja informāciju par Latvijas pieredzi civillietu nodošanā citām tiesām ātrākai izskatīšanai, ko plāno rosināt uzsākt arī Somijā, jo tur ir Latvijai līdzīgas grūtības ar neproporcionālu izskatāmo lietu skaitu un tiesnešu noslodzi galvaspilsētas tiesās un reģionos.

 

Papildus notika pieredzes apmaiņa par komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem. Pirmās instances tiesa Helsinkos speciāli šim mērķim izveidojusi trīs tiesnešu mediju grupu, ar kuru žurnālisti vienmēr var operatīvi pārrunāt neskaidros jautājumus, lai publikāciju vajadzībām precizētu izmantoto juridisko terminoloģiju un citus tiesību jautājumus.

 

Rīgas apgabaltiesas delegācijas sastāvā, kas pieredzes apmaiņā apmeklēja Somijas tiesas, bija tiesneses: Lidija Pliča, Lauma Volberga un Iveta Stuberovska.

 

Šī projekta ietvaros četri citi Rīgas apgabaltiesas tiesneši martā apmeklēs Norvēģijas apelācijas tiesu un Oslo rajona tiesu.

 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja:

Raimonds Ločmelis

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr. 25713271

Raimonds.Locmelis@tiesas.lv