Rīgas apgabaltiesas un rajona tiesu tiesnešu kopīgā sanāksmē apspriež aktuālos civiltiesību jautājumus

Lai apspriestu aktuālos civiltiesību jautājumus, piektdien, 6. decembrī, Rīgas apgabaltiesā notika Rīgas apgabaltiesas un rajona (pilsētas) tiesu tiesnešu kopīga sanāksme. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone sanāksmes ievadā izteica gandarījumu par pirmās instances tiesas tiesnešu aktivitāti, novērtējot iespēju veidot tiesu dialogu ar Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem, kuri arvien vairāk iesaistās un ir gatavi paust savu nostāju ne tikai ar nolēmumu starpniecību, bet arī dialoga formā.

Pirms atklāt diskusiju par aktuālākajiem problēmjautājumiem sanāksmes dalībnieki uzklausīja vairākus Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešus. Tiesnesis Mārtiņš Sviķis referēja par valsts nodevu noteikšanu kopīpašuma izbeigšanas lietās, bet tiesnese Marika Bebriša apskatīja jautājumu par to, ka ir pieļaujama dzīvokļa īpašumos nesadalīta daudzdzīvokļu nama pārdošana izsolē, apmierinot prasību izbeigt kopīpašumu. Tiesnese analizēja šādu kopīpašumu sadalīšanu tiesas ceļā un norādīja, ka šādu prasību izskatīšanā nav judikatūras, taču ir iespējams analizēt tiesu praksi. M. Bebriša atgādināja, ka kopīpašumā jāpastāv vienbalsīguma, nevis vairākuma principam, tādēļ strīda gadījumā starp kopīpašniekiem par īpašuma sadalīšanu atsevišķos dzīvokļu īpašumos jābūt iespējai vērsties tiesā.

Par strīdiem saskarsmes tiesību jautājumos referēja tiesnese Ilze Celmiņa, par tiesu praksi fizisko personu maksātnespējas lietās – tiesnese Ilze Ramane, bet tiesnesis Uldis Danga – par mantojumu lietām un uzņēmuma “Fitek” izsniegtajiem apliecinājumiem par vēstuļu nodošanu pasta iestādei.

Sanāksmes turpinājumā par vispārējiem procesuāliem jautājumiem informēja Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Līga Blūmiņa, t. sk. par elektronisko pierādījumu iesniegšanu un nostiprināšanu civillietās, par informācijas pārbaužu veikšanas nepieciešamību publiskos reģistros, kā arī problēmjautājumiem vienkāršotas procedūras lietās.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieces p. i. Agnese Veita ieskicēja jautājumu loku, ko tiesneši decembra sākumā apsprieda lietu tiesību seminārā, t. sk. saistībā ar tiesu spriedumu izpildi par kopīpašuma izbeigšanu. Lai stiprinātu tiesu dialogu un veidotu vienotu tiesu praksi, sanāksmes gaitā tika pārrunāti arī citi rajona tiesu tiesnešu iesniegtie jautājumi, kas radušies, izskatot civillietas.

 

Papildu informācija: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)