Rīgas rajona tiesas darba organizēšana pēc 2015. gada 1. marta

Saskaņā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu” un LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 951 (grozīti ar MK 27.01.2015. Noteikumiem Nr.25 ), ar 2015. gada 1. martu Siguldas tiesa tiek pievienota Rīgas rajona tiesai. Rīgas rajona tiesas darbības teritorijā turpmāk ietilpst Ādažu novads, Babītes novads, Baldones novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Inčukalna novads, Krimuldas novads, Ķekavas novads, Mālpils novads, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Sējas novads, Siguldas novads un Stopiņu novads.

Rīgas rajona tiesā ir 21 tiesnesis. No kuriem 16 tiesnešu darbavietas atrodas Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Lomonosova ielā 10, 5 tiesnešu darbavietas-Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices iela 27.

Izmeklēšanas tiesneša darba vieta atrodas Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Lomonosova iela 10.

Tiesai ir divas kancelejas, ieskaitot arhīvu- Rīgā un Siguldā.

Tiesas priekšsēdētāja un tiesas priekšsēdētāja vietnieka darbavieta atrodas Rīgā, Lomonosova ielā 10.

Lietu sadale tiek veikta saskaņā ar Lietu sadales kārtību, kas tiek publicēta www.tiesas.lv .

Rīgas rajona tiesas darba organizēšanā un lietu sadalē tiek ievērots pieejamības, nejaušības un specializācijas princips, kā arī iespēja nodrošināt ātrākus lietu izskatīšanas termiņus.

1.Civillietas.

Pieteikumu, prasību u.c. dokumentu iesniegšana turpmāk būs iespējama Rīgas rajona tiesā, Lomonosova ielā 10, Rīgā ( ieeja no Aiviekstes ielas 5) un Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices, 27, Sigulda.

Ievērojot tiesas darba organizēšanas specifiku un Lietu sadales kārtību:

1.1 Rīgas rajona tiesā, Rīgā, tiks skatītas mutvārdu procesā un rakstveida skatāmās civillietas, kuru piekritība Civilprocesa likuma izpratnē saistīta ar Ādažu novadu, Babītes novadu, Baldones novadu, Carnikavas novadu, Ķekavas novadu, Mārupes novadu, Olaines novadu, Ropažu novadu, Salaspils novadu, Saulkrastu novadu, Stopiņu novadu.

1.2 Rīgas rajona tiesā, Siguldā, tiks skatītas mutvārdu procesā un rakstveidā skatāmās civillietas, kuru piekritība Civilprocesa likuma izpratnē saistīta ar Inčukalna novadu, Krimuldas novadu, Mālpils novads, Sējas novads, Siguldas novads, Garkalnes novadu.

1.3. Rakstveida procesu izskatīšanas vieta, atsevišķos gadījumos arī mutvārdu procesu izskatīšanas vieta, var tikt mainīta, saistībā ar iespēju panākt lietas ātrāku izskatīšanu vai Civilprocesa likuma 14. panta 2. daļā noteiktos gadījumos.

1.4. Civillietas, materiālus pēc to izskatīšanas apelācijas un kasācijas instancēs, pārbaudes prokuratūras iestādēs, atrašanās ekspertu iestādēs, jāatgriež tiesai pēc adreses, kur tā izskatīta vai tiek skatīta.

2.Krimināllietas.

2.1. Visas krimināllietas, kas Kriminālprocesa likuma izpratnē piekritīgas Rīgas rajona tiesai, atbilstoši teritorijas sadalījumam pēc 2015. gada 1. marta, tiek skatītas Rīgas rajona tiesā, Rīga, kura turpmāk skata civillietas atbilstoši 1.1.punktā norādītajam un specializējas krimināllietu izskatīšanā.

2.2. Krimināllietas, kuras ir uzsāktas Siguldas tiesā līdz 2015. gada 1. martam tiek pabeigtas iztiesāt Rīgas rajona tiesā, Siguldā.

2.3. Kriminālprocesa likuma 651.panta kārtībā skatāmie jautājumi turpmāk tiek skatīti Rīgas rajona tiesā, Rīgā.

2.4.  Izmeklēšanas tiesneša kompetencē esošie jautājumi tiek skatīti Rīgas rajona tiesā, Rīgā.

2.5. Krimināllietas u.c. materiālus pēc to izskatīšanas apelācijas un kasācijas instancēs, pārbaudes prokuratūras iestādēs, arī atrašanās ekspertu iestādēs, jāatgriež tiesai pēc adreses, kur tā izskatīta vai tiek skatīta.

3.Administratīvo pārkāpumu lietas un sūdzības par Iestādes vai administratīvās komisijas pieņemtu lēmumu.

 3.1. No 2015. gada 1. marta Latvijas APK 213.pantā noteiktās administratīvo pārkāpumu lietas ( visas)  tiek skatītas Rīgas rajona tiesā, Rīgā.

 3.2. No 2015. gada 1. marta Latvijas APK 279. panta kārtībā skatāmās sūdzības tiek izskatītas Rīgas rajona tiesā, Rīgā un Rīgas rajona tiesā, Siguldā.

3.3. Administratīvo pārkāpumu lietas, sūdzību lietas un u.c. materiālus, kas skatīti Latvijas APK kārtībā, pēc to izskatīšanas apelācijas instancē vai pārbaudes prokuratūras iestādēs, jāatgriež tiesai pēc adreses, kur tā izskatīta vai tiek skatīta.

4.Vispārīgi jautājumi.

 4.1. Iesniegumi, paskaidrojumi u.c. dokumenti, kā arī apelācijas sūdzības, jāiesniedz tajā vietā, kur atrodas attiecīgā lieta vai materiāls.

4.2. Nolēmumu u.c. dokumentu izsniegšana tiek organizēta tajā vietā, kur lieta tika izskatīta.

4.3.Rīgas rajona tiesa, Rīgā un Rīgas rajona tiesa, Siguldā var nodrošināt iespēju piedalīties lietas izskatīšanā videokonferences režīmā.

4.4.Tiesas priekšsēdētājam adresētu korespondenci, sūdzības, priekšlikumi tiesas darba organizācijas jautājumos jāiesniedz vai jānosūta pēc adreses Rīgas rajona tiesa, Rīga, Lomonosova iela 10.

4.5. Informāciju par tiesas darba organizāciju vai neskaidrību gadījums var saņemt rakstot uz e-pastu Diana.Vilhovika@tiesas.lv  vai zvanot pa tālruni priekšsēdētāja palīgam D.Vilhovikai – 67812277, Rīgā vai Daina.Putnina@tiesas.lv, vai zvanot pa tālruni priekšsēdētāja palīgam D.Putniņai-   67972547, Siguldā.

 4.6.Papildus informācija par Rīgas rajona tiesu, Lietu sadales kārtību, darbiniekiem, kontaktpersonām skatāma www.tiesas.lv.

 

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja                                                           

I.Siliņeviča