Sabiedrībai pieejami anonimizēti tiesu un prokuratūras nolēmumi

E-lietas portālā www.elieta.lv ikvienam lietotājam ir nodrošināta iespēja atlasīt anonimizētus Latvijas tiesu un prokuratūru nolēmumus pēc sistēmā piedāvātajiem atlases kritērijiem. Portāla sadaļā Anonimizētie nolēmumi ir publicēti anonimizēti, spēkā stājušies Latvijas tiesu spriedumi, kas pieņemti pēc 2013. gada 1. septembra un anonimizēti prokuroru gala nolēmumi kriminālprocesos, kas pieņemti, sākot ar 2023. gada 1. janvāri.

Portālā publicēti atklātā tiesas sēdē pieņemti spēkā stājušies tiesas lēmumi sabiedrību interesējošās lietās (piemēram, lēmumi, kurus publicējot tiek īstenota sabiedrības sociāli vai tiesiski izglītojošā funkcija) un citi atklātā tiesas sēdē pieņemti spēkā stājušies lēmumi. 

Ja lietu izskata atklātā tiesas sēdē, tiesas nolēmums kļūst par vispārpieejamu informāciju no tā pasludināšanas dienas. Tāpat, ja tiesas nolēmumu vai spriedumu nepasludina (piemēram, ja lieta ir izskatīta tikai rakstveida procesā) vai lietu izskata slēgtā tiesas sēdē un, ja tiesas nolēmuma ievaddaļa un rezolutīvā daļa ir nolasīta atklātā tiesas sēdē, šīs tiesas nolēmuma daļas uzskata par vispārpieejamu informāciju. Savukārt, ja nolēmuma ievaddaļa un rezolutīvā daļa pasludināta slēgtā tiesas sēdē, šādu nolēmumu nepublicē.

Tiesu nolēmumu pieejamību regulē likums “Par tiesu varu” un Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 123 “Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas”.