SATVERSMES SIMTGADES GADĀ RĪGAS APGABALTIESA VEIKUSI JAUNU TIESU PRAKSES APKOPOJUMU par Satversmes tiesā izskatītajiem Rīgas apgabaltiesas pieteikumiem un Rīgas apgabaltiesas nolēmumiem ar atsauci uz Satversmi

Satversmes simtgades gadā Rīgas apgabaltiesa ir izveidojusi atskatu uz pēdējo gadu tiesu praksi, apkopojot Rīgas apgabaltiesas nolēmumus, kuru motīvu daļā ietverta atsauce uz Satversmi. Jaunākajā tiesu prakses apkopojumā izvērtēta arī informācija par normatīvā regulējuma atbilstību Satversmē noteiktajam saistībā ar Satversmes tiesā izskatītajām lietām, kurās pieteikumu iesniegusi Rīgas apgabaltiesa.

Tiesu prakses apkopojums par Satversmes tiesā izskatītajiem Rīgas apgabaltiesas pieteikumiem un par Rīgas apgabaltiesas nolēmumiem ar atsauci uz Satversmi ikvienam interesentam ir pieejams tiesu portālā tiesas.lv sadaļā Tiesu prakse un nolēmumi/Apgabaltiesu prakse un nolēmumi vai, sekojot šai saitei: https://www.tiesas.lv/Contents/Item/Display/6465

Par Satversmes tiesā izskatītajām lietām, kurās pieteikumu iesniegusi Rīgas apgabaltiesa

Apkopojumā analizēti četri Satversmes tiesas spriedumi lietās, kas ierosinātas pēc pieciem pieteikumiem, kas saņemti no Rīgas apgabaltiesas – divi pieteikumi ir apvienoti vienā lietā. Divos gadījumos Satversmes tiesa apstrīdētās normas daļēji atzina par neatbilstošām Satversmei, bet divos – apstrīdētās normas atzītas par Satversmei atbilstošām.

Vienā no šīm lietām Rīgas apgabaltiesa lūdza Satversmes tiesu izvērtēt, vai Satversmei atbilst likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8. panta pirmais teikums, kurš noteica, ka, mainoties dzīvokļa vai mājas īpašniekam, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi. Satversmes tiesa lietā vērtēja apstrīdētās normas konstitucionalitāti gadījumos, kad persona ieguvusi māju vai dzīvokli piespiedu izsolē, jo šādā veidā īpašumu bija ieguvis prasītājs Rīgas apgabaltiesas izskatīšanā esošajā lietā. Ar 2014. gada 7. jūlija Satversmes tiesa spriedumu likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8. panta pirmais teikums tika atzīts par atbilstošu Satversmes 105. pantam. Taču 2021. gada 1. maijā spēkā stājās Dzīvojamo telpu īres likums, kura 28. pants noteic, ka ar iepriekšējo izīrētāju noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums nekustamā īpašuma ieguvējam ir saistošs tikai tad, ja tas ir ierakstīts zemesgrāmatā.

Par Rīgas apgabaltiesas nolēmumiem, kuru motīvu daļā ietverta atsauce uz Satversmi

Lai apkopotu pēdējo gadu atziņas no Rīgas apgabaltiesas nolēmumiem, kuros tiesa atsaukusies uz Satversmi, tika aplūkoti 2021. gadā un šī gada sākumā pieņemtie nolēmumi. Pārsvarā šādas atsauces ietvertas nolēmumos, kas pieņemti civillietās.

Visvairāk Rīgas apgabaltiesa savos nolēmumos ietvērusi atsauces uz Satversmes 92. pantu, kas runā par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Iztiesājot dažādus civilstrīdus, ar šo konstitucionālo tiesību normu pamatots lēmums atbrīvot procesa dalībniekus no dažāda veida nodevām. Rīgas apgabaltiesas nolēmumos ģimenes strīdu lietās un lietās, kas saistītas ar saskarsmes tiesībām vai bērnu tiesībām, visvairāk atsauču ir uz Satversmes 110. pantu. Šī konstitucionālā norma noteic, ka valsts aizsargā bērnu tiesības, tādēļ tiesa norāda, ka jebkurā nolēmumā, kas tiek pieņemts attiecībā uz bērnu, prioritāri ir jāizvērtē bērna intereses un tiesas galvenais pienākums ir noskaidrot, kāda rīcība nolēmuma pieņemšanas brīdī ir atzīstama par vislabāko un atbilstošāko bērna interesēm.

Apkopojumā netika analizēti nolēmumi, kur atsauces uz Satversmi savos lūgumos ietvēruši procesa dalībnieki.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (25713271; Raimonds.Locmelis@tiesas.lv)