Šengenas komisijas eksperti ar Rīgas rajona tiesas tiesnešiem apspriež ārzemnieku atgriešanas procedūras piemērošanas jautājumus un sadarbību

No 2023. gada 16. oktobra līdz 20. oktobrim Latvijā notiek kārtējā Šengenas komisijas ekspertu vizīte par Šengenas noteikumu kopuma jeb acquis efektīvas piemērošanas izvērtēšanu trešo valstu pilsoņu atgriešanā. 

Ņemot vērā, ka Rīgas rajona tiesa ir viena no divām tiesām, kurā tiek izskatīti jautājumi par trešo valstu valstspiederīgo (ārzemnieku) aizturēšanas pamatotību (tiesas darbības teritorijā atrodas aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs “Mucenieki”), komisijas eksperti tikās ar Rīgas rajona tiesnešiem. 

Inese Siliņeviča, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja: “Tikšanās laikā ar ārvalstu ekspertiem Rīgas rajona tiesas tiesneši un Valsts robežsardzes pārstāvji pārrunāja jautājumus par ārzemnieku atgriešanas procedūras praktisko piemērošanu un tajā iesaistīto iestāžu sadarbību, kā arī jautājumus par cilvēktiesību ievērošanu aizturēšanas procedūras laikā.”

Šengenas komisija veic Latvijas normatīvā regulējuma un praksē realizējamās trešo valstu pilsoņu atgriešanas (brīvprātīgās atgriešanas un piespiedu izraidīšanas) procedūras izvērtēšanas atbilstību Šengenas acquis prasībām, kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi.

Latvijai kā Eiropas Savienības un Šengenas zonas dalībvalstij ir saistoši Šengenas acquis un jānodrošina pasākumi, kas vērsti uz savu ārējo robežu kontroles nodrošināšanu, Šengenas telpas funkcionēšanu, sadarbību ar citu valstu tiesībaizsardzības iestādēm, lai nodrošinātu augstu drošības līmeni, vienotu Šengenas noteikumu kopuma piemērošanu sauszemes, jūras un gaisa robežu kontrolē, vīzu izdošanu, personas datu aizsardzību, Šengenas Informācijas sistēmas izmantošanu un trešo valstu pilsoņu atgriešanu.

Šengenas komisijas vizīti organizē Valsts robežsardze sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Tiesībsarga biroju, Juridiskās palīdzības administrāciju, Starptautiskās Migrācijas organizāciju, Ropažu novada un Daugavpils pilsētas bāriņtiesu, kā arī Rīgas rajona tiesu.