Šodien, 22.decembrī beidzas priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņš Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājai Ilzei Freimanei

2021.gada 22.decembrī beidzas priekšsēdētājas amata pilnvaru termiņš Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājai Ilzei Freimanei. Par tiesnesi Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viņa strādā 16 gadus, no tiem 15 gadus bijusi šīs tiesas priekšsēdētāja. 

   

       

 

Paldies tiesnesei un tiesas priekšsēdētājai Ilzei Freimanei par darbu, vadot un stiprinot Administratīvo rajona tiesu 15 gadu garumā!

2021.gada 22.decembrī beidzas priekšsēdētājas amata pilnvaru termiņš Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājai Ilzei Freimanei. Par tiesnesi Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā viņa strādā 16 gadus, no tiem 15 gadus bijusi šīs tiesas priekšsēdētāja. 

Pateicoties Ilzes Freimanes profesionālam un prasmīgam vadības stilam, Administratīvā rajona tiesa nereti cildināta kā viena no mūsdienīgākajām tiesām Latvijā. Tieši šī tiesa bija pirmā, kas tiesas sēdes organizēja, izmantojot Microsoft Teams videokonferenču pakalpojumu, vienlaikus meklējot jaunus tehniskos risinājumus, kas būtu pieejami pēc iespējas plašākam personu lokam. Tas īpaši svarīgi bijis, lai turpinātu lietu savlaicīgu izskatīšanu, veicinot valstī noteikto fiziskās distancēšanās prasību ievērošanu. Tāpat I.Freimane vienmēr par svarīgu uzskatījusi komunikāciju ar sabiedrību un skaidrojusi tiesas nolēmumus un argumentus.

Atzinīgi Ilzes Freimanes paveikto tiesas darba vadīšanā un uzlabošanā novērtējuši arī viņas kolēģi.

Kristīne Brokane, Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu nama priekšsēdētāja: 

“Kopš 2012. gada, kad pati sāku pildīt tiesneša pienākumus, Ilze Freimane jau bija Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja. Savus amata pienākumus Ilze ir pildījusi teicami. Viņai ir apbrīnojamas darba spējas – lai cik aizņemta Ilze būtu savā ikdienā, viņa vienmēr atradusi laiku, lai uzklausītu un sniegtu savu padomu, iedziļinoties konkrētajā problēmā. Ilzei piemīt augsta taisnīguma izjūta, kas katru situāciju ļauj izvērtēt objektīvi, rodot iespējami labāko risinājumu. Es uzskatu, ka Ilze šajos gados Administratīvo rajona tiesu ir mērķtiecīgi virzījusi uz to, lai tiesa būtu mūsdienīga, sabiedrībai saprotama un taisnīga. Turklāt Ilze ir pratusi būt klātesoša ar savu viedokli un padomiem arī reģionālajos tiesu namos. Ilze var būt gandarīta par savu veikumu priekšsēdētājas amatā, un nav šaubu, ka arī turpinās stiprināt tiesiskumu.”

Marina Romanova, Administratīvās rajona tiesas tiesnese:

“Ilze ir Gētes “Mūžīgi sievišķais, kas augšup mūs ceļ”, bet tajā pašā laikā viņa ir apveltīta ar spēju un personības iezīmēm, kas neļauj viņai nokļūt Karpmana trīsstūrī. Ja pasaulē ir pašaktualizētie cilvēki psihologa Kārla Rodžersa teorijas izpratnē, Ilze ir pats pašaktualizētākais cilvēks. Viņa iemieso ideālu funkcionēšanu pēc satura un formas, un ir vienkārši talantīgs un skaists cilvēks. Viņas un viņas skaistuma dēļ mierīgi varētu sākties Trojas karš, bet Ilze noteikti atrastu iespēju šo karu izbeigt, atrisināt konfliktu, ātri un efektīvi samierināt karojošās puses, objektīvi un taisnīgi vadot konflikta noregulēšanas procesu. Ilze ir skaista gan iekšēji, gan ārēji – domās, motīvos un darbībās, kuras ir saskaņotas un harmoniskas. Ilze zina, ko un kā darīt, viņa dara, dara pēc iekšējās pārliecības, vērojot, uzklausot, nepieciešamības gadījumā palīdzot, atbalstot, uzņemoties atbildību. Viņas dzīves vektors vienmēr ir pozitīvs, konstruktīvs, kontroles lokuss ir iekšējais. Ir gods un prieks strādāt un pavadīt laiku kopā ar Ilzi, jo ar savu piemēru, augstiem standartiem vispirms sev pašai viņa iedvesmo un motivē. Tie nebūs skaļi un deklaratīvi vārdi, bet tikai un vienīgi patiesība – tiesu sistēmai un Latvijai Ilze ir īsts dārgums un vērtība, viņa jāsaudzē un jāatbalsta, lai varētu uzlabot šo pasauli arī turpmāk.”

Ilze Butkus, Administratīvās rajona tiesas tiesneša palīdze:

“Ir jābūt diezgan trakam, lai no brīva prāta specializētos lietās, kas saistītas ar medicīnas tiesību jautājumiem. Tieši tā es domāju, pirms sāku strādāt priekšsēdētājas sastāvā.  Pamazām iemācījos lasīt ne vien savas priekšnieces rokrakstu, bet arī dīvainos ķeburus medicīniskajā dokumentācijā, un sāka kļūt interesanti. Tiesneses aizrautība izrādījās lipīga. Gribu ticēt, ka tā ir pielipusi ne vien attiecībā uz medicīnas lietām, bet arī citās jomās. Paldies par iedvesmošanu un lielisko piemēru tam, kā būt labam juristam, kolēģim un cilvēkam.”

Dina Drozdecka, Administratīvās rajona tiesas tulce:

“Dzīve ir kā bieza stāstu grāmata. Tajā ir gan prieks, gan skumji brīži, ir panākumi un vilšanās, izaicinājumi un īpaši mirkļi, kas paliks sirdī un tos nespēs atņemt neviens. Vēlos Ilzei pateikties par sadarbību, atbalstu, palīdzību un labiem padomiem. Kad pienāk laiks šķirt jaunu lappusi savā dzīvē, Ilze, dariet to ar gaišām domām, vēsu prātu un mīlestību sirdī. Lai arī turpmāk dzīvē Jums seko gandarījums par padarīto darbu un prieks par satiktajiem cilvēkiem!”

No 2010. gada līdz 2018.gadam tiesnese I.Freimane bija ievēlēta Tieslietu padomē, bet kopš 2018.gada  –  Tiesnešu disciplinārkolēģijā. Patlaban viņa aktīvi strādā arī rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesneša amata kandidātu atlases komisijā.

Ilze Freimane apbalvota ar Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un “zelta spalvu” par  priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā.

No nākamā gada janvāra uz vienu gadu I.Freimane dosies pieredzes apmaiņā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā.