Tiesa apmierina Ekonomisko lietu tiesas tiesneses Sniedzes pagaidu aizsardzības lūgumu

Šodien, 2021.gada 28.aprīlī, Administratīvā rajona tiesa apmierināja Ekonomisko lietu tiesas tiesneses K. Sniedzes lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu un uzlika pienākumu Maksātnespējas kontroles dienesta direktoram septiņu dienu laikā apturēt pieteicējas maksātnespējas procesa administratores amata darbību līdz 2024.gada 7.martam.

Tiesa atzina, ka tiesneša un maksātnespējas administratora amats nav savienojams. Vienlaikus tika secināts, ka minētais ierobežojums nav attiecināms uz situāciju, kurā administratora amata darbība ir apturēta. Administratora amata darbības apturēšanas laikā administrators neveic darbu un nepilda dienestu, kā arī neizmanto no administratora amata izrietošas pilnvaras, tāpēc, lai gan saglabā valsts amatpersonas statusu ar visiem no tā izrietošajiem pienākumiem (arī ierobežojumiem), neatrodas amatā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē. 

Administratora amata darbības apturēšanas institūts likumā ir iekļauts tieši tādēļ, lai, apturot administratora amata darbību, ļautu personai gan pildīt valsts dienestu amatā, kurš nav savienojams ar administratora amatu, gan vienlaikus nodrošinātu personai atvieglotu iespēju turpināt administratora amata pienākumu izpildi, ja attiecīgais valsts dienests tiek izbeigts. Ja atzītu, ka administratora amata darbība nav apturama, jo administratora amats nav savienojams ar citu amatu, kuram ir noteikti speciālie amatu savienošanas ierobežojumi, attiecīgā tiesību norma vairs nekalpotu tam mērķim, kura dēļ tā tika izdota.

Ņemot vērā minēto, tiesa pirmšķietami atzīst, ka tiesību normas, kuras liedz tiesnesim vienlaikus ieņemt citu amatu, neliedz saglabāt maksātnespējas procesa administratora statusu laikā, kamēr administratora amata darbība ir apturēta.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā 14 dienu laikā no tā sastādīšanas dienas.