Tiesneši apgūst Zviedrijas pieredzi ar tiesu darbu saistītos jautājumos

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa par efektīvu tiesu darbu” ietvaros Latvijas delegācija pabija pieredzes apmaiņas vizītē Zviedrijā. Š.g. novembrī pieredzes apmaiņā uz Zviedriju devās Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja E.Knēgere, Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja I.Siliņeviča, Jelgavas tiesas tiesnese L.France un Tiesu administrācijas direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos I.Kalniņa.

Vizītes laikā Latvijas delegācija apmeklēja Zviedrijas Tiesu administrāciju, Nortaljes rajona tiesu, Svea apelācijas tiesu, Augstāko administrācijas tiesu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju. Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar Zviedrijas tiesu sistēmas (rajona tiesu, apelācijas tiesu, apgabaltiesu kompetenci un tiesu sistēmai piederīgajām institūcijām un to darbu) uzbūvi, procesuālo normatīvo regulējumu, problēmām normatīvajā regulējumā, tiesneša darba organizācijas u.c. jautājumiem. Gūto pieredzi tiesneši nodos tālāk saviem kolēģiem tiesās, kā arī pielietos praksē, piedaloties dažādu normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Valsts administrācija” darbojas ar mērķi veicināt darba metožu harmonizēšanu valsts pārvaldes sektorā. Programma atbalsta mācību vizītes, prakses iespējas un kontaktu dibināšanu un uzturēšanu starp valsts sektora darbiniekiem. Atbalstu piešķir projektiem, kuros iesaistītas vismaz trīs valstis no Ziemeļvalstu-Baltijas reģiona (Dānija, Igaunija, Īslande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija). Programma sedz līdz pat 60% no ceļa un uzturēšanās izmaksām.