Tiesnešu disciplinārkolēģija lūdz Tiesnešu ētikas komisijai atzinumu

Šodien, 23.decembrī, Tiesnešu disciplinārkolēģija pieņēmusi lēmumu lūgt Tiesnešu ētikas komisijai sniegt atzinumu par to, vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta neuzrādīšana ir vērtējama kā tiesneša necienīga rīcība un vai šis pārkāpums rada pamatu uzskatīt, ka tiesnesim nav likumā prasītās nevainojamās reputācijas. Disciplinārkolēģija arī atzina, ka disciplinārlietas ierosinātāja sniegtais pamatojums nav pietiekams, lai secinātu, ka konkrētā tiesnese iepriekš norādītajos apstākļos būtu atstādināma, pirms, izskatot lietu pēc būtības, tiek atzīts, ka tiesnese pieļāvusi pārkāpumu, kas nav savienojams ar tiesneša statusu.

Jautājums par tiesneses atstādināšanu, līdz lietā tiek taisīts galīgs lēmums, Tiesnešu disciplinārkolēģijai bija jāizlemj disciplinārlietas ietvaros, kas ierosināta ar Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas 2021.gada 14.decembra lēmumu pret Rīgas apgabaltiesas tiesnesi. Disciplinārlieta ierosināta saistībā ar to, ka Rīgas apgabaltiesas tiesnese neesot izpildījusi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr. 720 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” 5.3.punkta prasības, proti, nevar uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tādējādi, disciplinārlietas ierosinātājas ieskatā, konstatējama darba pienākumu nepildīšana un necienīga rīcība, kas nav savienojama ar tiesneša amatu.

Tiesnešu disciplinārkolēģija atzina, ka prasība par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu attiecas uz tiesu varu tāpat kā uz visiem pārējiem Latvijas Republikas Satversmē noteiktajiem konstitucionālajiem orgāniem, kas īsteno valsts funkcijas (likumdošanu, izpildu funkciju). Vienlaikus disciplinārkolēģija secināja, ka nav izstrādāta atbilstoša procedūra, kā rīkoties gadījumā, kad tiesnesis nav ievērojis iepriekš norādīto prasību. Šādos apstākļos tiesnesi atstādināt no darba pienākumu pildīšanas var tikai tad, ja viņa pārkāpums ir tāds, kas nav savienojams ar tiesneša amata statusu. Lēmumā par disciplinārlietas ierosināšanu pamatojums šādam secinājumam nav pietiekams. Tāpat nav pietiekami pamatots secinājums, ka tiesnese, neuzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, ir rīkojusies necienīgi. Šāds apgalvojums vērtējams tiesneša nevainojamas reputācijas kontekstā, kuras esība ir gan likumā “Par tiesu varu” paredzēts priekšnoteikums ieņemt tiesneša amatu, gan Tiesnešu ētikas kodeksā noteikta prasība tiesnesim. Tādējādi disciplinārlietas izlemšanai Tiesnešu disciplinārkolēģija nolēma lūgt Tiesnešu ētikas komisijai atzinumu par minēto ētikas normu interpretāciju un tiesneses pārkāpumu, proti, vai tiesneses pārkāpums ir vērtējams kā necienīga rīcība un vai šis pārkāpums rada pamatu uzskatīt, ka tiesnesei nav nevainojama reputācija.

Komentējot Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu, tās priekšsēdētājs senators Valerijs Maksimovs norāda: “Prasība uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu attiecas uz tiesu varu tāpat kā uz pārējiem valsts varas atzariem. Par tiesiskajām sekām, ja šī prasība netiek izpildīta, Tiesnešu disciplinārkolēģija jau tuvākajā laikā lems, izskatot disciplinārlietu pēc būtības. Šobrīd disciplinārkolēģija ir lūgusi Tiesnešu ētikas komisijai atzinumu, kā arī, ņemot vērā iesniegto informāciju, nav saskatījusi pamatu nekavējoties atstādināt tiesnesi no amata pienākumu pildīšanas.”