Uzsākta Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana Latvijā

2016.gada martā Tiesu administrācija uzsāk projektu, kura rezultātā plānots Latvijā ieviest Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Identifier). Tā izveide nodrošinās vienkāršu piekļuvi gan Latvijas, gan citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieņemtajiem tiesu nolēmumiem, kā arī pilnveidos tiesnešu kompetenci Eiropas Savienības tiesību piemērošanā un īstenošanā.

Eiropas judikatūras identifikators ir izstrādāts, lai atvieglotu pareizu un nepārprotamu atsauču noformēšanu attiecībā uz Eiropas Savienības tiesu un dalībvalstu tiesu nolēmumiem. Izmantojot vienotu metadatu kopu, tiek uzlabota judikatūras meklēšanas rīka darbība. Tas ir vienots identifikators, kam attiecībā uz visām dalībvalstu tiesām un Eiropas Savienību tiesām ir viens un tas pats, viegli atpazīstams formāts.

Eiropas judikatūras identifikatora ieviešana Latvijā tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros. Projekts ir uzsākts šogad martā un to ir plānots noslēgt 2017.gada septembrī.

2016.gadā tiks analizēta esošā situācija un definētas programmatūras tehniskās prasības, kā arī paredzēts iepazīties ar projekta partneru pieredzi identifikatora ieviešanā. Tiesu administrācijas ekspertiem tiks organizētas pieredzes apmaiņas vizītes uz Lietuvas Tiesu administrāciju, Itālijas Tieslietu ministriju un Spānijas Tiesu iestāžu dokumentāro centru. Ņemot vērā definētās tehniskās prasības un iegūto ārvalstu pieredzi, 2017.gada janvārī plānots uzsākt tiesu informatīvās sistēmas papildināšanu, lai nodrošinātu tiesu nolēmumiem Eiropas judikatūras identifikatoru, kā arī pilnveidot TRADOS tulkošanas programmas datu bāzi (atmiņu), kuru ikdienā izmanto tiesu tulki.

Eiropas Komisija finansē 80% jeb 191 962,00 EUR no projekta izmaksām un 20% ir valsts budžeta līdzfinansējums.

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu (veic personāla lietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru).

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tiesu administrācija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.