Vadlīnijas tiesu darba organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 9.novembra (precizētas uz 2020.gada 8.decembri)

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, lai novērstu riskus tiesu apmeklētāju un tiesas personāla veselībai un pielāgotu tiesu darbu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem, nosaku šādas vadlīnijas attiecībā uz rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu (turpmāk – tiesa) darba organizāciju ārkārtējas situācijas laikā:

1. Ārkārtējas situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā un uz šo likumu pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi tik tālu, cik Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojums Nr.655 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” nenoteic citu regulējumu.

2. Ārkārtējās situācijas laikā tiesa maksimāli nodrošina lietu izskatīšanu rakstveida procesā. Ja nepieciešams lietu iztiesāt tiesas sēdē, pēc iespējas tiek izmantotas lietas attālinātas izskatīšanas iespējas, tajā skaitā, piemēram, izmantojot Microsoft Teams videokonferenču platformu. 

4. Ja nav iespējama ne lietas izskatīšana rakstveidā, ne attālināti, tad, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, tiesas sēdi klātienē notur:

4.1. visās lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību (tajā skaitā, piemēram, gadījumos, kad tiesai likumā noteiktā termiņā jālemj jautājums par apcietinājuma turpmāku piemērošanu, bet jautājuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt attālināti);

4.2. lietās, kas saistītas ar valsts noslēpuma aizsardzību.

5. Ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā, attālināti vai klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un jautājums nav saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu pārceļ (lietu noņem no izskatīšanas, atliek u.c.) uz laiku pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas.

6. Ja tiesas sēde tiek organizēta klātienē, tad:

6.1. atrodoties tiesas telpās, personas lieto mutes un deguna aizsegu;

6.2. starp personām tiesas zālē un ārpus tiesas zāles nodrošināma nepieciešamā fiziskā distance, marķējot sēdvietas un izvietojot distancei atbilstošas norādes, piemēram, uz telpas grīdas. 

6.3. nodrošināma telpas virsmu dezinficēšana un veicami citi piesardzības pasākumi (vēdināmas telpas, u.c.). 

7. Attiecībā uz tiesas sēdes organizēšanu ar 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” nav noteikti specifiski noteikumi par maksimālo personu skaitu vai minimālo kvadrātmetru skaitu tiesas zālē.

8. Tiesnesis un tiesu darbinieki, veicot amata pienākumus klātienē (atrodoties tiesas telpās) lieto mutes un deguna aizsegu. Mutes un deguna aizsegu var nelietot, ja persona telpā atrodas viena. Klātienē nepieciešamās darbības veic ātri un profesionāli, ievērojot drošu distanci un citus epidemioloģiskās drošības pasākumus.

9. Tiesas telpās redzamā vietā izvietojama informācija par piesardzības pasākumiem:

9.1. brīdinājums, ka tiesas telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai stingrā izolācija vai kurām ir akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;

9.2. brīdinājums par distances ievērošanu, pienākumu, atrodoties tiesas telpās, obligāti lietot mutes un deguna aizsegu un citiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, ja tādi ir noteikti;

9.3. aicinājums būt sociāli atbildīgiem un ievērot higiēnas prasības (roku higiēna, u.c.).

10. Tiesa savlaicīgi informē uz tiesas sēdi uzaicinātās un izsauktās personas, kā arī klausītājus, kuru dalību tiesas sēdē klātienē būs iespējams nodrošināt, par pienākumu nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu un to lietot tiesas apmeklējuma laikā.

11. Tiesas sēžu sekretārs pastiprināti seko līdz sēdes audioieraksta skaņas kvalitātei. Nepieciešamības gadījumā (ja dzirdamība ir slikta un to nevar uzlabot, piemēram, palielinot mikrofona jutību vai lūdzot runāt skaļāk) veicama tiesas sēdes rakstiska protokolēšana, attiecīgi dodot iespēju lietas dalībniekiem iepazīties ar sēdes protokolu un iesniegt piezīmes pie tā.

12. Tiesas priekšsēdētājs pārrauga tiesas ēkā vienlaikus plānoto tiesas sēžu skaitu, to norises laikus un iesaistīto personu skaitu, pārliecinoties par iespēju nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumus (tajā skaitā novēršot drūzmēšanos tiesas gaiteņos vai tiesas vestibilā).

13. Žurnālisti un klausītāji, kas attiecīgi Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram pieteikuši savu dalību atklātā tiesas sēdē klātienē, var tikt ielaisti tiesas zālē, ja ir iespējams nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības (Ministru kabineta noteikto fizisko distanci starp personām tiesas zālē).

14. Ja atbilstoši 13.punktam nav bijis iespējams nodrošināt iespēju žurnālistam sekot līdzi tiesas procesam klātienē, tad, lai nodrošinātu likumos noteiktās žurnālistu tiesības fiksēt tiesas gaitas attēla vai skaņas ierakstu, līdz tiesas sēdes sākumam noskaidrojams, vai žurnālists nav pieteicis lūgumu par sēdes gaitas skaņas ieraksta fiksēšanu. Ja šāds lūgums ir izteikts, to dara zināmu tiesai, kas rīkojas atbilstoši Kriminālprocesa likuma 484.1 panta otrajai daļai, Civilprocesa likuma 152.panta trešajai daļai vai Administratīvā procesa likuma 108.panta septītajai daļai. Ja tiesa lēmusi par atļauju, tad pēc tiesas sēdes žurnālistam izsniedz tiesas sēdes audioierakstu.

15. Ja atklāta tiesas sēde plānota attālināti, tad plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un klausītājiem, kas attiecīgi Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram pieteikuši savu dalību, Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālists vai tiesas sēžu sekretārs nosūta informāciju par iespēju vērot tiesas sēdes norisi, ja tehniski ir iespējams nodrošināt šo personu piedalīšanos procesā attālināti. Tiesas sēžu sekretārs uzrauga, ka tiesas sēdē attālināti piedalās tikai tiesas sastāvs, lietas dalībnieki un pieteiktie tiesas sēdes klausītāji vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Ja tiek konstatētas nepiederošas personas, par to nekavējoties informē tiesnesi.

16. Tiesu administrācija pēc tiesas priekšsēdētāja pieprasījuma nodrošina nepieciešamos individuālos aizsarglīdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus, kā arī organizē tiesas telpu uzkopšanu atbilstoši plānotajai tiesas sēžu norisei un telpu noslogojumam un pievēršot īpašu uzmanību virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, utt.).

17. Tiesas priekšsēdētājs nodrošina iespēju visā tiesas darba laikā sazināties ar tiesu pa tālruni un e-pastu, kā arī nodrošina tiesas darba nepārtrauktību.

18. Tiesu kancelejas ārkārtējās situācijas laikā nepieņem un neizsniedz dokumentus privātpersonām klātienē (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos). Tiesas dokumenti tiek paziņoti, izmantojot pastu (izvēloties vienkāršu pasta sūtījumu, ja likums neapredz citādi), e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). 

19. Tiesu administrācija nodrošina, ka dokumentus var iesniegt arī, atstājot īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā). Atkarībā no dokumentu plūsmas, tiesas priekšsēdētājs nosaka laikus, kuros pasta kaste (dokumentu atstāšanas punkts) tiek iztukšota (piemēram, divreiz dienā līdz pl.12.00 un līdz pl.17.00) un izvieto attiecīgu paziņojumu pie pasta kastes (dokumentu atstāšanas vietas.

20. Tiesas pakalpojumi tiek sniegti attālināti. Izņēmuma gadījumā, ja pakalpojuma saņemšana attālināti nav iespējama vai ir būtiski apgrūtināta un pakalpojuma saņemšana ir neatliekama, tiesas priekšsēdētājs var atļaut pakalpojumu klātienē, ievērojot 8.punktā noteikto. Šādā gadījumā veicams iepriekšējs pieraksts un identificē pakalpojuma saņēmēju (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas konstatēšanas gadījumā. Minēto informāciju uzglabā 14 dienas. Beidzoties minētajam termiņam, tā iznīcināma. Pēc katra apmeklētāja nodrošināma telpas virsmu, ar kurām saskāries apmeklētājs, dezinfekcija. Netiek izmantoti rīki, kurus izmanto vairāki apmeklētāji, piemēram, apmeklētāju pildspalva.  

21. Tiesas darbinieks var atteikties no kontakta ar personu, kura nelieto mutes un deguna aizsegu, kā arī ar personu, kurai ir acīmredzami elpošanas ceļu saslimšanas simptomi. Par minēto nekavējoties informē tiesas priekšsēdētāju, un šādai personai tiesas pakalpojumi klātienē netiek nodrošināti. 

22. Ārkārtējās situācijas laikā, tiesas priekšsēdētājs var noteikt personas, kuras, ja iespējams, veic darbu attālināti.  Īpaši nodrošināma to personu, kas ir uzskatāma par COVID-19 riska grupu (personas, kas vecākas par 60 gadiem vai personas ar hroniskām saslimšanām) aizsardzība, nodrošinot vai radot iespēju veikt darbu attālināti vai pārskatot darba pienākumus vai samazinot klātienes kontaktu ar apkārtējiem.

23. Tiesnesis un tiesas darbinieks nekavējoties informē tiesas priekšsēdētāju un Tiesu administrāciju, ja viņš, persona, ar kuru viņam ir kopēja mājsaimniecība, vai cita tuva kontaktpersona ir inficēta ar COVID-19.

24. Nav pieļaujams, ka darba vietā atrodas tiesas darbinieks vai tiesnesis ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai ja viņam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

25. Ja, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, noteikts attālināts darbs, tiesnesis un tiesas darbinieks apņemas nodrošināt uzturēšanos savā dzīvesvietā un īstenot amata funkciju izpildi (vai uzdoto uzdevumu izpildi) tiesas darba laika ietvaros, nodrošina amata pienākumu izpildei pieejamās informācijas aizsardzību, kā arī nodrošina, ka ir pieejams saziņai kā ierasts visā tiesas darba laikā pa e-pastu, tālruni, kā arī, ja nepieciešams, attālināti.