Valsts prezidents Egils Levits atklāj atjaunoto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā

Šodien Valsts prezidents Egils Levits svinīgā pasākumā atklāja rekonstruēto Zemgales rajona tiesas ēku Tukumā, Pils ielā 16. Esošajai tiesas ēkai, kas būvēta tālajā 1882. gadā, tika veikta fasādes rekonstrukcija, iekštelpu pārplānošana un pārbūve, kā arī inženiertehnisko komunikāciju nomaiņa, savukārt jaunizbūvētajā korpusā izvietotas tiesas sēžu zāles, kas aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, tostarp videokonferenču un skaņas ierakstu iekārtām.

Pēc rekonstrukcijas ēkas lietderīgā platība ir palielinājusies divas reizes. Tas nodrošina iespēju ēkā izvietot arī tiesā iekļauto zemesgrāmatu nodaļu ar arhīvu un tādējādi veiksmīgi īstenot reformu, kuras ietvaros paredzēta zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pilnīga iekļaušana rajonu (pilsētu) tiesu sastāvā. Projekta pasūtītājs un finansētājs ir Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, kas gandarīta gan par projekta kvalitāti, gan par tā īstenošanu noteiktajā termiņā.

“Šajā projektā īstenojām “projektē - būvē” pieeju, kad projektēšanas un būvdarbus veic viens būvuzņēmējs. Šī pieeja, kas plaši izplatīta ASV un rietumvalstīs, ļauj nodrošināt īsāku būvniecības procesu, samazina pasūtītāja riskus un skaidri nosaka iesaistīto pušu atbildību, kā arī ļauj labāk prognozēt būvniecības procesa kopējās izmaksas. Vienlaikus šis ir jau trešais TNA pasūtītais projekts, kuru izstrādājot un īstenojot izmantota Būves informācijas modelēšanas (Building information modeling) jeb BIM pieeja. Vienlaikus vēlos īpaši uzteikt veiksmīgo sadarbību ar būvnieku - pilnsabierību “Velve un Campaign” -, kas veica darbus, strikti ievērojot termiņus, pienācīgā kvalitātē, turklāt nodrošinot, ka tiesas darbs projekta īstenošanas laikā netika pārtraukts,” atzīmē pasūtītāja - VAS “Tiesu namu aģentūra” - valdes locekle Santa Sausiņa.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns uzsver, ka plašākas telpas un lielāks tiesu zāļu skaits ļaus Zemgales rajona tiesaiefektīvāk organizēt savu darbu Tukumā, jo līdzšinējo trīs tiesas zāļu vietā jaunajā tiesu namā tagad ir piecas, turklāt telpu platība dubultojusies. Atklājot atjaunoto tiesu namu Tukumā, ministrs novēl vēsturiskajās un jaunajās telpās godam kalpot tautai, kas saziedojusi līdzekļus tiesiskumam.

“Noslēdzot šo projektu, esam gandarīti par paveikto - radīta mūsdienīga, funkcionāla ēka, vienlaikus saglabājot tās unikālo vēsturisko veidolu. Būvēt sabiedriski nozīmīgas ēkas ir liels izaicinājums un arī liels gandarījums, jo varam dāvāt jaunu dzīvi nozīmīgām vēsturiskām būvēm, apliecinot cieņu gadu desmitiem koptām vērtībām. Novēlam, lai šī būve kalpo izvēlētajam mērķim nākamos 100 gadus, lai šajā tiesu namā tiek spriesta taisnīga tiesa, pieņemti gudri un pārdomāti lēmumi un lai šī ēka kļūtu par simbolu tam, ka tiesas Latvijā ir mūsdienīgas un pieejamas ikvienam Latvijas iedzīvotājam!” saka SIA VELVE valdes loceklis Toms Reiziņš.

Esošā tiesas ēka bija gan tehniski, gan vizuāli nolietojusies, un būtiskākais bija darba platību, tajā skaitā arhīva, trūkums tiesas darbiniekiem, tiesnešiem un apmeklētājiem. Rekonstrukcijas ietvaros šie trūkumi novērsti, mainīts ēkas plānojums atbilstoši tiesu darba specifikai, kā arī veikta jaunus kanalizācijas, ūdensapgādes, vājstrāvas un elektroapgādes sistēmu izbūve un siltumtrases nomaiņa. Savukārt jaunuzceltajā ēkā izvietotas tiesas sēžu zāles, kas aprīkotas ar modernajām tehnoloģijām un pilnībā izpilda tiesu ēku plānojuma prasības - tiesnešu darba zona funkcionāli nodalīta no publiskās jeb apmeklētāju zonas, bet, domājot par tiesas apmeklētāju un darbinieku drošību, izveidota atsevišķa tiesājamo konvojēšanas zona.

Jaunajā ēkā atrodas arī arhīvs, tiesu nama kanceleja, lasītava un apspriežu telpa aizstāvībai, izbūvētas jaunas kameras, nodrošinot apsūdzēto īslaicīgās uzturēšanās ērtības tiesas ēkā, sadzīves telpa konvoja vajadzībām un gādāts par tiesu nama vides pieejamību, izbūvējot liftu piekļuvei otrā stāva tiesas zālēm.

Projekts tika plānots un īstenots sarežģītos apstākļos, nepārtraucot tiesas darbu un netraucējot blakus esošās Tukuma mūzikas skolas darbu.

Projekta pasūtītājs un finansētājs ir VAS “Tiesu namu aģentūra”, kas turpina mērķtiecīgi strādāt pie Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas, tostarp tiesunamu rekonstrukcijas un jaunu tiesu namu būvniecības. Tukuma tiesu nama rekonstrukcijas mērķis bija modernizēt tiesas darbu un uzlabot tiesas pieejamību apmeklētājiem, atbilstoši mūsdienu prasībām.

Drošības standarti ēkā atbilst mūsdienu prasībām - lai droši justos gan iedzīvotāji, tai skaitā cilvēki ar kustību traucējumiem, gan tiesneši un tiesas darbinieki, gan konvoja darbinieki.

Rekonstrukcija un piebūves celtniecība uzsākta 2017. gada 28. martā, un šā gada 9. jūlijā gan jauno tiesas ēku, gan līdzšinējās tiesas ēkas rekonstrukcijas darbus pieņēma Būvniecības valsts kontroles birojs. 2017. gada 20. janvārī noslēgts līgums ar pilnsabiedrību “Velve un Campaign” kā būvuzņēmēju par administratīvās ēkas Pils ielā 16, Tukumā, pārbūves projekta izstrādi un būvniecību. Projekta kopējās izmaksas veidoja 2 663 306, 34 EUR, ieskaitot PVN.

Valsts akciju sabiedrība Tiesu namu aģentūra (TNA) ir dibināta 1997. gadā. TNA ir komercsabiedrība, kuras akcijas 100% pieder valstij. TNA pamatdarbība ietver Tieslietu ministrijas valdījumā esošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu, uzturēšanu, apsaimniekošanu, IT infrastruktūras darbības nodrošināšanu, kā arī juridiskās mācību un izglītojošās literatūras, tiesību aktu un to krājumu, tiesu nolēmumu apkopojumu izdošanu.

 

Papildu informācija:

Santa Sausiņa,

TNA valdes locekle

Tālrunis: +371 6780 4733

E-pasts: santa.sausina@tna.lv

www.tm.gov.lv

www.tna.lv