Zemgales apgabaltiesā pārrunā aktualitātes civillietās un krimināllietās

Lai apspriestu aktuālos jautājumus civillietās un krimināllietās, Zemgales apgabaltiesā notika Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas, Zemgales rajona tiesas civillietu tiesnešu tikšanās ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāju Normundu Salenieku, savukārt Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas un Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas vietnieki pārrunāja aktuālos jautājumus ar Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatoriem un zinātniskajiem padomniekiem.  

Tikšanās laikā pārrunāti Senāta darbības principi, aktualitātes nolēmumu pieņemšanā, kā arī attīstības jautājumi, kas varētu uzlabot pieeju tiesai, vienveidotu tiesu praksi, efektivizētu un paātrinātu lietu izskatīšanu.

Zemgales rajona tiesas un Zemgales apgabaltiesas tiesneši aktualizēja jautājumus par materiālo tiesību normu piemērošanas aktualitātēm dažādās tiesību nozarēs, kā arī procesuālo tiesību normu ievērošanas prasībām. Diskusijas laikā tika apspriesti tiesnešiem svarīgi un aktuāli jautājumi. Šāda veida informācijas apmaiņa uzlabo tiesu sadarbību un rada izpratni par tiesvedības gaitu dažādās instancēs. Tiesneši izteica pateicību Civillietu departamenta priekšsēdētājam N.Saleniekam par atsaucību par dalību šajā diskusijā un sniegtās informācijas pilnīgumu, kā arī izteica vēlmi turpināt sadarbību starp tiesu instancēm.

Sanāksmē apspriesti jautājumi, kas saistīti ar krimināllietu izskatīšanu rakstveida procesā Covid 19 infekcijas izplatības likuma sakarā, par videokonferenču organizēšanu, par soda noteikšanas iespējām invalīdiem, personām, kurām nepieciešami asistentu pakalpojumi, judikatūras atziņas atsevišķos jautājumos un citus aktuālos tiesību jautājumus krimināllietās.