Biežāk uzdotie jautājumi:

Vēlos uzzināt, kur ir iespējams atrast tiesas nolēmumus?

Tiesu anonimizētie nolēmumi ir atrodami šeit:  https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi .

 

Sveiki, nevaru atrast kontu uz kuru jāskaita valsts nodeva, varbūt varat palīdzēt?

Informācija par kontiem atrodama šajā saitē: http://tiesas.lv/informacija-par-tiesu-kontiem .

Kas nepieciešams, lai iesniegtu tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnu uzturam?

Atbildot uz Jūsu jautājumu, informējam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 127.panta pirmo daļu jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona var celt tiesā prasību, lai aizstāvētu savas aizskartās vai apstrīdētās civilās tiesības. Tam no vecākiem, pie kura uzturas nepilngadīgais bērns, ir tiesības griezties tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, ja uzturlīdzekļi no viena no vecākiem netiek saņemti vai tiek saņemti nepilnā apmērā. Prasību par uzturlīdzekļu piedziņu prasītājs var celt arī pēc savas dzīvesvietas. To nosaka Civilprocesa likuma 244.1 pants: lietas, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesa izskata prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot 29.1 nodaļā paredzētos izņēmumus. Civilprocesa likuma 244.3 pants noteic, ka prasību lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, ceļ tiesā pēc bērna dzīvesvietas. Prasību ceļ, iesniedzot tiesā rakstveida prasības pieteikumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 128.panta otrajai daļai prasības pieteikumā norādāms:

1) tās tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;
2) prasītāja, kā arī viņa pārstāvja, ja prasību ceļ pārstāvis, atbildētāja, trešās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs un atrašanās vieta (juridiskā adrese). Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
3) prasības priekšmets;
4) prasības summa, ja prasība ir novērtējama naudas izteiksmē, kā arī piedzenamās vai apstrīdamās summas aprēķins;
5) apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina;
6) likums, uz kura prasība pamatota;
7) prasītāja prasījumi;
8) prasības pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts;
9) prasības pieteikuma sastādīšanas laiks un citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai.
Prasības pieteikumam pievienojami dokumenti, kas apstiprina apstākļus, uz kuriem prasījums pamatots.
Prasības pieteikumu iesniedz tiesai, pievienojot tik norakstus, cik lietā ir atbildētāju un trešo personu.

Uzdot jautājumu