Biežāk uzdotie jautājumi:

Kur var atrast tiesu nolēmumus?

Anonimizētie tiesas nolēmumi ir pieejami sadaļā “Anonimizētie nolēmumi”.

Kur var atrast informāciju par valsts nodevām un tiesu kontiem?

Informācija par kontiem atrodama šajā saitē: http://tiesas.lv/informacija-par-tiesu-kontiem .

Kas nepieciešams, lai iesniegtu tiesā prasību par uzturlīdzekļu piedziņu bērnu uzturam?
Informējam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 127.panta pirmo daļu jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona var celt tiesā prasību, lai aizstāvētu savas aizskartās vai apstrīdētās civilās tiesības. Tam no vecākiem, pie kura uzturas nepilngadīgais bērns, ir tiesības griezties tiesā ar prasību par uzturlīdzekļu piedziņu, ja uzturlīdzekļi no viena no vecākiem netiek saņemti vai tiek saņemti nepilnā apmērā. Prasību par uzturlīdzekļu piedziņu prasītājs var celt arī pēc savas dzīvesvietas. To nosaka Civilprocesa likuma 244.1 pants: lietas, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, tiesa izskata prasības kārtībā pēc vispārējiem noteikumiem, ievērojot 29.1 nodaļā paredzētos izņēmumus. Civilprocesa likuma 244.3 pants noteic, ka prasību lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām, ceļ tiesā pēc bērna dzīvesvietas. Prasību ceļ, iesniedzot tiesā rakstveida prasības pieteikumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 128.panta otrajai daļai prasības pieteikumā norādāms:
1) tās tiesas nosaukums, kurai iesniegts pieteikums;
2) prasītāja, kā arī viņa pārstāvja, ja prasību ceļ pārstāvis, atbildētāja, trešās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajai personai — tās nosaukums, reģistrācijas numurs un atrašanās vieta (juridiskā adrese). Atbildētāja personas kodu vai reģistrācijas numuru norāda, ja tas ir zināms;
3) prasības priekšmets;
4) prasības summa, ja prasība ir novērtējama naudas izteiksmē, kā arī piedzenamās vai apstrīdamās summas aprēķins;
5) apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina;
6) likums, uz kura prasība pamatota;
7) prasītāja prasījumi;
8) prasības pieteikumam pievienoto dokumentu saraksts;
9) prasības pieteikuma sastādīšanas laiks un citas ziņas, ja tās nepieciešamas lietas izskatīšanai.
Prasības pieteikumam pievienojami dokumenti, kas apstiprina apstākļus, uz kuriem prasījums pamatots.
Prasības pieteikumu iesniedz tiesai, pievienojot tik norakstus, cik lietā ir atbildētāju un trešo personu.

Vai tiesas sēdē iespējams piedalīties attālināti?

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus un ievērojot Covid – 19 infekcijas izplatības laikā nostiprināto principu pēc iespējas rast risinājumus iestāžu pakalpojumu sniegšanai attālināti, ar mērķi nodrošināt tiesu darba nepārtrauktību un lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos ar lietas dalībnieku uzklausīšanu, vienlaikus neradot nepieciešamību apmeklēt tiesu klātienē, tiek uzsākta Microsoft Teams tiešsaistes videokonferenču platformas (turpmāk – MS Teams) izmantošana rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu sēžu organizēšanai attālināti.

Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju ir sagatavojusi vadlīnijas un instrukciju lietas dalībniekiem, piedaloties tiesas sēdē caur Teams platformu. 

Pielikumos pievienotas vadlīnijas un instrukcija par pieslēgšanos Teams sēdei.  

Informācija lietas dalībniekiem par tiesas sēdes norisi Microsoft Teams platformā 

Pieslēgšanās instrukcija lietas dalībniekiem tiesas sēdei Microsoft Teams platformā 

Ja nav iespējama lietas izskatīšana ne rakstveidā, ne attālināti, tad, nodrošinot epidemioloģiskās drošības prasības, tiesas sēde klātienē notiek visās lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu, objektīvu steidzamību, piemēram, gadījumos, kad tiesai likumā noteiktā termiņā jālemj jautājums par apcietinājuma turpmāku piemērošanu, bet jautājuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams nodrošināt attālināti, kā arī lietās, kas saistītas ar valsts noslēpuma aizsardzību.

Ja lietas izskatīšanu nav iespējams nodrošināt rakstveidā, attālināti vai klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, un, ja jautājums nav saistīts ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību, lietas izskatīšanu var atlikt uz laiku pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Ārkārtējās situācijas laikā var tikt atliktas sēdes, piemēram, laulības šķiršanas lietās, izlikšana no nekustamā īpašuma, parāda piedziņas lietās, ja starp pusēm ir strīds.

Ja lietā jau ir nopratināti liecinieki, ja jau iepriekš notikusi lietas dalībnieku uzklausīšana tiesas sēdē, saņemti paskaidrojumi un tiesnesis uzskata, ka ir savākti materiāli, lai lietu turpinātu skatīt rakstveida procesā.

Ja tiesas sēde notiek klātienē, tad, atrodoties tiesas telpās, dalībniekiem jābūt sejas maskai vai mutes un deguna aizsegam, kā arī jāievēro distance. Tiesas telpās nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna, izolācija vai ir akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Administratīvo lietu tiesā lietas varēs izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē.

Par administratīvās lietas iztiesāšanu rakstveida procesā tiesa laikus informēs lietas dalībniekus, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai.

Administratīvo pārkāpumu lietu tiesa varēs izskatīt rakstveida procesā, ja iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un, ja tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt mutvārdu tiesas procesā.

Žurnālisti un klausītāji, kas Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram pieteikuši savu dalību atklātā tiesas sēdē klātienē, var tikt ielaisti tiesas zālē, ja ir iespējams nodrošināt epidemioloģiskās drošības prasības. Ja nav bijis iespējams nodrošināt iespēju žurnālistam sekot līdzi tiesas procesam klātienē, tad līdz tiesas sēdes sākumam tiesa noskaidro, vai žurnālists pieteicis lūgumu par sēdes gaitas skaņas ieraksta fiksēšanu. Ja šāds lūgums ir izteikts un tiesa lēmusi par atļauju, tad pēc tiesas sēdes žurnālistam izsniedz tiesas sēdes audioierakstu.

Ja atklāta tiesas sēde plānota attālināti, tad plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un klausītājiem, kas Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram pieteikuši savu dalību, Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālists vai tiesas sēžu sekretārs informē par iespēju vērot tiesas sēdes norisi, ja tehniski ir iespējams nodrošināt šo personu piedalīšanos procesā attālināti.

Tiesu kancelejas ārkārtējās situācijas laikā nepieņem un neizsniedz dokumentus privātpersonām klātienē (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos). Tiesas dokumenti tiek paziņoti, izmantojot pastu (izvēloties vienkāršu pasta sūtījumu, ja likums neapredz citādi), e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos). Tiesu administrācija nodrošina, ka dokumentus var iesniegt arī, atstājot īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā).