Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA SAVĀ KOMANDĀ PIEVIENOTIES

Informācijas sistēmu un tehnoloģiju departamenta

Informācijas sistēmu attīstības nodaļas

VADĪTĀJU

(valsts civildienesta ierēdņa amats uz nenoteiktu laiku)

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA PIEVIENOTIES

Rīgas rajona tiesas (Siguldā)

Tiesas sekretāru (-i)

(uz noteiktu laiku)

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA PIEVIENOTIES

Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas

Vecāko referentu (-ti)

(uz noteiktu laiku)

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

TIESU ADMINISTRĀCIJA AICINA PIEVIENOTIES

Priekšsēdētāja palīgu (-dzi)

Juridiskās lingvistikas jautājumos

(uz nenoteiktu laiku)

Rīgas apgabaltiesā

Sludinājums pieejams spiežot šeit. 

Tiesu administrācija izsludina konkursu uz

rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata vietām Ekonomisko lietu tiesā

(tiesas atrašanās vieta Mazajā Nometņu ielā 39, Rīgā)

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

-              atbilstība likuma „Par tiesu varu” 51. panta pirmās daļas prasībām;

-              atbilstība likuma „Par tiesu varu” 52. panta 1. un 3. punkta prasībām;

-              atbilstība likuma „Par tiesu varu” 55. panta prasībām.

Tiesneša amata kandidātu atlase tiek veikta saskaņā ar Tieslietu padomes 2020.gada 15. aprīlī apstiprināto kārtību “Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība” (turpmāk – Kārtība).

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

1.            pieteikuma vēstule, pamatojot atbilstību likumā “Par tiesu varu”noteiktajām prasībām tiesneša amata kandidātiem un apliecinot, ka uz kandidātu nav attiecināmi likumā “Par tiesu varu” noteiktie ierobežojumi ieņemt tiesneša amatu;

2.            dzīves un darba apraksts (atbisltoši Europas CV standartiem) (Europass CV veidlapa atrodama http://europass.cedefop.europa.eu/lv);

3.            izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas;

4.            darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas;

5.            pieteikumam pievienojamas atbildes uz jautājumiem, kas noteikti Kārtības 29.punktā:

1)            par iepriekšējo darba pieredzi un nozīmīgākajiem profesionālajiem sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikā (raksturojiet savu lomu to sasniegšanā un savus ieguvumus);

2)            par vienu svarīgu personīgu panākumu (raksturojiet situāciju, savu lomu un rīcību, rezultātus, secinājumus par iegūto pieredzi un tās tālāko izmantojumu);

3)            par situāciju darbā vai sociālajā dzīvē, kas risinājās ilgākā periodā, kurā bija iesaistītas arī citas personas un kurā nācās saskarties ar grūtībām, kā arī tās atrisināt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu (raksturojiet situāciju un grūtības, savu rīcību un secinājumus un iegūtās pieredzes tālāko pielietojumu);

4)            par savām īpašībām un prasmēm, kas liecina par piemērotību tiesneša amatam, kā arī mērķiem, kurus šajā amatā vēlaties piepildīt;

5)            sniedziet savu redzējumu par tiesu sistēmas un tiesneša lomu valsts attīstībā.

 Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalga tiek noteikta atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.¹ panta 1.¹ daļai. No 2021. gada tā noteikta  2984, -  EUR apmērā.

Pieteikuma dokumenti līdz 2020.gada 28.augustam jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV–1010, ar norādi „Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļai” vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@ta.gov.lv (elektroniski nosūtītiem dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs).

Tālrunis uzziņām  67063853, 67063844, 67063851.

Tiesu administrācija apstrādās Jūsu pieteikumā norādītos personas datus atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.