Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

(Reģistrācijas Nr.90001672316)

izsludina atklātu konkursu uz

Tiesu un zemesgrāmatu departamenta

Izpildu lietu reģistra nodaļas

vecākā referenta amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot atbildes uz juridisku un fizisku personu iesniegumiem amata kompetences ietvaros un atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

•             izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, administratīvo aktu projektus, vienošanās projektus, kā arī citu dokumentu projektus, kas saistīti ar Izpildu lietu reģistru (turpmāk - ILR);

•             piedalīties pie ILR tehnisko specifikāciju izstrādes ILR papildinājumiem un metodisko norādījumu izstrādes ILR lietotājiem;

•             apstrādāt Izpildu lietu reģistra sistēmas lietotāju pieprasījumus un izmaiņu pieprasījumus par ILR darbību, sagatavot atzinumus un skaidrojumus;

•             kontrolēt ILR datu nodošanas kvalitāti no citām valsts informācijas sistēmām.

•             piedalīties pie ILR testēšanas un administrēšanas procesiem;

•             ziņot par ILR darbības traucējumiem.

Prasības kandidātiem/ -ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnē vai IT jomā;

•             darba pieredze tiesu sistēmā, valsts pārvaldē vai IT jomā;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta;

•             labas komunikācijas spējas un sadarbības prasmes.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no 875 EUR līdz 1223 EUR (atkarībā no profesionālās pieredzes un darba izpildes novērtējuma) un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) iesniegt Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamenta Personālvadības nodaļā (Antonijas ielā 6, 203.kabinetā, Rīgā, LV-1010) vai nosūtīt uz e-pastu atlase@ta.gov.lv līdz 2018.gada 26.augustam. Tālrunis uzziņām 26888918.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESAS SEKRETĀRA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             reģistrēt dokumentus saņemtās un nosūtāmās korespondences uzskaites žurnālā;

•             reģistrēt datus informācijas nesējā un noformēt lietu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             pēc tiesas nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā veikt visas darbības, kas saistītas ar nolēmuma nodošanu izpildei;

•             sagatavot lietu nosūtīšanai citas instances tiesai;

•             pieņemt apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus reģistrēšanai, sniegt apmeklētajiem nepieciešamo informāciju;

•             iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu un tiesas nolēmumu anonimizāciju;

•             sagatavot un nodot arhīvā pabeigtās lietas;

•             sagatavot atbilžu projektus pēc kancelejas vadītāja norādījuma;

•             izsniegt dokumentus, nolēmumu norakstus, sagatavot dokumentu kopijas;

•             sagatavot tiesas korespondenci nosūtīšanai.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             zināšanas lietvedībā (vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā)

•             valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja ilgstoši koncentrēt uzmanību;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu 568,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „CLK tiesas sekretārs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 9.septembrim.

Tālrunis uzziņām 67088268. Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim.

Prasības pretendentam/-ei:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             vēlama darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             teicamas latviešu valodas gramatikas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             laba līmeņa veselības apdrošināšanu;

•             mēnešalgu no 757,- līdz 946,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2018.gada 7.septembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu Agita.Keisa@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti tiesas lietvedībā!

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

KONSULTANTA amatu

(uz nenoteiktu laiku) 

Darba apraksts:

•             pieņemt apmeklētājus un tiesai iesniedzamos dokumentus, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju, kā arī izsniegt tiesas dokumentus, nodrošinot fizisko personu datu aizsardzību;

•             iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu un tiesas nolēmumu anonimizāciju;

•             sniegt atbalstu tiesas darbiniekiem tiesas lietvedības noteikumu izpildei;

•             reģistrēt dokumentus saņemtās un nosūtāmās korespondences uzskaites žurnālā;

•             sagatavot un izsniegt informāciju un dokumentus personām, kuras nav procesa dalībnieki, ievērojot normatīvo aktu prasības;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizāciju un procesuālajiem normatīvajiem aktiem;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu 623,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             sociālās garantijas;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „tiesas konsultants” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 9.septembrim.

Tālrunis uzziņām 67088268. Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

•             sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu 822,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             sociālās garantijas;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „CLK tiesneša palīgs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 9.septembrim.

Tālrunis uzziņām 67088268.

Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!              

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas

(Rīgā)

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(1 vakance uz nenoteiktu laiku, 1 vakance uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietu;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus tiesu informācijas sistēmā.           

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students vai absolvents;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             laba līmeņa veselības apdrošināšanu;

•             mēnešalgu 598,- līdz 747,- EUR pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 24.augustam uz e-pastu gunta.zelve@tiesas.lv  tālrunis uzziņām 67812096.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Zemgales rajona tiesas

(Dobelē)

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA/ES AMATU

 (uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietu;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus tiesu informācijas sistēmā atbilstoši amata kompetencei;

•             noformēt lietas pēc to izskatīšanas;

•             nepieciešamības gadījumā, aizvietot citus tiesas sēžu sekretārus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students/-e vai absolvents/-e;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas valsts valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt komandā un paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas datorprasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             mēnešalgu no 598,- līdz 747,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Sēžu sekretārs -Dobelē” gaidīsim līdz 2018.gada 22.augustam e-pastā Eva.Zivarte@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 63120113.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tie tiks dzēsti vai iznīcināti.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Zemgales rajona tiesas

(Tukumā)

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA/ES AMATU

 (uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietu;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus tiesu informācijas sistēmā atbilstoši amata kompetencei;

•             noformēt lietas pēc to izskatīšanas;

•             nepieciešamības gadījumā, aizvietot citus tiesas sēžu sekretārus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students/-e vai absolvents/-e;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas valsts valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt komandā un paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas datorprasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             mēnešalgu no 598,- līdz 747,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Sēžu sekretārs -Tukumā” gaidīsim līdz 2018.gada 17.augustam e-pastā Eva.Zivarte@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 63120113.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tie tiks dzēsti vai iznīcināti.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās apgabaltiesas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai tiesas sēdē;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim, veikt tiesas nolēmumu anonimizāciju;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra pienākumus;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt komandā un paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             mēnešalgu no 822,00 līdz 1031,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Tiesneša palīgs” gaidīsim līdz 2018.gada 6.septembrim e-pastā administrativa.apgabals@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67359801.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

Ministru kabinets

izsludina atklātu konkursu

uz Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneša amatu

Konkurss tiek izsludināts, pamatojoties uz to, ka 2019. gada 31. augustā 23 Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (turpmāk – Vispārējā tiesa) tiesnešiem, tai skaitā divām Latvijas Republikas amata vietām, beigsies amata pilnvaru termiņš. Eiropas Savienības Padome 2018. gada 20. marta vēstulē lūdz dalībvalstis laicīgi uzsākt pretendentu atlasi, izsludināt atklātu konkursu un līdz 2018. gada 1. oktobrim iesniegt kandidātu priekšlikumus.

Pretendentam jāatbilst Līguma par Eiropas Savienības darbību 254. pantā noteiktajām obligātajām tiesnesim izvirzītajām prasībām - ir jābūt no tādu personu vidus, kura neatkarība nav apšaubāma un kurš atbilst prasībām attiecībā uz augstiem tiesnešu amatiem Latvijā, vai kurš ir jurists ar atzītu kompetenci.

Konkursā pretendentus vērtēs pēc šādiem kritērijiem:

1) augstākā izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds);

2) labas zināšanas Eiropas Savienības tiesībās, kā arī zināšanas par Eiropas Savienības institucionālo uzbūvi;

3) profesionālā pieredze vadošā amatā, vēlama pieredze tieslietu jomā;

4) laba izpratne par Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas darbu;

5) prasme formulēt viedokli un patstāvīgi pieņemt lēmumus;

6) prasme strādāt komandā starptautiskā vidē un organizēt tās darbu;

7) labas angļu valodas un Eiropas Savienības Vispārējās tiesas darba valodas (franču valodas) zināšanas.

Līdzko Vispārējās tiesas tiesnešu amata pretendentu atlases komisija būs Ministru kabinetam iesniegusi priekšlikumu par diviem atbilstošākajiem amata kandidātiem, sarindojot tos iegūtā vērtējuma secībā, un Ministru kabinets šos pretendentus apstiprinājis, Latvijas Republika izvēlēto kandidatūru nosūtīs Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā minētajai komitejai. Pamatojoties uz minētās komitejas konfidenciālo viedokli, par Latvijas Republikas izvirzīto kandidātu lems Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvji.

Pieteikuma dokumentus: motivētu pieteikumu latviešu un angļu vai franču valodā, CV latviešu un franču vai angļu valodā (pēc parauga, kas pieejams Latvijas Vēstneša mājaslapā), akadēmisko publikāciju, ja tādas ir, sarakstu, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot, jāiesniedz Tieslietu ministrijas kancelejā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: TM.kanceleja@tm.gov.lv, līdz 2018. gada 24. augustam. Tālrunis uzziņām 67036981.