Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās apgabaltiesas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai tiesas sēdē;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim, veikt tiesas nolēmumu anonimizāciju;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra pienākumus;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi.

 

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt komandā un paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

 

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             mēnešalgu no 822,00 līdz 1031,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Tiesneša palīgs” gaidīsim līdz 2018.gada 29.oktobrim e-pastā administrativa.apgabals@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67359801.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Krimināllietu tiesas kolēģijas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, tiesneša noteiktajā termiņā noformēt tiesas sēde protokolu;

•             pildīt tiesneša norādījumus un sagatavot lietu izskatīšanai;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm;

•             savlaicīgi paziņot prokuroram un advokātam par lietu izskatīšanu;

•             pēc lietas izskatīšanas noformēt lietu atbilstoši ”Dokumentēšanas un dokumentu kārtošanas organizēšanas kārtība apgabaltiesās, rajonu (pilsētu) tiesās un administratīvajās tiesās” kārtībai;

•             pēc tiesneša norādījuma sagatavot un nosūtīt informatīvus paziņojumus un citu informāciju;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot Tiesu informācijas sistēmu, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem, nodrošinot lietas materiālu saglabāšanu;

•             nepieciešamības gadījumā, aizvietot citu tiesas sēžu sekretāru.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             zināšanas un praktiskā darba pieredze lietvedībā, vēlams - valsts pārvaldē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no 658,- līdz 827,- EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kvalifikācijas pakāpes);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

                Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „KLK tiesas sēžu sekretārs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 31.oktobrim.

                Tālrunis uzziņām 67088268.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!    

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim.

Prasības pretendentam/-ei:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             vēlama darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             teicamas latviešu valodas gramatikas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 757,- līdz 946,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2018.gada 22.oktobrim lūdzam sūtīt uz e-pastu Agita.Keisa@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amata vietām

vispārējās jurisdikcijas tiesās Rīgas pilsētā un Rīgas rajona tiesā

Prasības tiesneša amata kandidātiem/-ēm:

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 51. panta pirmās daļas prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 52. panta 1. un 3.punkta prasībām

- atbilstība likuma "Par tiesu varu" 55. panta prasībām

Tiesneša amata kandidātiem/-ēm jāiesniedz šādi pieteikuma dokumenti:

- motivēts pieteikums

- dzīves un darba apraksts Europass CV formātā (Europass CV veidlapa atrodama http://europass.cedefop.europa.eu/lv)

- izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas

- darba stāžu juridiskajā specialitātē apliecinošus dokumentus vai to apliecinātas kopijas

Pieteikuma dokumenti 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas (publicēts “Latvijas Vēstnesī” 2018.gada 9.oktobrī)  jāiesniedz Tiesu administrācijā personīgi vai jānosūta pa pastu uz adresi: Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010, ar norādi "Tiesu administrācijas Personālvadības un juridiskā departamentam" vai jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi: atlase@ta.gov.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu).

Tālr. uzziņām 67063853, 67063844.

Iesniegtos pieteikuma dokumentus un tiesneša amata kandidātus/-tes vērtē saskaņā ar Tieslietu padomes 2018.gada 25.jūnija lēmumu Nr.333 apstiprināto "Tiesneša amata kandidāta atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību".

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu

AR SPECIALIZĀCIJU LIETĀS, KAS SAISTĪTAS AR PATVĒRUMA JAUTĀJUMIEM

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

•             vākt informāciju par konkrētā patvēruma meklētāja izcelsmes valsts aktuālajiem apstākļiem un situāciju valstī;

•             padziļināti pētīt, vai patvēruma meklētāja izcelsmes valstī pastāv personas vajāšanas draudi sakarā ar patvēruma meklētāja rasi, reliģiju, tautību, piederību pie noteiktas sociālās grupas vai politiskajiem uzskatiem un vai pastāv draudi, ka personas atgriešanās tās izcelsmes valstī ir bīstama attiecīgās valsts aktuālās situācijas dēļ (piemēram, bruņotu konfliktu dēļ);

•             apkopot un analizēt nacionālo tiesu, citu Eiropas Savienības valstu tiesu, kā arī starptautisko tiesu, piemēram, Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi patvēruma meklētāju lietās, atbilstoši specializēto tiesnešu izvirzītajiem kritērijiem;

•             apkopot un analizēt starptautisko institūciju sagatavotos atzinumus, pētījumus utml. patvēruma meklētāju lietās;

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim.

Prasības pretendentam/ -ei:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai starptautiskajās attiecībās;

•             darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             pieredze darbā ar patvēruma lietām vai zināšanas bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             ļoti labas angļu valodas zināšanas un vienas svešvalodas pamatzināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 1120 - 1174,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2018.gada 15.oktobrim lūdzam sūtīt uz e-pastu Ilze.Piseva@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Abrenes ielā 8, Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā.

Darba pienākumi:

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             noformēt un sagatavot lietu izskatīšanai atbilstoši noteiktajām prasībām;

•             sagatavot un nosūtīt informatīvus paziņojumus un citu informāciju;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā atbilstoši amata kompetencei.

Prasības pretendentiem/ -ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students vai absolvents;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             praktiskā darba pieredze un zināšanas lietvedībā;

•             spēja strādāt paaugstinātās slodzes apstākļos;

•             labas komunikācijas spējas;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             atbildīgu un interesantu darbu;

•             sociālās garantijas - lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts);

•             mēnešalgu no 598,- EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2018. gada 17. oktobrim lūdzam sūtīt uz e-pastu rigas.vidzeme@tiesas.lv.   Tālrunis uzziņām 67502646.

 

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu

AR SPECIALIZĀCIJU LIETĀS, KAS SAISTĪTAS AR PATVĒRUMA JAUTĀJUMIEM

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi: 

•             vākt informāciju par konkrētā patvēruma meklētāja izcelsmes valsts aktuālajiem apstākļiem un situāciju valstī;

•             padziļināti pētīt, vai patvēruma meklētāja izcelsmes valstī pastāv personas vajāšanas draudi sakarā ar patvēruma meklētāja rasi, reliģiju, tautību, piederību pie noteiktas sociālās grupas vai politiskajiem uzskatiem un vai pastāv draudi, ka personas atgriešanās tās izcelsmes valstī ir bīstama attiecīgās valsts aktuālās situācijas dēļ (piemēram, bruņotu konfliktu dēļ);

•             apkopot un analizēt nacionālo tiesu, citu Eiropas Savienības valstu tiesu, kā arī starptautisko tiesu, piemēram, Eiropas Savienības tiesas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi patvēruma meklētāju lietās, atbilstoši specializēto tiesnešu izvirzītajiem kritērijiem;

•             apkopot un analizēt starptautisko institūciju sagatavotos atzinumus, pētījumus utml. patvēruma meklētāju lietās;

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim.

Prasības pretendentam/ -ei: 

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs vai starptautiskajās attiecībās;

•             darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             pieredze darbā ar patvēruma lietām vai zināšanas bēgļu un patvēruma meklētāju tiesību jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             ļoti labas angļu valodas zināšanas un vienas svešvalodas pamatzināšanas (krievu vai arābu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru.

Mēs piedāvājam: 

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 1120 - 1174,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2018.gada 15.oktobrim lūdzam sūtīt uz e-pastu Ilze.Piseva@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas sekretāra amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             reģistrēt dokumentus un datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             pēc tiesas nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā veikt visas darbības, kas saistītas ar nolēmuma nodošanu izpildei;

•             sagatavot lietu nosūtīšanai citas instances tiesai;

•             pieņemt apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus reģistrēšanai, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju;

•             iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu un tiesas nolēmumu anonimizāciju;

•             izsniegt dokumentus, nolēmumu norakstus;

•             sagatavot tiesas korespondenci nosūtīšanai;

•             nodrošināt izskatāmo lietu sarakstu un citu aktuālo dokumentu izlikšanu informācijas stendā;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot Tiesu informācijas sistēmu, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi.

 

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas datorprasmes.

 

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no EUR 568 līdz 710 (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes;

•             sociālās garantijas;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.)

•             interesantu un atbildīgu darbu.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) ar norādi „tiesas sekretārs” lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 17.oktobrim uz e-pastu jelena.tretjakova@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67467899.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas sēžu sekretāra amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             piedalīties tiesas sēdē un fiksēt tiesas sēdes gaitu, noteiktajā termiņā noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             pildīt tiesneša un tiesneša palīga dotos darba uzdevumus;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm;

•             pēc lietas izskatīšanas noformēt lietu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un nodot to kancelejā;

•             pēc tiesneša un tiesneša palīga norādījuma sagatavot un nosūtīt informatīvus paziņojumus un citu informāciju;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem, nodrošinot lietas materiālu saglabāšanu.

 

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vismaz vidējā izglītība (vēlama iesākta augstākā izglītība tiesību zinātnē);

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas datorprasmes.

 

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no EUR 598 līdz 747 (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes;

•             sociālās garantijas;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) ar norādi „tiesas sēžu sekretārs” lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 17.oktobrim uz e-pastu jelena.tretjakova@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67467899.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz noteiktu laiku)

 

Darba apraksts:

•             sagatavot lietu izskatīšanai;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             sagatavot apelācijas instances nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

•             sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             pieņemt apmeklētājus.

 

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             latviešu valodas prasme augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

 

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no 822,- līdz 1031,- EUR (pirms nodokļu nomaksas atkarībā no kategorijas);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „CLK tiesneša palīgs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 21.oktobrim.  Tālrunis uzziņām 67088268.

Kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku (ieskaitot pārsūdzēšanas termiņu) tiks uzglabāti Rīgas apgabaltiesas lietvedībā!