Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas Jūrmalā

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietas izskatīšanai;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā.         

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 598 euro pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2018.gada 28.decembrim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristiana.grosfogele@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67761744.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā! Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba pienākumi:

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim.

Prasības pretendentam/-ei:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             vēlama darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             teicamas latviešu valodas gramatikas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 757,- līdz 946,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) līdz 2019.gada 2.janvārim lūdzam sūtīt uz e-pastu Agita.Keisa@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju. Informējam, ka kandidātu iesūtītie dokumenti uz konkursa norises laiku tiks uzglabāti tiesas iestādes lietvedībā!

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās apgabaltiesas

TIESAS SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             reģistrēt dokumentus un datus Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) lietvedības modulī;

•             pieņemt apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus reģistrēšanai, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju;

•             iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu;

•             sagatavot dokumentu projektus pēc kancelejas vadītāja norādījuma;

•             sagatavot lietu nosūtīšanai citas instances tiesai;

•             nodrošināt izskatāmo lietu sarakstu izlikšanu informācijas stendos;

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā

•             ļoti labas komunikācijas spējas;

•             labas datorprasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā;

•             prasme strādāt ar biroja tehniku labā lietotāja līmenī.

Mēs piedāvājam:

•             interesantu un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 568,00 līdz 710,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Tiesas sekretārs” gaidīsim līdz 2019.gada 3.janvārim e-pastā administrativa.apgabals@tiesas.lv. Tālrunis uzziņām 67359801.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

 

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās apgabaltiesas

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             rakstīt tiesas sēžu protokolus un fiksēt tiesas sēžu gaitu audioierakstā;

•             pildīt tiesneša norādījumus, sagatavojot lietu iztiesāšanai;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā atbilstoši amata kompetencei;

•             nodrošināt procesuālo darbību norisi, izmantojot videokonferenci;

•             pēc lietas izskatīšanas noformēt lietu atbilstoši tiesā noteiktajai kārtībai;

•             veikt citus amata aprakstā neminētus, bet ar amata kompetenci saistītus darba uzdevumus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students/-e;

•             vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas datorprasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā;

•             ļoti labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē.

Mēs piedāvājam:

•             interesantu un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.);

•             mēnešalgu no 658,00 līdz 827,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV Europass formā) ar norādi „Tiesas sēžu sekretārs” gaidīsim līdz 2019.gada 3.janvārim e-pastā administrativa.apgabals@tiesas.lv. Tālrunis uzziņām 67359801.

Aicinām izvērtēt CV iekļaujamās informācijas apjomu un norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas sekretāra amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             reģistrēt dokumentus un datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             pēc tiesas nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā veikt visas darbības, kas saistītas ar nolēmuma nodošanu izpildei;

•             sagatavot lietu nosūtīšanai citas instances tiesai;

•             pieņemt apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus reģistrēšanai, sniegt apmeklētājiem nepieciešamo informāciju;

•             iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu un tiesas nolēmumu anonimizāciju;

•             izsniegt dokumentus, nolēmumu norakstus;

•             sagatavot tiesas korespondenci nosūtīšanai;

•             nodrošināt izskatāmo lietu sarakstu un citu aktuālo dokumentu izlikšanu informācijas stendā;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot Tiesu informācijas sistēmu, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas datorprasmes.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu no EUR 568 līdz 710 (pirms nodokļu nomaksas) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes;

•             sociālās garantijas;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             lojalitātes sistēmu (veselības apdrošināšana, apmaksāts papildatvaļinājums, ikgadējā atvaļinājuma pabalsts u.c.)

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV pēc Europass formas) ar norādi „tiesas sekretārs” lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 21.decembrim uz e-pastu jelena.tretjakova@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67467899.

Pretendentu iesūtītie dokumenti uz konkursa laiku tiks uzglabāti tiesas lietvedībā. Pēc konkursa noslēgšanās tiks dzēsti vai iznīcināti.

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas pārstāvju apstiprināšanai uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializēto paneļu arbitra un ekspertu vietām (3 vakances).

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas vides zinātnes eksperta vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte vides zinātnē;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt vides zinātnes eksperta pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4)  labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

5) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību dabaszinātnēs vai inženierzinātnēs;

6) ieguvusi zināšanas un vismaz divu gadu profesionālo pieredzi darbā ar dabas resursu ieguvi, apsaimniekošanu un pārvaldību un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

7) ieguvusi profesionālo pieredzi klimata vai vides politikas jomā (dalība Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Komisijas u.c. organizācijās saistībā ar vides politikas jautājumiem tiks uzskatīta kā priekšrocība).

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas kosmosa tiesību arbitra vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte kosmosa tiesībās vai kosmosa tehnoloģiju jautājumos;

2) ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt kosmosa tiesību arbitra pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas

5) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē, vides zinātnē, ekonomikā vai enerģētikā, kas papildināta ar vakancei atbilstošu specializētu izglītību;

6) ieguvusi profesionālo pieredzi kosmosa politikas jomā;

7) labas zināšanas par nacionālajām kosmosa programmām un Eiropas Kosmosa aģentūru.

Konkursā uz Pastāvīgās arbitrāžas tiesas zinātniskā un tehniskā eksperta kosmosa jautājumos vietu aicinām pieteikties personu, kura ir:

1) valstī atzīta autoritāte kosmosa tiesībās vai kosmosa tehnoloģiju jautājumos;

2) persona ar visaugstāko morālo reputāciju, augstu atbildības izjūtu un gatavību pildīt zinātniskā un tehniskā eksperta kosmosa jautājumos pienākumus;

3) labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;

4) labas angļu valodas vai franču valodas zināšanas;

5) ieguvusi augstāko akadēmisko vai otra līmeņa profesionālo augstāko izglītību vides zinātnes, enerģētikas, materiālzinātņu, satelīttehnoloģiju, elektronikas, kosmosa tehnoloģiju jomā vai citu inženierzinātņu jomā, kas papildināta ar vakancei atbilstošu specializētu izglītību;

6) profesionālā pieredze kosmosa zinātņu jomā;

7)vismaz divu gadu profesionālā pieredze kosmosa tehnoloģiju izstrādes vai pielietošanas jomā;

8) labas zināšanas par nacionālajām kosmosa programmām un starptautiskajām kosmosa aģentūrām.

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Tieslietu ministrijas kancelejā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 vai elektroniski (elektroniskais pasts: tm.kanceleja@tm.gov.lv), ar norādi – “PAT konkursa atlases komisijai”, šādi dokumenti: personīgi parakstīts motivēts pieteikums latviešu valodā, dzīves apraksts latviešu un angļu vai franču valodā Eiropas CV formātā, augstākās akadēmiskās vai otra līmeņa profesionālās augstākās izglītības apliecinoša dokumenta kopija, pēdējo 10 gadu  zinātnisko publikāciju saraksts, ja šādas publikācijas ir, un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot.

Lūdzam norādīt kontaktinformāciju saziņai ar pretendentu (elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru).

Atklāta konkursa nolikums „ Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializēto paneļu arbitra un ekspertu pretendentu atklātā konkursa nolikums ” ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā: www.tm.gov.lv sadaļā „Karjera” (https://www.tm.gov.lv/lv/karjera) un Valsts kancelejas mājas lapā: www.mk.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 67036912.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, LV-1536, Rīga, e-pasts: DAS@tm.gov.lv

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu Latvijas samierinātāja, arbitra un arbitra vietnieka vietām Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk – EDSO) Samierināšanas un arbitrāžas tiesā.

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst Konvencijas par samierināšanu un arbitrāžu EDSA ietvaros 3., 4. un 5. pantā noteiktajām obligātajām prasībām, t.i. samierinātāja amata kandidātam ir jābūt ar pieredzi augstā valstiskā vai starptautiskā amatā un ar atzītu kvalifikāciju starptautisko tiesību, starptautisko attiecību vai strīdu noregulēšanas jomā, savukārt arbitra un arbitra vietnieka amata kandidātam ir jābūt ar tādu kvalifikāciju, kas nepieciešama, lai tiktu iecelti savas valsts visaugstākajos amatos tiesu institūcijās, vai juristiem ar atzītu kompetenci starptautisko tiesību jomā. Turklāt visu amatu kandidātiem ir jābūt ar spējām savas funkcijas pildīt  neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi.

Konkursa pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:

Samierinātāja amata kandidātam:

1)            pieredze augstā valstiskā vai starptautiskā amatā;

2)            atzīta kvalifikācija starptautisko tiesību, starptautisko attiecību vai strīdu noregulēšanas jomā;

3)            spējas savas funkcijas pildīt neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi;

4)            augstākā izglītība;

5)            laba reputācija;

6)            zināšanas par EDSO;

7)            izpratne par EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesu;

8)            prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli;

9)            labas angļu valodas zināšanas, kuras ir atbilstošas konkrētā amata pienākumu veikšanai. Papildus citas oficiālās EDSO darba valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību.

Arbitra un arbitra vietnieka amata kandidātam:

1)            kvalifikācija, kas nepieciešama, lai tiktu iecelts Latvijas visaugstākajos amatos tiesu institūcijās, vai jurists ar atzītu kompetenci starptautisko tiesību jomā;

2)            spējas savas funkcijas pildīt neatkarīgi, objektīvi un apzinīgi;

3)            augstākā izglītība;

4)            laba reputācija;

5)            zināšanas par EDSO;

6)            izpratne par EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesu;

7)            prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli;

8)            labas angļu valodas zināšanas, kuras ir atbilstošas konkrētā amata pienākumu veikšanai. Papildus citas oficiālās EDSO darba valodas zināšanas var tikt uzskatītas par priekšrocību.

Konkursa pretendentiem 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536 (ar norādi – EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesas konkursa atlases komisijai), šādi dokumenti: motivēts pieteikums, dzīves apraksts latviešu un angļu valodā Eiropas CV (Europass) formātā, akadēmisko publikāciju saraksts, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija, apliecinājums par labu reputāciju (iesniegums brīvā formā, kurā apliecina, ka nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, nav atbrīvota no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā un nav saglabājusies tāda disciplinārsoda darbības sekas, kas uz noteiktu laiku liedz ieņemt tiesneša amatu) un citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem pievienot.

Ja dokumenti ir iesniegti, nosūtot pa pastu, lūdzu ievērot, ka par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Pieteikumu ar atbilstošajiem pielikumiem var iesniegt arī elektroniski, nosūtot uz e-pastu: tm.kanceleja@tm.gov.lv.

Iesniedzot dokumentus, pretendentam jānorāda elektroniskā pasta adrese un kontakttālruņa numurs, kā arī adrese, ja pretendents saziņai vēlas izmantot pastu.

Atklāta konkursa nolikums “Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Samierināšanas un arbitrāžas tiesas Latvijas samierinātāja un arbitru pretendentu atklātā konkursa nolikums” ir pieejams Tieslietu ministrijas mājaslapā: www.tm.gov.lv sadaļā „Karjera” (https://www.tm.gov.lv/lv/karjera).

Tālrunis uzziņām: 67036705.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, Brīvības bulvāris 36, LV-1536, Rīga, e-pasts: DAS@tm.gov.lv.