Darba piedāvājumi

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGA

PĒTNIECISKI ANALĪTISKAJOS JAUTĀJUMOS amatu

 (uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             veikt zinātniskās pētniecības darbu, kas nepieciešams Rīgas apgabaltiesas darbības nodrošināšanai;

•             organizēt Rīgas apgabaltiesas spriedumu, konferenču un citu materiālu apkopošanu un izdošanu;

•             sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei;

•             apkopot Rīgas apgabaltiesas judikatūru, pētniecības darbs, kas nepieciešams Latvijas apgabaltiesu prakses vienošanai;

•             sagatavot atbilžu projektus uz sūdzībām, iesniegumiem un priekšlikumiem;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             organizēt tiesas darbinieku, tiesnešu, citu tiesībaizsardzības institūciju, iestāžu pārstāvju sanāksmes;

•             pamatojoties uz tiesas priekšsēdētāja rīkojumu, organizēt apmācības, seminārus un diskusijas;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             sagatavot atskaites un ziņojumus;

•             pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             Augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             Vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             Izpratne par tiesas darba organizēšanu un par procesuālo tiesību normām;

•             Teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             Vienas svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

•             Labas komunikācijas spējas;

•             Spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             Zināšanas lietvedībā;

•             Labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu 1125,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             sociālās garantijas;

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „priekšsēdētāja palīgs pētnieciski analītiskajos jautājumos” lūdzu sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 20.martam.

Tālrunis uzziņām 67088268.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Administratīvās rajona tiesas

Rīgas tiesu nama

TIESNEŠA PALĪGA/-DZES amatu

(uz nenoteiktu laiku) 

Darba pienākumi:

•             sagatavot izskatīšanai lietu, nolēmumu projektus un citus dokumentu projektus;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu tiesu informācijas sistēmā (TIS) un kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim.

Prasības pretendentam/ -ei:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             izpratne par administratīvajām tiesībām, valsts pārvaldes un tiesu sistēmu;

•             vēlama darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             teicamas latviešu valodas gramatikas zināšanas;

•             labas komunikācijas spējas;

•             labas prasmes darbā ar datoru.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             sociālās garantijas;

•             veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

•             mēnešalgu no 757,- līdz 946,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2018.gada 12.martam lūdzam sūtīt uz e-pastu Ilze.Piseva@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67077948.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas apgabaltiesas

Civillietu tiesas kolēģijas

TIESAS SEKRETĀRA amatu

(uz noteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             reģistrēt dokumentus saņemtās un nosūtāmās korespondences uzskaites žurnālā;

•             reģistrēt datus informācijas nesējā un noformēt lietu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei;

•             pēc tiesas nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā veikt visas darbības, kas saistītas ar nolēmuma nodošanu izpildei;

•             sagatavot lietu nosūtīšanai citas instances tiesai;

•             pieņemt apmeklētāju iesniegumus un pieteikumus reģistrēšanai, sniegt apmeklētajiem nepieciešamo informāciju;

•             iepazīstināt personas ar tiesas kancelejā vai arhīvā esošajām lietām, nodrošināt to saglabāšanu un tiesas nolēmumu anonimizāciju;

•             sagatavot un nodot arhīvā pabeigtās lietas;

•             sagatavot atbilžu projektus pēc kancelejas vadītāja norādījuma;

•             izsniegt dokumentus, nolēmumu norakstus, sagatavot dokumentu kopijas;

•             sagatavot tiesas korespondenci nosūtīšanai.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība;

•             zināšanas lietvedībā (vēlama praktiskā darba pieredze lietvedībā)

•             valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

•             labas komunikācijas spējas;

•             spēja ilgstoši koncentrēt uzmanību;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammas lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             mēnešalgu 568,- EUR pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kategoriju);

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             labus darba apstākļus;

•             sociālās garantijas;

•             interesantu un atbildīgu darbu.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) ar norādi „CLK tiesas sekretārs” lūdzam sūtīt uz e-pastu Vakance.Riga.apgabals@tiesas.lv līdz 2018.gada 20.martam.

                Tālrunis uzziņām 67088268.

 

Latvijas Republikas Augstākā tiesa

konkursa kārtībā aicina darbā

TIESNEŠA PALĪGU (-DZI)

Krimināllietu departamentā

Būtiskākie amata pienākumi:

   -  sagatavot lietas izskatīšanai, tostarp veikt piemērojamo tiesību normu un uz lietu attiecināmo judikatūras un doktrīnas analīzi;

   -  sagatavot tiesas nolēmumu projektus;

   -  noformēt tiesas nolēmumus pēc lietas izskatīšanas;

   -  veikt citus pienākumus atbilstoši amata kompetencei.

Prasības amata kandidātiem:

   -  augstākā  izglītība tiesību zinātnēs, vēlams maģistra grāds;

   -  iepriekšēja pieredze tiesneša palīga amatā.

   -  spēja sagatavot nolēmumu projektu lietās, kas ir Krimināllietu departamenta kompetencē;

   -  teicamas latviešu un labas krievu valodas zināšanas (papildus vēlamas angļu valodas zināšanas);

   -  teicamas datorprasmes (MS Office, MS Internet Explorer), kā arī pieredze darbā ar Tiesu informācijas sistēmu (TIS);

   -  radoša pieeja un analītiskā darba prasmes;

   -  saskarsmes un sadarbības prasmes;

   -  darba organizēšanas un plānošanas prasmes;

Ieguvumi:

   -  profesionālo zināšanu pilnveidošanas iespējas;

   -  profesionāls un draudzīgs kolektīvs;

   -  darbs vēsturiskajā Latvijas Tiesu pils ēkā Rīgas centrā;

   -  sociālās garantijas, t.sk., veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

   -  mēnešalga 1200 euro (bruto).

Motivētu pieteikumu, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) adresētu Augstākās tiesas priekšsēdētājam, lūdzam sūtīt līdz 2018.gada 21.februārim uz Latvijas Republikas Augstāko tiesu, - pa e-pastu vakance@at.gov.lv ar norādi – KLD TIESNEŠA PALĪGA amatam.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas

(Jūrmalā)

TIESNEŠA PALĪGA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot lietas izskatīšanai;

•             nodrošināt lietu izskatīšanai nepieciešamos normatīvos aktus un judikatūru;

•             veikt datu reģistrēšanu Tiesu informācijas sistēmā (TIS) atbilstoši amata kompetencei, kontrolēt ievadīto ziņu atbilstību faktiskajam stāvoklim;

•             apmācīt tiesas sēžu sekretāru un kontrolēt viņa darbu;

•             nepieciešamības gadījumā pildīt tiesas sēžu sekretāra amata pienākumus;

•             sagatavot apkopojumus par tiesu prakses jautājumiem;

•             darba pienākumu pildīšanai nepieciešamības gadījumā izmantot TIS, Iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra datu bāzi, Lursoft datu bāzi;

•             pieņemt apmeklētājus.

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

•             vismaz viena gada darba pieredze tiesā vai valsts pārvaldes iestādē, vai juridiskajā specialitātē;

•             izpratne par tiesas darba organizēšanu un procesuālo tiesību normām;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             zināšanas lietvedībā;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             veselības apdrošināšanu;

•             labus darba apstākļus;

•             interesantu un atbildīgu darbu;

•             mēnešalgu 757 euro pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2018.gada 23.februārim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristiana.grosfogele@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67761744.

TIESU ADMINISTRĀCIJA

izsludina atklātu konkursu uz

Rīgas rajona tiesas

(Jūrmalā)

TIESAS SĒŽU SEKRETĀRA amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Darba apraksts:

•             sagatavot un noformēt lietas izskatīšanai;

•             informēt procesa dalībniekus par tiesas sēdi, veikt personu izsaukšanu uz tiesas sēdēm, pārliecināties par uzaicināto personu ierašanos uz tiesas sēdi;

•             piedalīties tiesas sēdē un protokolēt tiesas sēdes gaitu, noformēt tiesas sēdes protokolu;

•             nodrošināt lietas dalībnieku iepazīstināšanu ar lietas materiāliem;

•             reģistrēt datus Tiesu informatīvajā sistēmā.         

Prasības pretendentiem/ - ēm:

•             vidējā izglītība, vēlams tiesību zinātņu nepilna laika klātienes vai neklātienes students vai absolvents;

•             precizitāte un augsta atbildības sajūta pienākumu izpildē;

•             teicamas latviešu valodas zināšanas;

•             labas komunikācijas prasmes;

•             spēja strādāt paaugstinātas slodzes apstākļos;

•             vēlama praktiskā darba pieredze tiesu sistēmai piederīgās iestādēs;

•             labas prasmes MS Office (MS Word, MS Excel) un interneta pārlūkprogrammu lietošanā.

Mēs piedāvājam:

•             darbu profesionālā kolektīvā;

•             profesionālās izaugsmes iespējas;

•             sociālās garantijas;

•             laba līmeņa veselības apdrošināšanu;

•             mēnešalgu 598 euro pirms nodokļu nomaksas (ar 1.kvalifikācijas pakāpi).

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV pēc Europass formas un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) līdz 2018.gada 23.februārim lūdzam sūtīt uz e-pastu kristiana.grosfogele@tiesas.lv, tālrunis uzziņām 67761744.