Kā kļūt par biedru?

Iestāšanās maksa 10 euro.

Latvijas tiesnešu biedrības biedra naudas apmērs par katru kalendāro mēnesi no 2014. gada 1. janvāra, saskaņā ar LTB Pilnsapulces 2013. gada 1.novembra lēmumu ir:

 

-          rajona/pilsētas tiesu, Administratīvās rajona tiesas un  Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem- euro mēnesī;     

-          apgabaltiesu un Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem- 10 euro mēnesī;

-          Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesnešiem- 12 euro mēnesī;

-          Goda biedriem, pensionētiem tiesnešiem- 5 euro mēnesī.

 

Ja vēlaties, lai biedra nauda tiktu ieturēta no amatalgas,  darbinieku pašapkalpošanās portālā VISMA HOP   veiciet šādas darbības:

VISMA HOP → Brīvās formas pieteikumi → pieteikt jaunu → saziņa ar grāmatvedi citos jautājumos → iesnieguma teksts → pieteikt.

Iesnieguma teksts: Lūdzu ar š.g. ______________ ieturēt no manas amatalgas LTB biedra maksu un pārskaitīt  Latvijas tiesnešu biedrībai: reģ. Nr. 40008000070

SEB banka, kods: UNLALV2X, konts: LV36 UNLA 0001 0007 0007 5.


Iesniegums Latvijas Tiesnešu biedrībai

 • Latvijas Tiesnešu biedrības rekvizīti:

  LATVIJAS TIESNEŠU BIEDRĪBA

   BRĪVĪBAS BULV. 36, RĪGA, LV-1511

   REĢ. NR. 40008000070

   SEB BANKA      KODS: UNLALV2X

   KONTS: LV36UNLA0001000700075