Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Administratīvā rajona tiesa izskata personu sūdzības par valsts un pašvaldību iestāžu lēmumiem un faktisko rīcību.

Administratīvajā rajona tiesā ar pieteikumu var vērsties ikviena fiziska vai juridiska persona, ja tā nav apmierināta ar iestādes izdotā administratīvā akta vai faktiskās rīcības tiesiskumu un pamatotību. Persona Administratīvajā rajona tiesā var vērsties tikai pēc tam, kad ir apstrīdējusi iestādes lēmumu vai rīcību augstākā iestādē.

Pieteikumu Administratīvās rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā – Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Valmierā vai Rēzeknē fiziskas personas var iesniegt pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskas personas – pēc juridiskās adreses. (APL 189.pants)

Pārsūdzēto administratīvo aktu un faktisko rīcību kā administratīvo lietu izskata tiesā. Jautājumu par lietas pakļautību izšķir tiesa vai tiesnesis. Ja tiesa vai tiesnesis atzīst, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai, lēmumā norāda iestādi, kuras kompetencē ir šīs lietas izskatīšana. (APL 121.pants

Pamatprasības, kas jāņem vērā, iesniedzot pieteikumu

Apelācijas sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Par pirmās instances tiesas spriedumu un papildspriedumu administratīvā procesa dalībnieks var iesniegt apelācijas sūdzību, izņemot gadījumu, kad likumā paredzēts, ka spriedums nav pārsūdzams vai ir pārsūdzams, iesniedzot kasācijas sūdzību. (APL 289.pants)

Administratīvās rajona tiesas spriedumu, kas nav stājies spēkā, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Administratīvajā apgabaltiesā. Administratīvajai apgabaltiesai adresētā apelācijas sūdzība iesniedzama tiesai, kas taisījusi spriedumu. (APL 290.pants)

Apelācijas sūdzību var iesniegt viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas. (APL 291.pants)

Apelācijas instances tiesa izskata lietu pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzību un pretapelācijas sūdzību tādā apjomā, kā lūgts šajās sūdzībās. (APL 302.pants)

Apelācijas instances tiesa administratīvo lietu izskata rakstveida procesā. Tiesa, izvērtējot procesa dalībnieka motivētu lūgumu, var noteikt lietas izskatīšanu mutvārdu procesā. (APL 304.pants)

Apelācijas (pretapelācijas) sūdzības iesniedzējs var to atsaukt, iekams nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. (APL 306.pants)

Kasācijas sūdzības iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Apelācijas instances tiesas spriedumu administratīvā procesa dalībnieks var pārsūdzēt kasācijas kārtībā, ja tiesa pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas. (APL 325.pants)

Kasācijas sūdzību var iesniegt mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas. (APL 329.pants)

Kasācijas sūdzību iesniedz tiesai, kas taisījusi spriedumu. (APL 331.pants)

Kasācijas instances tiesa administratīvo lietu izskata rakstveida procesā. (APL 339.pants)

Tiesa pārbauda lietā esošā sprieduma tiesiskumu pārsūdzētajā daļā attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku, kas spriedumu pārsūdzējis vai kasācijas sūdzībai pievienojies, un argumentus, kuri minēti kasācijas sūdzībā. Ja tiesa konstatē tādus tiesību normu pārkāpumus, kas noveduši pie visas lietas nepareizas izspriešanas, tā var atcelt spriedumu pilnībā, kaut arī pārsūdzēta tikai tā daļa. (APL 347.pants)

Kasācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pasludināšanas dienā. (APL 351.pants)

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 18.07.2014.