Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.96

Rīgā 2013.gada 19.februārī (prot. Nr.10 11.§)

Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta 11.daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas sniegto maksas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums) veidus, maksas apmēru (pielikums) un samaksas kārtību;

1.2. gadījumus, kad fizisku personu atbrīvo no maksas par pakalpojumu.

2. Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas.

3. Maksājumu veic, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

3.1. rajona (pilsētas) tiesā un apgabaltiesā:

3.1.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

3.1.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

3.2. Augstākajā tiesā:

3.2.1. skaidrā naudā, iemaksājot attiecīgo summu tiesas kasē;

3.2.2. ar tāda maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

4. Kopējo maksājuma summu aprēķina, saskaitot maksu par katru saņemtā pakalpojuma veidu.

5. No samaksas par pakalpojumu atbrīvo šādos gadījumos:

5.1. ja pakalpojumu pieprasa:

5.1.1. persona ar invaliditāti;

5.1.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;

5.1.3. pensionārs, kura pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu;

5.1.4. persona, kura atzīta par trūcīgu;

5.1.5. politiski represēta persona;

5.1.6. daudzbērnu ģimenes vecāki;

5.1.7. lietas dalībnieks – fiziskā persona –, kura atbilstoši procesuālajiem likumiem ir atbrīvota no tiesas izdevumu vai valsts nodevas samaksas;

5.2. ja pieprasītais pakalpojums nepieciešams bērna tiesību un interešu aizsardzībai;

5.3. ja pieprasītais dokuments personai ir zudis nelaimes gadījumā vai citas personas prettiesiskas rīcības dēļ;

5.4. ja informācija personai nepieciešama likumā paredzēto pienākumu pildīšanai un atbrīvojums no maksas par informācijas saņemšanu paredzēts attiecīgajā likumā.

6. Šo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos pakalpojuma pieprasītāju tiesas priekšsēdētāja pilnvarota persona atbrīvo no samaksas par pakalpojumu, pamatojoties uz attiecīgu statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.

7. Ja pēc personas pieprasījuma tiesa sagatavoto materiālu nosūta pa pastu, persona papildus maksai par pakalpojumu sedz arī pasta pakalpojumu izmaksas saskaņā ar pasta pakalpojumu tarifiem.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumus Nr.947 "Noteikumi par tiesu sniegto maksas pakalpojumu veidiem, samaksas apmēru un kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 190.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministra vietā – kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende