Ekonomisko lietu tiesa

Apstiprināts ar Ekonomisko lietu tiesas

priekšsēdētāja M. Zumberga

2023. gada 28. decembra rīkojumu Nr. 1-23/17

 

Ekonomisko lietu tiesas

LIETU SADALES PLĀNS

2024. gadam

 

 

Izdots saskaņā ar likuma

„Par tiesu varu” 28.1 panta pirmo daļu

 

1. Plāns nosaka Ekonomisko lietu tiesā (turpmāk – tiesa) saņemto lietu, pieteikumu, sūdzību un iesniegumu (turpmāk – lietas) sadales kārtību.

2. Tiesā ir šādi tiesas sastāvi:

1. sastāvs – tiesnese Dagnija Muceniece;

2. sastāvs – tiesnesis Aivars Latkovskis;

3. sastāvs – tiesnese Ļubova Kovaļa;

4. sastāvs – tiesnese Ieva Jankovska;

5. sastāvs – tiesnesis Kaspars Vecozols;

6. sastāvs – tiesnesis Miķelis Zumbergs;

7. sastāvs – tiesnese Vija Kalniņa;

8. sastāvs – tiesnese Oksana Pulle-Čižova;

9. sastāvs – tiesnese Katarīna Sniedze;

10. sastāvs – tiesnesis Miks Čevers.

3. Lietas sadala tiesas priekšsēdētājs, tiesnesis, kurš aizvieto tiesas priekšsēdētāju viņa prombūtnē, vai cita norīkota persona tiesas priekšsēdētāja prombūtnē.

4. Civillietas skata tiesneši Dagnija Muceniece, Aivars Latkovskis, Ieva Jankovska, Kaspars Vecozols, Miķelis Zumbergs, Vija Kalniņa, Oksana Pulle-Čižova, Katarīna Sniedze, Miks Čevers. Krimināllietas, tostarp procesus par noziedzīgi iegūtu mantu, skata visi tiesas tiesneši. 

5. Tiesas priekšsēdētājs var mainīt noteiktu kategoriju lietu īpatsvaru konkrētiem tiesas sastāviem iedalāmajās lietās, ja tas nodrošina efektīvāku lietu izskatīšanu.

6.   Tiesas tiesneši specializējas šādu kategoriju lietu izskatīšanā:

· prasības, kas izriet no līgumsaistībām starp būvniecības procesa dalībniekiem, izskata tiesneši Dagnija Muceniece, Miķelis Zumbergs, Vija Kalniņa, Oksana Pulle-Čižova, Katarīna Sniedze, Miks Čevers;

·   prasības par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumiem izskata tiesneši Aivars Latkovskis, Ieva Jankovska, Kaspars Vecozols, Katarīna Sniedze;

·  prasības par konkurences tiesību pārkāpumiem izskata tiesneši Dagnija Muceniece, Aivars Latkovskis, Ieva Jankovska, Kaspars Vecozols, Miķelis Zumbergs, Vija Kalniņa, Oksana Pulle-Čižova, Miks Čevers;

·     krimināllietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 218. pantā, izskata tiesneši Ļubova Kovaļa, Miķelis Zumbergs, Katarīna Sniedze.

7.   Lietas tiesnešiem tiek iedalītas datorizēti, izmantojot attiecīgo Tiesu informatīvās sistēmas funkcionalitāti un nodrošinot nejaušību lietu sadalē.

8.   Ja objektīvu šķēršļu dēļ lietu datorizēta sadale nav iespējama vai ja nepieciešams nodrošināt vienmērīgu ātri skatāmo lietu sadali, lietas atbilstoši to saņemšanas secībai un tiesnešu specializācijai var tikt iedalītas tiesnešiem manuāli šā plāna 2. punktā minētajā secībā, veicot ierakstu žurnālā.

9. Sūdzības, pieteikumus un citus procesuālus dokumentus, kas iesniegti jau saņemtā lietā, nodod tiesnesim, kura tiesvedībā ir attiecīgā lieta.

10. Atkārtoti iesniegtas vai cieši saistītas lietas un pieteikumus var nodot tiesnesim, kurš izskatījis sākotnējo lietu vai pieteikumu.

11. Atkāpšanās no iepriekš minētajiem sadales principiem, atkarībā no apstākļiem nododot lietas atkārtotai datorizētai sadalei vai sadalot tās manuāli, pieļaujama šādos gadījumos:

 

·      nepieciešams izlīdzināt tiesnešu slodzi;

·      tiesnesim iedalīta īpaši apjomīga vai sarežģīta lieta;

· tiesnesis atrodas prombūtnē un lietā nepieciešams izlemt procesuālu jautājumu;

· tiesneša piedalīšanās lietā nav pieļaujama saskaņā ar procesuālajiem likumiem (atstatīšanās, noraidījuma pieņemšana, pieņemtā nolēmuma atcelšana u.c.);

·    citos īpašos gadījumos, lai nodrošinātu lietu optimālu izskatīšanu (piemēram, tiesnesis ir ilgstošā prombūtnē, atstājis amatu u.c.).

12. Lietas netiek iedalītas tiesnesim, kurš atrodas prombūtnē (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja u.c.), kā arī noteiktu laiku pirms tiesneša plānotas attaisnotas prombūtnes, kura, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas, ir vismaz vienu kalendāro nedēļu gara:

          • prasības pieteikumi netiek iedalīti vienu nedēļu pirms plānotas prombūtnes;

 · procesi par noziedzīgi iegūtu mantu un krimināllietas vienošanās kārtībā netiek iedalītas divas nedēļas pirms plānotas prombūtnes.