Ogres rajona tiesa

OGRES RAJONA TIESAS

LIETU SADALES PLĀNS 2018.gadam

 

Vispārīgie noteikumi

1. Lietu sadales kārtība Ogres rajona tiesā noteikta saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 28.1 pantu.

2. Ogres rajona tiesā saņemtās krimināllietas, civillietas, ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus un administratīvo pārkāpumu lietas tiek sadalītas starp tiesnešiem elektroniski pēc nejaušības principa, izmantojot Tiesu Informācijas sistēmas (turpmāk tekstā TIS) lietu sadales moduli.

3. Elektronisko lietu sadali TIS veic tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki.

4. Citus tiesā saņemtos materiālus un pieteikumus, kas netiek reģistrēti TIS, ienākšanas secībā un pēc izskatīšanas piederības sadala tiesas priekšsēdētājs, ievērojot tiesnešu specializāciju, kvalifikāciju un slodzi.

Tiesnešu slodžu sadalījums un specializācijas saraksts 

5.Tiesnesis Arnis Naglis (1.sastāvs) skata:

5.1.             80%  civillietas.

5.2.             Specializācija civillietās: prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, darba strīdi, prasības, kas izriet no lietu tiesībām, mantojuma tiesības, jūras tiesības.

 

6.Tiesnese Zeltīte Kusiņa (2.sastāvs) skata:

6.1. 100% krimināllietas.

6.2. Materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu.

6.3. Soda izpildes lietas.

7.Tiesnese Zita Kupce (3.sastāvs) skata:

7.1. 80% civillietas.

7.2. Specializācija civillietās: prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, mantojuma tiesības,   maksātnespējas lietas.

7.3.        Sūdzības par augstākas iestādes pieņemto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās.

7.4. Administratīvo pārkāpumu lietas.

8.Tiesnese Inese Punte (4.sastāvs) skata:

8.1. 100% krimināllietas.

8.2. Materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu.

8.3. Soda izpildes lietas.

8.4. Adopcijas lietas.

9.Tiesnese Žanna Gaigale-Prudņikova (5.sastāvs) skata:

9.1. 80% civillietas.

9.2. Specializācija civillietās: darba strīdi, prasības, kas izriet no lietu tiesībām, prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, juridisko faktu konstatēšana.

9.3. Sūdzības par augstākas iestādes pieņemto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās.

10.Tiesnesis Dainis Plaudis (6.sastāvs) skata:

10.1. 80% civillietas, veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus.

10.2. Specializācija civillietās: maksātnespējas lietas, autortiesību un blakustiesību       aizsardzība, personas rīcībspējas ierobežošana, jūras tiesības.

10.3. Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniegumus par parādnieka meklēšanu.

10.4. Administratīvo pārkāpumu lietas.

 

11.Tiesnesis Dzintars Melbārdis (7.sastāvs) skata:

11.1.  80% civillietas.

11.2. Specializācija civillietās: prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, lietu tiesības, autortiesību un blakustiesību aizsardzība, personas rīcībspējas ierobežošana, maksātnespējas lietas.

11.3. Administratīvo pārkāpumu lietas.

11.4. Sūdzības par augstākas iestādes pieņemto lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās.

 

Īpašie noteikumi

12. Lietas, kur nolēmumi atcelti vai tiesnesis atstatījies no lietas izskatīšanas, izskata cits tiesas sastāvs, neatkarīgi no specializācijas, ievērojot, ka tiesnese Z.Kusiņa un I.Punte skata tikai krimināllietas, bet tiesnesis D.Plaudis ir izmeklēšanas tiesnesis, to sadali veic tiesas priekšsēdētājs.

13. Tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu sadali, ja TIS pilnībā nenodrošina lietu sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot datorizēto lietu sadali, tiesneša slimības, komandējuma, atvaļinājuma, atstatīšanās, pieņemta noraidījuma, vairāku tiesnešu vienlaicīgas atrašanās atvaļinājumā, ievērojama un neprognozēta vienas kategorijas vai viena veida lietu skaita saņemšanas un šiem pielīdzināmos gadījumos, veikt lietu pārdali, tajā skaitā atkāpjoties no šī plāna, taču pēc iespējas ievērojot tiesnešu specializāciju un slodzi, iepriekš minētajos gadījumos nodot citam tiesas sastāvam lietas, pieteikuma (materiāla), iesnieguma vai atsevišķa jautājuma izskatīšanu, gadījumā, ja tā atlikšana nav iespējama, citos neparedzētos gadījumos.

14. Izmeklēšanas tiesneša D.Plauža prombūtnes laikā izmeklēšanas tiesneša pienākumus       veic tiesnesis Dz.Melbārdis.

15. Proporcionāli sadalāmās civillietas un prasības, kas izriet no saistību tiesībām skata visi tiesneši, izņemot tiesnešus Z.Kusiņu un I.Punti.

16. Saņemtos materiālus par ārvalstu nolēmumu izpildi civillietās izskata saņemšanas secībā visi tiesneši, izņemot tiesnesi Z.Kusiņu un tiesnesi I.Punti. Saņemtos materiālus par ārvalstu nolēmumu izpildi krimināllietās izskata saņemšanas secībā tiesnese Z.Kusiņa un tiesnese I.Punte.

 

Ogres rajona tiesas priekšsēdētāja p.i.                                                    Arnis Naglis