Rēzeknes tiesa

Pielikums Nr.1

29.12.2017. Rīkojumam Nr.____

 

Rēzeknes tiesā

saņemto lietu, pieteikumu un iesniegumu sadales kārtība 2018.gadā.

1.       Lietu sadales pamatprincipi.

1.1. Rēzeknes tiesā strādā 15 tieneši, tai skaitā tiesas priekšsēdētāja, kuri ir sadalīti 15 tiesas sastāvos:

1.sastāvs – tiesnesis Andris Zutis;

2.sastāvs – tiesnesis Ivars Dzindzuks;

3.sastāvs – tiesnese Aija Jermacāne;

4.sastāvs – tiesnese Sanita Rūtena-Laizāne;

5.sastāvs – tiesnese Tatjana Maļinoska;

6.sastāvs - tiesnese Gaļina Aleksejeva;

7.sastāvs – tiesnesis Andris Jonikāns;

8.sastāvs – tiesnesis Dimitrijs Zamjatins;

9.sastāvs – tiesnesis Pēteris Novičenoks;

10.sastāvs- tiesnesis Gunārs Strucinskis;

11.sastāvs- tiesnese Inta Marnauza;

12.sastāvs- tiesnese Silvija Saleniece;

13.sastāvs- tiesnesis Arvis Garais;

14.sastāvs- tiesnese Jūlija Kamiševa;

15.sastāvs- tiesnese Simona Gmireka;

1.2. Visiem tiesas sastāviem lietas, pieteikumi, iesniegumi (materiāli) un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot tiesas sastāva specializāciju. Tiesas sastāva specializācija izriet no tiesas darba organizācijas un tiek noteikta vai mainīta likuma „Par tiesu varu” 281. pantā noteiktajos gadījumos.

 

                1.3. Rēzeknes tiesā Rēzeknē, Balvos un Ludzā saņemtās lietas, pieteikumi, materiāli un iesniegumi pamatā tiek sadalīti starp  tiesas sastāviem, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) lietu sadales programmu.

 

1.4. Pastāvot pamatotai un objektīvai nepieciešamībai (tiesneša prombūtne, slodžu izlīdzināšana, u.tml.), lietu sadali vai pārdali no viena sastāva citam veic tiesas priekšsēdētāja.

 

                1.5. Civilprocesa kārtībā izskatāmo pieteikumu un iesniegumu elektronisko sadali un nodošanu tiesas sastāviem veic Rēzeknes tiesas Civillietu kancelejas vadītāja, bet viņas prombūtnē - tiesas priekšsēdētaja palīdze. Lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi īsos procesuālajos termiņos izskatāmo lietu iztiesāšanā, maksātnespējas pieteikumi, pieteikumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, darba strīdi un tiesas uzdevumi par ārvalstu spriedumu izpildi tiesnešiem tiek sadalīti manuāli rindas kārtībā.

 

                1.6. Kriminālprocesa kārtībā skatāmo lietu un materiālu, materiālu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, administratīvo pārkāpumu materiālu un sūdzību par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu sadali un nodošanu tiesas sastāviem veic tiesas priekšsēdētāja, bet viņas prombūtnē - tiesas priekšsēdētaja palīdze. Neatliekamības kārtībā skatāmās krimināllietas sadala, ņemot vērā tiesnešu noslodzi. Ārvalstu tiesu lūgumus par tiesisko palīdzību un par ārvalstu spriedumu izpildi sadala tiesnešiem rindas kārtībā.

 

1.7. Tiesas priekšsēdētājai ienākušās lietas, pieteikumus (materiālus), iesniegumus, iedala, ievērojot aizņemtību iestādes vadītāja pienākumu pildīšanā.

 

1.8. Ja nepieciešama lietu apvienošana, tiesnesis ir sevi atstatījis no lietas izskatīšanas, pieņēmis noraidījumu vai citos īpašos gadījumos, iespējamas atkāpes no iepriekš norādītās lietu sadales kārtības. Šādos gadījumos lietas sadala tiesas priekšsēdētāja.

 1.9. Lietu sadales kārtība tiek mainīta, ja mainās tiesneši, tiesneša atvaļinājuma vai ilgstošas slimības laikā, kā arī ņemot vērā tiesneša noslogojumu vai prombūtni.

2.Lietu sadales kārtība. 

2.1. Kriminālprocesa kārtībā izskatāmās lietas un materiālus, materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem un sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu sadala tiesnešiem Andrim Zutim, Ivaram Dzindzukam, Aijai Jermacānei, Pēterim Novičenokam, Gunāram Strucinskim, Silvijai Saleniecei, Simonai Gmirekai un Arvim Garajam. Lai nodrošinātu procesa dalībniekiem iespēju piedalīties tiesas sēdē klātienē Rēzeknes, Balvu un Ludzas prokuratūras tiesai nosūtītās lietas pēc iespējas sadala attiecīgā reģiona tiesnešiem, ņemot vērā viņu noslodzi.

2.2. Lietas, kurās ir strīds par vainu, sadala tiesas priekšsēdētāja, ņemot vērā tiesnešu noslodzi un procesa dalībnieku pieeju tiesai.

2.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā noteiktos tiesai piekritīgos administratīvā pārkāpuma materiālus sadala tiesnešiem pēc materiālu saņemšanas vietas:

2.2.1. Rēzeknes tiesā Balvos iesniegtos materiālus – tiesnešiem Simonai Gmirekai un Arvim Garajam;

2.2.2. Rēzeknes tiesā Ludzā iesniegtos materiālus – tiesnešiem Gunāram Strucinskim un Silvijai Saleniecei;

2.2.3. Rēzeknes tiesā Rēzeknē iesniegtos materiālus - tiesnešiem Andrim Zutim, Ivaram Dzindzukam, Aijai Jermacānei un Pēterim Novičenokam.

2.3. Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā skatāmie pieteikumi, kas saistīti ar tiesā pieņemto spriedumu un lēmumu izpildi, tiek iedalīti tiesnešiem, kuri pieņēmuši attiecīgo spriedumu. Ja pamatlieta neatrodas tiesas arhīvā (krimināllieta ir izskatīta prokuratūrā vai citā tiesā) vai attiecīgā sastāva tiesnesis beidzis pildīt amata pienākumus, vai atrodas pagaidu prombūtnē, pieteikums tiek sadalīts elektroniski.

2.3 Civilprocesa kārtībā izskatāmos pieteikumus un materiālus sadala tiesnešiem Tatjanai Maļinovskai, Sanitai Rūtenai-Laizānei, Dimitrijam Zamjatinam, Andrim Jonikānam, Intai Marnauzai un Jūlijai Kamiševai. 

2.4. Ārvalstu adopcijas lietu izskatīšana notiek Rēzeknes tiesā Rēzeknē, tās skata tiesneši Tatjana Maļinovska, Sanita Rūtena-Laizāne, Dimitrijs Zamjatins, Andris Jonikāns. Šādas lietas tiesnešiem tiek sadalītas rindas kārtībā.

2.5. Izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesnese Gaļina Aleksejeva.

2.6. Izmeklēšanas tiesneses atvaļinājuma laikā viņas pienākumus, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājas rīkojumu, pilda tiesneši, kuri specializējas civillietu izskatīšanā.

2.7. Tiesā saņemtās sūdzības par tiesnešu un tiesas darbinieku rīcību un izmeklēšanas tiesneša lēmumiem izskata tiesas priekšsēdētāja.

 

Tiesas priekšsēdētāja                                                                     A.Jermacāne