Rēzeknes tiesa

Pielikums Nr.1

13.04.2018. rīkojumam Nr. 11

                                               

Rēzeknes tiesā

saņemto lietu, pieteikumu un iesniegumu sadales kārtība 2018.gadā.

1.            Lietu sadales pamatprincipi.

1.1. Rēzeknes tiesā strādā 15 tieneši, tai skaitā tiesas priekšsēdētāja, kuri ir sadalīti 15 tiesas sastāvos:

1.sastāvs – tiesnesis Andris Zutis;

2.sastāvs – tiesnesis Ivars Dzindzuks;

3.sastāvs – tiesnese Aija Jermacāne;

4.sastāvs – tiesnese Sanita Rūtena-Laizāne;

5.sastāvs – tiesnese Tatjana Maļinoska;

6.sastāvs - tiesnese Gaļina Aleksejeva;

7.sastāvs – tiesnesis Andris Jonikāns;

8.sastāvs – tiesnesis Dimitrijs Zamjatins;

9.sastāvs – tiesnesis Pēteris Novičenoks;

10.sastāvs- tiesnesis Gunārs Strucinskis;

11.sastāvs- tiesnese Inta Marnauza;

12.sastāvs- tiesnese Silvija Saleniece;

13.sastāvs- tiesnesis Arvis Garais;

14.sastāvs- tiesnese Jūlija Kamiševa;

15.sastāvs- tiesnese Simona Gmireka;

1.2. Visiem tiesas sastāviem lietas, pieteikumi, iesniegumi (materiāli) un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot tiesas sastāva specializāciju. Tiesas sastāva specializācija izriet no tiesas darba organizācijas.

1.3. Rēzeknes tiesā Rēzeknē, Balvos un Ludzā saņemtās lietas, pieteikumi, materiāli un iesniegumi pamatā tiek sadalīti starp  tiesas sastāviem, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (TIS) lietu sadales programmu.

1.4. Lietu sadales kārtība, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājas rīkojumu, var tikt mainīta likuma „Par tiesu varu” 281. pantā noteiktajos gadījumos: tiesneša pārslodzes vai nepietiekama noslogojuma dēļ, sakarā ar tiesnešu maiņu vai sakarā ar tiesneša nespēju veikt savus pienākumus.

Ja nepieciešama lietu apvienošana, tiesnesis ir sevi atstatījis no lietas izskatīšanas, pieņēmis noraidījumu vai citos īpašos gadījumos, lietas sadala tiesas priekšsēdētāja.

1.5. Civilprocesa kārtībā izskatāmo pieteikumu un iesniegumu elektronisko sadali un nodošanu tiesas sastāviem veic Rēzeknes tiesas Civillietu kancelejas vadītāja.

1.6. Kriminālprocesa kārtībā skatāmo lietu un materiālu, materiālu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, administratīvo pārkāpumu materiālu un sūdzību par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu elektronisko sadali veic tiesas priekšsēdētajas palīdze. Ārvalstu tiesu lūgumus par tiesisko palīdzību un par ārvalstu spriedumu izpildi sadala tiesnešiem rindas kārtībā.

1.7. Tiesas priekšsēdētājai ienākušās lietas, pieteikumus (materiālus), iesniegumus, iedala, ievērojot aizņemtību iestādes vadītāja pienākumu pildīšanā.

1.8. Lietu sadales kārtība tiek mainīta, ja mainās tiesneši, tiesneša atvaļinājuma vai ilgstošas slimības laikā, kā arī ņemot vērā tiesneša noslogojumu vai prombūtni.

2.Lietu sadales kārtība.

2.1. Kriminālprocesa kārtībā izskatāmās lietas un materiālus, materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā noteiktos tiesai piekritīgos administratīvā pārkāpuma materiālus un sūdzības par iestāžu lēmumiem par administratīvā soda piemērošanu sadala tiesnešiem Andrim Zutim, Ivaram Dzindzukam, Aijai Jermacānei, Pēterim Novičenokam, Gunāram Strucinskim, Silvijai Saleniecei, Simonai Gmirekai un Arvim Garajam.

2.2. Saīsinātā procesa kārtībā tiesai nosūtītās krimināllietas, materiālus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 213. pantā noteiktos tiesai piekritīgos administratīvā pārkāpuma materiālus sadala tiesnešiem pēc materiālu saņemšanas vietas.

2.3. Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā skatāmie pieteikumi, kas saistīti ar tiesā pieņemto spriedumu un lēmumu izpildi, tiek iedalīti tiesnešiem, kuri pieņēmuši attiecīgo spriedumu. Ja pamatlieta neatrodas tiesas arhīvā (krimināllieta ir izskatīta prokuratūrā vai citā tiesā) vai attiecīgā sastāva tiesnesis beidzis pildīt amata pienākumus, vai atrodas pagaidu prombūtnē, pieteikums tiek sadalīts elektroniski.

2.4 Civilprocesa kārtībā izskatāmos pieteikumus un materiālus sadala tiesnešiem Tatjanai Maļinovskai, Sanitai Rūtenai-Laizānei, Dimitrijam Zamjatinam, Andrim Jonikānam, Intai Marnauzai un Jūlijai Kamiševai, ievērojot proporcionalitātes principu. 

2.5. Pieteikumus par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, lietas, kuras skar bērnu intereses sadala tiesnešiem pēc pieteikuma iesniegšanas vietas. Ārvalstu adopcijas lietu izskatīšana notiek Rēzeknes tiesā Rēzeknē.

2.6. Izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesnese Gaļina Aleksejeva.

2.7. Izmeklēšanas tiesneses atvaļinājuma laikā viņas pienākumus, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājas rīkojumu, pilda tiesneši, kuri specializējas civillietu izskatīšanā.

2.8. Tiesā saņemtās sūdzības par tiesnešu un tiesas darbinieku rīcību un izmeklēšanas tiesneša lēmumiem izskata tiesas priekšsēdētāja.

 

Tiesas priekšsēdētāja                                                                     A.Jermacāne