Rīgas apgabaltiesa

LIETU SADALES PLĀNS

par tiesneša nozīmēšanu lietas izskatīšanai

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā

2024. gadā

 (stājas spēkā no 2024. gada 8. janvāra)

 

Izdots saskaņā ar likuma

“Par tiesu varu” 28.1 panta pirmo daļu

  

I.               Vispārīgie noteikumi

 

1. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā iesniegtās civillietas un materiāli tiek reģistrēti iesniegšanas secībā Tiesu informācijas sistēmā un sadalīti datorizēti, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas Datorizēto lietu sadales programmu, izņemot 13., 14. un  15. punktā paredzētos gadījumus.

 

2. Atsevišķi dala pirmās instances un apelācijas instances lietas.

 

3. Lietu sadali veic vienu reizi darba dienā, pēdējās 30 minūtēs pirms darba dienas beigām.

 

4. Tiesneši Madara Ābele, Uldis Apsītis, Ieva Bāliņa, Marika Bebriša, Svetlana Beļajeva, Līga Blūmiņa, Olita Blūmfelde, Skaidrīte Buivide, Adrija Buliņa, Ilze Celmiņa, Uldis Danga, Arnis Dundurs, Gunta Freimane, Ligita Gavare, Lelde Grauda, Inese Grauda, Anita Grāvīte, Dace Kantsone, Sandra Krūmiņa, Ilze Ošiņa, Ineta Ozola, Lidija Pliča, Ilze Ramane, Normunds Riņķis, Sanita Rūtena-Laizāne, Mārtiņš Sviķis, Iveta Stuberovska, Inese Strelča, Mairita Šķendere, Gvido Ungurs, Sarmīte Vamža, Valdis Vazdiķis, Agnese Veita, Elvijs Vēbers, Daiga Vilsone, Māris Vīgants, Lauma Volberga, Dzintra Zvaigznekalna-Žagare un Žanete Žimante skata civillietas pirmajā instancē un apelācijas instancē.

 

5. Civillietas par patenttiesību, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, dizainparaugu, preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību tiek iedalītas tiesnešiem, kuri ir specializējušies šīs kategorijas lietu izskatīšanā, – Ivetai Stuberovskai, Ilzei Ošiņai, Marikai Bebrišai, Skaidrītei Buividei, Dacei Kantsonei un Valdim Vazdiķim.

 

6. Tiesnešiem civillietu sadales koeficients pirmajā instancē tiek noteikts 5 %, apelācijas instancē – 95 %.

Tiesnesim, pildot tiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus, kā arī pildot pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, piedaloties darba grupās u. c., ar tiesas priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes gadījumā tiesas priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu noteiktā slodze var tikt mainīta.

 

7. Civillietām, kas saņemtas ar apelācijas sūdzību, tiek noteikta specializācija  “Parastās lietas” un “Apelācijas lietas ar termiņu”, bet civillietām, kas saņemtas ar blakus sūdzību/protestu, tiek noteikta specializācija “Proporcionāli sadalāmas lietas” un “Blakus sūdzības ar termiņu”.

7.1. Par lietām “Apelācijas lietas ar termiņu ” ir uzskatāmas:

a) lietas ar likumā noteikto izskatīšanas termiņu;

b) lietas, kurās tiek izšķirts jautājums par bērnu tiesību aizsardzību;

c) lietas, kuras ir atdotas no Augstākās tiesas atkārtotai izskatīšanai.

7.2. Par lietām “Blakus sūdzības ar termiņu” ir uzskatāmas:

a) lietas ar likumā noteikto izskatīšanas termiņu;

b) lietas, kurās tiek izšķirts jautājums par bērnu tiesību aizsardzību.

 

8. Lietu sadalē netiek iekļauti tiesneši:

8.1. kuri ir prombūtnē (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja u. tml.);

8.2. kuri iepriekš piedalījušies šīs lietas izskatīšanā, un pieņemtais nolēmums atcelts, un/vai saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem nav pieļaujama šo tiesnešu piedalīšanās lietu izskatīšanā;

8.3. kuri ir pieņēmuši lēmumu par sevis atstatīšanu no kādas lietas iztiesāšanas saistībā ar interešu konflikta situāciju, turpmākās lietās, kurās kāds no lietas dalībniekiem ir tiesību subjekts, ar kuru tiesnesim ir deklarējamās darījuma attiecības, kuras rada vai var radīt iespējamo interešu konfliktu.

Tiesneša pienākums ir informēt tiesas priekšsēdētāju un/vai Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētaju par iespējamo interešu konflikta attiecību esību un izbeigšanos.

 

9. Sadalot lietu, kura iepriekš bijusi izskatīšanā apelācijas instancē, par lietu sadali atbildīgā persona, kas noteikta ar tiesas priekšsēdētājas rīkojumu, atzīmē tiesnešus, kuri nepiedalās atkārtotā sadalē.

 

10. Ja tiesnesis sevi atstatījis no lietas izskatīšanas vai pieņēmis noraidījumu, lieta tiek nodota atkārtotai automatizētai sadalei, nepiedaloties tiesnesim, kurš sevi atstatījis vai pieņēmis noraidījumu.

Ja pastāv objektīvi iemesli, kas paši par sevi nav pamats atstatīties no lietas izskatīšanas, bet kuri liedz tiesnesim lietu izskatīt plānotajā laikā, un nav iespējams saprātīgā termiņā nozīmēt nākamo tiesas sēdi vai datumu lietas izskatīšanai rakstveida procesā, lietas nodošana no viena tiesas sastāva (tiesneša) citam tiesas sastāvam pieļaujama tikai atbilstoši Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja rezolūcijai, kurā norādāms nodošanas pamats. Par iemesliem var atzīt tiesneša darbnespēju, komandējumu un citus objektīvus iemeslus, kas savlaicīgi nav bijuši paredzami.

 

11. Lietu slodzes, specializācijas datus, tiesnešu prombūtni, tiesneša maiņu Tiesu informatīvajā sistēmā reģistrē un datorizēto lietu sadali programmā veic tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki.

 

12. Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs apstiprina lietu sadales rezultātus katru dienu.

 

II.             Īpašie noteikumi

 

13. Sūdzības, kas iesniegtas maksātnespējas lietā, ar Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja rezolūciju nodod izskatīšanai tiesas sastāvam (tiesnesim), kura tiesvedībā ir maksātnespējas lieta.

 

14. Pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem nodod izskatīšanai tiesas kolēģijas tiesnesim, kura tiesvedībā bijusi civillieta (kolēģijas sastāva tiesnesim referentam).

 

15. Ja tiesnesis, kura tiesvedībā bija/ir lieta, ir prombūtnē ilgāk par nedēļu, bet lietā saņemts pieteikums vai sūdzība, Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs civillietu ar rezolūciju nodod elektroniskai sadalei šī jautājuma izlemšanai. Pirms nodošanas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs izvērtē pieteikuma izskatīšanas vai sūdzības virzības steidzamību un termiņus.

 

16. Ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu noteiktais lietu sadales plāns kalendārā gada laikā var tikt grozīts, pamatojoties uz likuma ”Par tiesu varu” 28.1 panta otrajā daļā noteiktajiem gadījumiem, proti, lietu sadales plāns var tikt grozīts tiesneša pārslodzes dēļ, tiesneša nepietiekama noslogojuma dēļ, saistībā ar tiesnešu maiņu, tiesneša nespēju veikt savus pienākumus, kā arī saistībā ar tiesību aktos notikušajām izmaiņām vai apelācijas tiesu sastāvu maiņu.

 

 

APSTIPRINU

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja                                                                       D. Vilsone

Rīgā 2024. gada 8. janvārī

LIETU SADALES PLĀNS

par tiesneša nozīmēšanu lietas izskatīšanai

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā

2024. gadā

 (stājas spēkā no 2024. gada 8. janvāra)

 

Izdots saskaņā ar likuma

“Par tiesu varu” 28.1 panta pirmo daļu

 

 

I.               Vispārīgie noteikumi

1. Plāns nosaka lietu sadales kārtību.

2. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā saņemtās lietas reģistrē to ienākšanas secībā Tiesu informācijas sistēmā un tiesnesi nosaka atbilstoši datorizētai lietu sadalei, izņemot II nodaļā noteikto.

3. Atsevišķi dala apelācijas instances krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas. 

4. Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši izskata krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas, sodu izpildes lietas, sūdzības par izmeklēšanas tiesneša lēmumiem, sūdzības par lēmumiem par noziedzīgi iegūtu mantu, sūdzības par lēmumiem saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu atcelšanu vai grozīšanu, vai arī atteikšanos to darīt, sūdzības par lēmumiem saistībā ar Latvijā izpildāmā soda noteikšanu, drošības līdzekļu materiālus apelācijas instancē.

5. Atbilstoši Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja rīkojumam par Krimināllietu tiesas kolēģijas pastāvīgo tiesas sastāvu noteikšanu datorizētās lietu sadales koeficients krimināllietām apelācijas instancē tiesnešiem tiek noteikts 70 %. Nejaušības principa nodrošināšanai tiesnešiem tiek noteikti lietu iedales griesti – 1.

Datorizētās lietu sadales koeficients administratīvo pārkāpumu lietām apelācijas instancē pastāvīgo apelācijas sastāvu tiesnešiem tiek noteikts 30 %. Nejaušības principa nodrošināšanai tiesnešiem tiek noteikti lietu iedales griesti – 1.

6. Krimināllietām tiek noteikta specializācija – lietas, kurās ir strīds par vainu, lietas par noziedzīgi iegūtu mantu un proporcionāli sadalāmās lietas, kurās strīds ir tikai par sodu, par kaitējuma kompensāciju, par procesuālajiem izdevumiem vai par lietiskajiem pierādījumiem.

Administratīvā pārkāpuma lietas datorizēti tiek sadalītas kā proporcionāli sadalāmās lietas. Pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvā pārkāpuma lietā sadala datorizēti, izslēdzot no sadales tiesnešus, kuri piedalījās šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā.

Elektroniskās administratīvo pārkāpumu lietas tiek sadalītas saskaņā ar elektronisko sadali.

7. Pastāvot noteiktiem kritērijiem, piemēram, ja tiesnesis pilda tiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus, pilda pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, piedalās darba grupās u. c., ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu tiesnesim noteiktā slodze var tikt mainīta.

8. Lietu slodzes, specializācijas datus, tiesnešu prombūtni, tiesneša maiņu Tiesu informācijas sistēmā reģistrē un datorizēto lietu sadali programmā veic tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki.

9. Lietu sadalē netiek iekļauti tiesneši:

9.1. kuri atrodas prombūtnē (atvaļinājums, komandējums, darbnespēja u. tml.);

9.2. kuriem tiek konstatēti apstākļi (interešu konflikts, sevis atstatīšana, noraidījums, tas ir, Kriminālprocesa likuma 4. nodaļa), kas liedz izskatīt konkrēto kriminālprocesu.

10. Lietas nodošana no viena tiesneša citam atstatīšanās vai noraidījuma gadījumos notiek atbilstoši atkārtotai datorizētai lietu sadalei. 

11. Datorizētās lietu sadales rezultātus katru darbdienu kontrolē Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, kontroli veicot Tiesu informācijas sistēmā.

II. Materiālu sadale par pārsūdzēto drošības līdzekli, par izmeklēšanas tiesneša lēmumu un saistībā ar pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem

12. Krimināllietu tiesas kolēģijā saņemto materiālu par pārsūdzēto drošības līdzekli, pārsūdzēto lēmumu saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu atcelšanu vai grozīšanu, vai arī atteikšanos to darīt, pārsūdzēto lēmumu saistībā ar Latvijā izpildāmā soda noteikšanu un par izmeklēšanas tiesneša lēmumu reģistrē ienākšanas secībā.

13. Lai nodrošinātu Kriminālprocesa likumā noteikto sūdzības izskatīšanas termiņu, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs veic materiālu sadali un ar rezolūciju nodod izlemšanai tiesnesim šajā plānā norādītajā secībā, veicot ierakstu žurnālā. 

1. sastāvs

Tiesnesis Jānis Tiltiņš

Skata pirmo lietu

2. sastāvs

Tiesnese Ligita Kuzmane

Skata otro lietu

4. sastāvs

Tiesnese Lauma Šteinerte

Skata trešo lietu

5. sastāvs

Tiesnese Iveta Vīgante

Skata ceturto lietu

6. sastāvs

Tiesnese Karīna Kazārova

Skata piekto lietu

7. sastāvs

Tiesnese Signe Kalniņa

Skata sesto lietu

8. sastāvs

Tiesnese Ieva Kulagina

Skata septīto lietu

9. sastāvs

Tiesnese Ingūna Amoliņa

Skata astoto lietu

10. sastāvs

Tiesnese Signe Grīnberga

Skata devīto lietu

11. sastāvs

Tiesnesis Zigmunds Dundurs

Skata desmito lietu

12. sastāvs

Tiesnese Daina Treija

Skata vienpadsmito lietu

13. sastāvs

Tiesnese Diāna Dumbre

Skata divpadsmito lietu

14. sastāvs

Tiesnesis Ģirts Aizsils

Skata trīspadsmito lietu

15. sastāvs

Tiesnese Daiga Kalniņa

Skata četrpadsmito lietu

16. sastāvs

Tiesnese Sandra Amola

Skata piecpadsmito lietu

17. sastāvs

Tiesnese Iveta Brimerberga

Skata sešpadsmito lietu

19. sastāvs

Tiesnese Aina Nicmane

Skata septiņpadsmito lietu

20. sastāvs

Tiesnesis Guntars Kveska

Skata astoņpadsmito lietu

23. sastāvs

Tiesnesis Guntars Stūris

Skata deviņpadsmito lietu

24. sastāvs

Tiesnesis Valdis Vazdiķis 

Skata divdesmito lietu

14. Saņemtos materiālus saistībā ar pārsūdzētajiem lēmumiem attiecībā pret vairākām personām vai saistībā ar vairāku personu iesniegtajām sūdzībām, vai saistībā ar vairākām mantām vienā kriminālprocesā pieļaujams nodot izskatīšanai vienam tiesnesim (līdz diviem materiāliem), veicot ierakstu žurnālā. Ņemot vērā lietderības apsvērumus, lai nodrošinātu procesuālās ekonomijas principu, ja ir iesniegti trīs vai vairāk materiāli vienā kriminālprocesā, tos var nodot vienam tiesnesim. 

15. Ja materiālu nav iespējams nodot attiecīgajam tiesnesim norādītajā secībā (tiesneša darbnespēja, komandējums, atvaļinājums u. c. gadījumi), iemeslu ieraksta žurnālā un materiālu nodod nākamajam tiesnesim.

16. Materiāla nodošana no viena tiesneša citam (ja tiesneša noslodzes dēļ nav iespējams nodrošināt sūdzības izskatīšanu likumā paredzētajā termiņā) pieļaujama tikai atbilstoši Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja rezolūcijai.

APSTIPRINU

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja                                                                       D. Vilsone

Rīgā 2024. gada 8. janvārī