Rīgas pilsētas tiesa

 Rīgas pilsētas tiesas

LIETU SADALES PLĀNS

2024.gadam

Izdots saskaņā ar likuma

„Par tiesu varu” 28.pantu

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Lietu sadales plāns noteic lietu sadales kārtību Rīgas pilsētas tiesā, tiesnešu specializāciju un kārtību, kādā pieļaujama lietu pārdale.

1.2. Rīgas pilsētas tiesā ienākošās krimināllietas, civillietas, sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās tiek sadalītas elektroniski, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk - TIS) specializēto programmu. Nostiprinājuma lūgumi tiek sadalīti elektroniski, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (turpmāk – VVDZ) lietu sadales programmu.

1.3. Citus tiesā ienākošos materiālus, pieteikumus un iesniegumus, kas netiek reģistrēti TIS, ienākšanas secībā sadala tiesas priekšsēdētājs vai tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks.

1.4. Elektronisko lietu sadali programmā veic tiesas priekšsēdētājs vai tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki.

1.5. Ja TIS programma vai VVDZ lietu sadales programma pilnībā nenodrošina lietu, pieteikumu (materiālu), iesniegumu un nostiprinājumu lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot datorizēto lietu sadali (piem., elektrības padeves traucējumi, sistēma nenodrošina attiecīgā veida lietu sadali u.c. nenosaukti gadījumi) – lietu sadali veic manuāli, saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku. Tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu pārdali atsevišķos gadījumos.

2.Rīgas pilsētas tiesas tiesnešu specializāciju veidi

            2.1. Tiesā strādājošie tiesneši, t.sk. tiesas priekšsēdētājs un tiesas priekšsēdētāja vietnieki, tiek noteikti atsevišķos tiesas sastāvos ar sekojošu kārtas numuru un specializāciju:

 

1.Tiesnese A.Moļņika izskata civillietas – maksātnespējas lietas, prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām, darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

2.Tiesnese K.Maike izskata sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

3.Tiesnese A.Zute izskata civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, darba tiesību strīdus, prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

4.Tiesnese Tiesnesis J.Silickis izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

5.Tiesnese I.Rūķe izskata civillietas – maksātnespējas lietas, adopcijas lietas, prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, darba tiesību strīdus, prasības par autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzību, lietas par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

6.Tiesnese I.Krigena-Jurkāne izskata civillietas – prasības par autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzību, lietas par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, darba tiesību strīdus, prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

7.Tiesnese D.Bambere izskata krimināllietas un civillietas, kas izriet no saistību tiesībām, maksātnespējas lietas, soda izpildes lietas.

 

8. Tiesnese A.Kraukle izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

9.Tiesnese A.Ignatjeva izskata civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

10.Tiesnese A.Dmitrenoka izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

11.Tiesnese A.Reitupe izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

12.Tiesnese I.Strode izskata civillietas – maksātnespējas lietas; adopcijas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

13.Tiesnesis D.Slišāns izskata civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

14.Tiesnese K.Zdanovska izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības par autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzību, lietas par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

15.Tiesnese I.S. Sviķe izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

16.Tiesnese Vakanta.

 

17.Tiesnese I.Millere izskata sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

18.Tiesnese A.Feldmane izskata civillietas – maksātnespējas lietas; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

19.Tiesnese S.Dolniece izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

20.Tiesnese I.Casno izskata civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

21.Tiesnesis A.Celms izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

22.Tiesnesis R.Silakalns izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

23.Tiesnese S.Meliņa izskata civillietas – prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

24.Tiesnesis I.Dzenis izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

25.Tiesnese G.Kuple izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

26.Tiesnese K.Kraveca izskata sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

27.Tiesnese B.Horuna izskata sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās; veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

28.Tiesnese I.Pujate izskata civillietas – autortiesību, blakustiesību, patenttiesību un preču zīmju aizsardzība, lietas par komercnoslēpuma aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu, maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

29.Tiesnese I.Baiko izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

30.Tiesnese I.Sladzevska izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

31.Tiesnese A.Pasjuga veic izmeklēšanas tieneša pienākumus; izskata materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

32.Tiesnesis A.Vasiļevskis izskata krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

33.Tiesnese I.Meldere izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām, jūras tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas, lietas par bērna pārvietošanu pāri robežai (Civilprocesa likuma 77.1 un 77.2nodaļa).

 

34.Tiesnesis V.Prudņikovs izskata civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; no jūras tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas, lietas par bērna pārvietošanu pāri robežai (Civilprocesa likuma 77.1 un 77.2nodaļa).

 

35.Tiesnese L.Meldriņa izskata krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

36.Tiesnese Z.Aldiņa izskata krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

37.Tiesnesis V.Gaidukēvičs izskata krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

38.Tiesnese L.Dīzenberga izskata krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

39.Tiesnese S.Strakše izskata civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; darba tiesību strīdus; prasības, kas izriet no jūras tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas, lietas par bērna pārvietošanu pāri robežai (Civilprocesa likuma 77.1 un 77.2nodaļa).

 

40.Tiesnese D.Valdmane veic izmeklēšanas tieneša pienākumus; izskata materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

41.Tiesnese A.Mihailova veic izmeklēšanas tieneša pienākumus; izskata materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

42.Tiesnese B.Ozoliņa izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas, lietas par bērna pārvietošanu pāri robežai (Civilprocesa likuma 77.1 un 77.2nodaļa).

 

43.Tiesnese L.Smukule izskata krimināllietas; soda izpildes lietas; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas.

 

44.Tiesnese J.Peinberga izskata civillietas –  prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem; materiālus par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas; lietas par bērna pārvietošanu pāri robežai (Civilprocesa likuma 77.1 un 77.2nodaļa).

 

45.Tiesnese Ž.Zujeva izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

46.Tiesnese I.Freimane izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

47. Vakanta.

48. Vakanta.

 

49.Tiesnese L.Grīnberga izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

50.Tiesnese L.Liepiņa izskata nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

51.Tiesnese I.Zabarovska izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

52.Tiesnese I.Škutāne izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

53.Tiesnese I.Ieviņa izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

54.Tiesnese G.Lilo izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

55.Tiesnese I.Norkusa izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

56.Tiesnese M.Zadiņa izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

57.Tiesnese K.Hartmane izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

58. Vakanta.

 

59.Tiesnese I.Helmane izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

60.Tiesnesis D.Locs izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

61. Vakanta.

 

62.Tiesnese A.Rudziša izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

63.Tiesnese I.Jaunzeme izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

64.Tiesnese I.Kazjonova izskata: nostiprinājumu lūgumus; pieteikumus par bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, pieteikumus par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā; pieteikumus par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda; sūdzības par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu.

 

65.Tiesnese S.Hrebtova izskata: civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

66.Tiesnese J.Zaškina izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

67.Tiesnese D.Ķeire izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

68.Tiesnesis V.Terentjevs izskata civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, darba strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

69. Vakanta.

 

70.Tiesnese V.Rūsiņa izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

71.Tiesnese A.Cunska izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, darba tiesību strīdus, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

72.Tiesnese A.Mieriņa izskata civillietas – maksātnespējas lietas, prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

73.Tiesnese I.Krastiņa: veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

74.Tiesnese I.Bērziņa izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, saistību tiesībām, darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

75.Tiesnese Vakanta.

 

76.Tiesnese I.Janēviča izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

77.Tiesnese D.Dzērviniece izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

78.Tiesnese A.Zemmere izskata civillietas – adopcijas lietas; maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

79.Tiesnese G.Čepule izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

80.Tiesnese I.Rubina izskata civillietas – adopcijas lietas; maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

81. Vakanta.

 

82.Tiesnese S.Rūtenberga izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

83. Tiesnesis D.Dibaņins izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

84.Tiesnese L.Podoļska izskata sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

85.Tiesnese G.Rozīte-Pupkeviča izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

86.Tiesnese I.Ušakova izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

87.Tiesnesis M.Tupureins izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

88.Tiesnese A.Sviķe izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

89.Tiesnese I.Lūciņa-Linka izskata civillietas – prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

90.Tiesnese K.Vinte-Korme izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

91.Tiesnese V.Freimane veic izmeklēšanas tieneša pienākumus.

 

92.Tiesnese A.Dzērve izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

93.Tiesnese L.Mikulāne izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

94. Vakanta.

 

95.Tiesnesis J.Stūrmanis izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

96.Tiesnesis E.Grīvnieks izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

97.Tiesnese I.Zelmene izskata civillietas – maksātnespējas lietas, adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām; sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

98.Tiesnese M.Šalta izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

99.Tiesnese I.Risberga izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; saistību tiesībām, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

100.Tiesnese I.Pētersone izskata civillietas – adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

101.Tiesnese Ž.Gaigale-Prudņikova izskata civillietas – maksātnespējas lietas, adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

102.Tiesnese I.Augustāne izskata civillietas – maksātnespējas lietas, adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

103.Tiesnese L.Leja izskata civillietas – maksātnespējas lietas, adopcijas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

104.Tiesnesis V.Makucevičs izskata civillietas – prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

105.Tiesnese S.Sondare izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

106. Vakanta.

 

107.Tiesnese E.Stelte-Auziņa izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

108.Tiesnese S.Cīrule izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām, saistību tiesībām, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

109.Tiesnese M.Bite izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

110.Tiesnese L.Vazdiķe izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

111.Tiesnese E.Turkopule izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

112.Vakanta.

 

113.Tiesnese G.Sokolova izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

114. Vakanta.

 

115.Tiesnesis E.Ernstsons izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

116.Tiesnese E.Leitāne izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

117.Tiesnese S.Groza veic izmeklēšanas tieneša pienākumus; sūdzības par lēmumiem administratīvo pārkāpumu lietās.

 

118.Tiesnese I.Vanaga izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

119.Tiesnese A.Freimane izskata civillietas – maksātnespējas lietas; prasības, kas izriet no saistību tiesībām; darba tiesību strīdus, sūdzības par tiesu izpildītāju rīcību, kā arī citu kategoriju civillietas, kas pēc specializācijas netiek iedalītas citiem tiesnešiem.

 

120. Vakanta.

 

121.Tiesnese A.Antone izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

122.Tiesnese D.Zemitāne izskata krimināllietas; soda izpildes lietas.

 

2.2. Tiesas darba optimizācijas un tiesnešu noslodzes izlīdzināšanas nolūkā tiesas priekšsēdētājam ir tiesības veikt lietu sadali sadales plānā noteiktajā kārtībā, neievērojot tiesnešu specializāciju, par to izdarot atzīmi TIS.

2.3. Prasības pieteikuma atdošana prasītājam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot Civilprocesa likumā noteikto vispārējo prasības pieteikumu iesniegšanas kārtību. Šādā gadījumā prasības pieteikumu jautājuma izlemšanai par tā pieņemšanu un civillietas ierosināšanu nodod tam pašam tiesnesim, kurš pieņēmis lēmumu par prasības pieteikuma atstāšanu bez virzības vai lēmumu par atteikšanos pieņemt prasības pieteikumu, izņemot gadījumus, kad tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams.

2.4. Sūdzības par kreditoru sapulces lēmumu, sūdzības par administratora lēmumu vai rīcību, sūdzības par Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu saistībā ar iepriekš ierosinātu maksātnespējas procesa lietu nodod tiesnesim, kura lietvedībā atrodas maksātnespējas procesa lieta, izņemot gadījumus, kad tas objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams.

2.5. Pieteikumi par pagaidu aizsardzību no vardarbības tiek sadalīti starp tiesnešiem, kuri specializējas prasību, kas izriet no ģimenes tiesībām, izskatīšanā.

3.Īpašie noteikumi

3.1. Lietu slodzes tiesā noteiktas saskaņā ar katrā lietu veidā noteikto slodzes punktu skaitu.

3.2. Ierosinājumus par procesuālo piespiedu līdzekļu piemērošanu kriminālprocesā brīvdienās un svētku dienās izskata Rīgas apgabala tiesu izmeklēšanas tiesneši saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja rīkojumu.

3.3. Rīgas pilsētas tiesā izmeklēšanas tiesnešu pienākumus veic ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu norīkoti tiesneši. Nepieciešamības gadījumā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu izmeklēšanas tiesneša pienākumu izpilde var tikt uzdota citam tiesnesim.

3.4. Lietas, kurās atcelti tiesas nolēmumi, tiek sadalītas vispārējā kārtībā, izņemot gadījumus, kad tiesnesim jāturpina lietas izskatīšana.

3.5. Krimināllietas neatliekamības kārtībā izskata tiesneši saskaņā ar dežūru grafiku, kas tiek sastādīts katra kalendārā gada sākumā.

3.6. Lietu pārdale vai manuāla sadale pieļaujama šādos gadījumos:

3.6.1. Nepieciešams izlīdzināt tiesnešu noslodzi (pārslodze vai nepietiekama slodze);

3.6.2. Nepieciešams nodrošināt lietas savlaicīgu izskatīšanu likumā noteiktā termiņā, bet tiesnesis ir prombūtnē (darbnespēja, komandējums, mācības u.c. neuzskaitīti gadījumi);

3.6.3. Tiesnesis beidzis pildīt tiesneša pienākumus un palikušas neizskatītas lietas;

3.6.4. Elektronisko sadali tehnisku šķēršļu dēļ nav iespējams veikt, sadale notikusi pārkāpjot specializāciju.

3.7. Tiesneša izslēgšana no lietu sadales pieļaujama uz noteiktu laiku un šādos gadījumos:

3.7.1. Uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas prombūtnē;

3.7.2. Uz laiku, kamēr tiesnesis atrodas mācībās vai piedalās seminārā, sanāksmē;

3.7.3. Tiesnesis netiek iekļauts civillietu sadalē piecas darba dienas pirms ikgadējā atvaļinājuma, kas garāks par divām kalendārām nedēļām, un trīs darba dienas pirms ikgadējā atvaļinājuma, ja ikgadējais atvaļinājums ir divas kalendārās nedēļas vai īsāks;

3.7.4. Tiesnesis netiek iekļauts krimināllietu un administratīvā pārkāpuma lietu sadalē trīs darba dienas pirms ikgadējā atvaļinājuma;

3.7.5. Tiesnesis netiek iekļauts lietu sadalē vienu darba dienu pirms komandējuma vai darba brauciena, kas garāks par trīs darba dienām.

3.8. Lietu sadales plāna grozījumi pieļaujami likuma „Par tiesu varu” 28.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

 

 

Tiesas priekšsēdētāja                                                                                      A. Kraukle

Rīga 2024.gada 08.janvārī.

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.