Rīgas rajona tiesa (Rīgā)

 

 

Rīgas rajona tiesā ienākušo civillietu, krimināllietu, administratīvo pārkāpumu lietu un tiesai piekritīgo sūdzību, pieteikumu, iesniegumu, ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu un nostiprinājuma lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā

 

SADALES KĀRTĪBA

no 2023.gada 28.augusta

1.Vispārīgie principi

             1.1.Tiesā strādājošie tiesneši, t.sk. tiesas priekšsēdētājs un viņa vietnieki, tiek noteikti atsevišķos tiesas sastāvos ar sekojošu kārtas numuru:

1. – tiesnesis Guntis LAUSKIS

2. – tiesnese Santa BERNHARDE

3. – tiesnese Ieva ČUDINA

4. – tiesnese Ivonna ĀDAMSONE-STRUŽA

5. – tiesnese Aija BRIEDE

6. – tiesnese Renāte VERNUŠA

7. – tiesnese Vita VJATERE

8. – tiesnese Kristiāna GROSFOGELE

9. – tiesnese Baiba ĀBELE

10. – tiesnese Inese SILIŅEVIČA

11. – tiesnese Ilona OZOLIŅA-KĻAVIŅA

12. – tiesnese Elīna SLIŠĀNE

13. – tiesnese Vita PUŠKUNDZE

14. – tiesnese Inga JAUNZEME

15. – tiesnese Inga LIPSKA

16. – tiesnese Madara ŠTORHA

17. – tiesnese  Maija DREIMANE

18. – tiesnese Vineta MAZURE

19. – tiesnese Ineta RIEKSTIŅA

20. – tiesnese  Aija GALAULIŅA

21. – tiesnese  Valija GREBEŽNIECE

22. – tiesnese   Ingrīda BITE

23. – tiesnese   Inguna GAILE

24. – tiesnese   Ilze FREIMANE

25. – tiesnesis Raimonds BULS

26. – tiesnese  Gundega LAPIŅA

27. – tiesnese  Gunta VIĻUMSONE

28. – tiesnese  Baiba JAKOBSONE

29. – tiesnese  Olga ŽUKA

30. – tiesnese  Diāna LIEPIŅA

31. – tiesnese Evija OFKANTE

32. – tiesnese Jolanta LĪVENA

33. – tiesnese Inese BĒRZKALNE

34. – tiesnese Sandra ZEIRE

35. – tiesnese Dainida SARMA

36. – vakance

37. – tiesnese Indra KREICBERGA

38. – tiesnese Everita ANCĀNE

39. – tiesnese Sandra  BREČA

40. – vakance

41. – tiesnese Māra BALODE

42. – tiesnese Ināra ZARIŅA

43. – tiesnese Ināra KUZŅECOVA

 

            1.2. Visiem, iepriekšējā punktā minētajiem tiesas sastāviem lietas, pieteikumi, iesniegumi (materiāli), nostiprinājuma lūgumi par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzības tiek iedalītas, ievērojot tiesas sastāva specializāciju tiesību nozarēs un atsevišķās lietu kategorijās. Tiesas sastāva specializācija izriet no tiesas darba organizācijas, tiesneša darba pieredzes un tiek noteikta vai mainīta likuma „Par tiesu varu” 28.1 panta kārtībā.

             1.3. Rīgas rajona tiesā Rīgā (Aiviekstes ielā 6 un Ieriķu ielā 5), Siguldā un Jūrmalā saņemtās lietas, pieteikumi (materiāli) un iesniegumi tiek sadalīti starp  1.1. punktā minētajiem tiesas sastāviem, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk tekstā - TIS) lietu sadales programmu. Nostiprinājuma lūgumi tiek sadalīti elektroniski, izmantojot Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (turpmāk tekstā - VVDZ) lietu sadales programmu.

            1.4. Ja TIS programma vai VVDZ lietu sadales programma pilnībā nenodrošina lietu, pieteikumu (materiālu), iesniegumu un nostiprinājumu lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kas liedz izmantot datorizēto lietu sadali (piem., elektrības padeves traucējumi, sistēma nenodrošina attiecīgā veida lietu sadali u.c. gadījumi), vai cita, objektīvi pamatota nepieciešamība, t.sk., noslodzes izlīdzināšanai – lietu sadali veic manuāli, saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku.

            1.5. Lietu sadali veic:

1.5.1. Lietu elektronisko sadali TIS programmā un nodošanu tiesas sastāviem (ar sastāva kārtas numuru no 1 līdz 31) veic Rīgas rajona tiesas Rīgā, Aiviekstes ielā 6, kancelejas vadītājs, bet viņa prombūtnē – minētās tiesas kancelejas vadītāja vietnieks vai tiesas priekšsēdētaja palīgs. Atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu vienmērīgu ātri skatāmo pieteikumu sadali (ārvalsts tiesu uzdevumi, pieteikumi par vardarbību u.c.), pieteikumi tiek iedalīti manuāli rindas kārtībā vai pēc dežūru grafika ( kriminālprocesi paātrinātā procesa kārtībā u.c.) un to veic kancelejas vadītājs, bet viņa prombūtnē-kancelejas vadītāja vietnieks, tiesā, kurā tiek skatīta lieta.

1.5.2. Rīgā, Ieriķu ielā 5, saņemto un iereģistrēto lietu, t.sk.  nostiprinājuma lūgumu sadali tiesas sastāviem (ar kārtas numuru no 32 līdz 43) veic  Rīgas rajona tiesas Rīgā, Ieriķu ielā 5, kancelejas vadītājs vai tiesas priekšsēdētāja vietnieks. 

            1.6. Lietu pārdale vai manuāla sadale  pieļaujama šādos gadījumos:

1.6.1. ja nepieciešams izlīdzināt tiesnešu noslodzi (pārslodze vai nepietiekama noslodze);

1.6.2. ja nepieciešams nodrošināt lietas savlaicīgu izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā, bet tiesnesis ir prombūtnē (slimība, komandējums, mācības u.tml.);

1.6.3. ja tiesnesis beidzis pildīt tiesneša pienākumus un palikušas neizskatītas lietas;

1.6.4. ja elektroniskā sadale notikusi neveiksmīgi – savstarpēji saistītas lietas ir sadalītas dažādiem tiesnešiem, tad lieta tiek pārdalīta tam tiesnesim, kuram ir iedalīta pirmā nostiprinājuma žurnālā reģistrētā saistītā lieta;

1.6.5. ja lieta, pieteikums vai sūdzība nododama tiesnesim, kura lēmums par attiekšanos pieņemt pieteikumu un ierosināt lietu ir atcelts vai gadījumos, ja tiesnesis taisījis lēmumu par pieteikuma atstāšanu bez virzības un trūkumi nav novērsti un pieteikums tiek iesniegts no jauna vai nolēmums par pieteikuma atstāšanu bez virzības tiek atcelts; 

1.6.6. ja pieteikums izlemjams steidzamības kārtībā;

1.6.7. ja  elektroniskās sadales rezultātā tiesnesim tiek iedalīta lieta, kurā ir atcelts minētā (konkrētā) tiesneša nolēmums un pastāv apstākļi, kas liedz tiesnesim turpināt lietas izskatīšanu, un lieta nodota atkārtotai izskatīšanai;

1.6.8. ja ir apstākļi, kas varētu radīt šaubas par tiesneša objektivitāti (par šādu apstākļu esamību tiesnesim ir pienākums informēt priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku ar rakstisku iesniegumu;

1.6.9. ja pastāv likumā noteikti apstākļi, kas var būt pamats tiesneša atstatīšanai vai noraidīšanai.

            1.7. Veicot lietu, pieteikumu, nostiprinājuma lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzību sadali ir pieļaujami izņēmumi: 

1.7.1. pirms kārtējā atvaļinājuma, kas ir garāks par vienu kalendāro nedēļu, attiecīgajam tiesnesim;

1.7.2. pēc kārtējā atvaļinājuma attiecīgajam tiesnesim;

1.7.3. no 1. līdz 31.sastāva tiesnešiem pirms atvaļinājuma netiek iedalītas lietas, ievērojot sekojošo: ja atvaļinājums ir vienu nedēļu, tad vienu dienu pirms atvaļinājuma, ja divas nedēļas, tad divas dienas pirms atvaļinājuma un tādā progresijā uz priekšu…., ja sešas nedēļas un vairāk, tad nedēļu pirms atvaļinājuma.

1.8. Tiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem ienākušās lietas, pieteikumus, iesniegumus, nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzības iedala, ievērojot aizņemtību iestādes vadītāja pienākumu pildīšanā un, ievērojot aizņemtību pienākumu pildīšanā  pašpārvaldes institūcijās; tiesnesim, ievērojot aizņemtību pienākumu pildīšanā  pašpārvaldes institūcijās vai, ievērojot viņa lietvedībā esošo lietu īpašo sarežģītību un/vai apjomu.

 

2.Lietu sadales kārtība

             2.1. Administratīvās atbildības likuma 21.nodaļas kārtībā saņemtās sūdzības administratīvā pārkāpuma lietās skata sekojoši tiesneši:

- tiesnese Inese SILIŅEVIČA

- tiesnese Ivonna ĀDAMSONE-STRUŽA

- tiesnese Ilona OZOLIŅA-KĻAVIŅA

- tiesnese Aija BRIEDE

- tiesnese Baiba ĀBELE

- tiesnese Gundega LAPIŅA

- tiesnese Ingrīda BITE

- tiesnese Baiba JAKOBSONE

 2.2. Noslodzes izlīdzināšanai 2.1.punktā minēto sūdzību skatīšanai var piesaistīt:

- tiesnesi Valiju GREBEŽNIECI

- tiesnesi Maiju DREIMANI

 

             2.3. Civillietu, krimināllietu, pieteikumu, iesniegumu, materiālu un ārpus tiesas sēdes izskatāmo materiālu izskatīšana Rīgas rajona tiesā Rīgā, Aiviekstes ielā 6:

1.sastāvs – tiesnesis Guntis LAUSKIS skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

2.sastāvs – tiesnese Santa BERNHARDE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, specializējas adopcijas lietu  izskatīšanā;

3.sastāvs – tiesnese Ieva ČUDINA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus, ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

4.sastāvs – tiesnese Ivonna ĀDAMSONE-STRUŽA skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, lietas par noziedzīgi iegūtu mantu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

5.sastāvs – tiesnese Aija BRIEDE skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, lietas par noziedzīgi iegūtu mantu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

6.sastāvs – tiesnese Renāte VERNUŠA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, specializējas adopcijas lietu izskatīšanā;

7.sastāvs – tiesnese Vita VJATERE veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata likuma „Par tiesu varu” 32.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesu lietas (izņemot maksātnespējas, darba lietas un sūdzības par zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību), t.sk. ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

8.sastāvs – tiesnese Kristiāna GROSFOGELE/ skatīt pie tiesas Z.Meierovica prospekts 1A, Jūrmala/; 

9.sastāvs – tiesnese Baiba ĀBELE skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, lietas par noziedzīgi iegūtu mantu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

10.sastāvs – tiesnese Inese SILIŅEVIČA skata visu kategoriju krimināllietas, skata pieteikumus, kas saistīti ar kriminālsoda izpildi, izņemot pieteikumus par ārvalsts spriedumu atzīšanu un pirmstermiņa atbrīvošanu no soda izciešanas;

11.sastāvs – tiesnese Ilona OZOLIŅA-KĻAVIŅA skata visu kategoriju krimināllietas, lietas par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, lietas par noziedzīgi iegūtu mantu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

12.sastāvs – tiesnese Elīna SLIŠĀNE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus; specializējas adopciju lietu izskatīšanā;

13.sastāvs – tiesnese Vita PUŠKUNDZE veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata likuma „Par tiesu varu” 32.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesu lietas (izņemot maksātnespējas, darba lietas un sūdzības par zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību), t.sk. ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus; 

14.sastāvs – tiesnese Inga JAUNZEME skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

15.sastāvs – tiesnese Inga LIPSKA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

16.sastāvs- tiesnese Madara ŠTORHA/ skatīt pie tiesas Z.Meierovica prospekts 1A, Jūrmala/. 

 

Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices ielā 27:

17.sastāvs – tiesnese Maija DREIMANE skata visu kategoriju civillietas  (izņemot maksātnespējas lietas), skata civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

18.sastāvs – tiesnese Vineta MAZURE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

19.sastāvs – tiesnese Ineta RIEKSTIŅA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

20.sastāvs – tiesnese Aija GALAULIŅA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

21.sastāvs – tiesnese Valija GREBEŽNIECE skata visu kategoriju civillietas (izņemot maksātnespējas lietas), civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus.

 

Rīgas rajona tiesā, Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā 1A:

8.sastāvs – tiesnese Kristiāna GROSFOGELE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

16.sastāvs- tiesnese Madara ŠTORHA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

22.sastāvs – tiesnese Ingrīda BITE skata visu kategoriju krimināllietas, specializējas lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

23.sastāvs – tiesnese Inguna GAILE veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata likuma „Par tiesu varu” 32.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesu lietas (izņemot maksātnespējas, darba lietas un sūdzības par zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību), t.sk. ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

24.sastāvs – tiesnese Ilze FREIMANE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

25.sastāvs – tiesnesis Raimonds BULS skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

26.sastāvs – tiesnese Gundega LAPIŅA skata visu kategoriju krimināllietas, specializējas lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem, pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

27.sastāvs – tiesnese Gunta VIĻUMSONE skata  visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

28.sastāvs – tiesnese Baiba JAKOBSONE skata visu kategoriju krimināllietas, specializējas lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu par nepilngadīgo izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem; skata pieteikumus, kas saistīti ar soda izpildi, t.sk. brīvības atņemšanas iestāžu iesniegumus soda izpildes sakarā;

29.sastāvs – tiesnese Olga ŽUKA skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

30.sastāvs – tiesnese Diāna LIEPIŅA veic izmeklēšanas tiesneša pienākumus un skata likuma „Par tiesu varu” 32.panta ceturtajā daļā noteiktās tiesu lietas (izņemot maksātnespējas, darba lietas un sūdzības par zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību), t.sk. ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālus;

31.sastāvs – tiesnese Evija OFKANTE skata visu kategoriju civillietas, civilprocesa kārtībā skatāmos iesniegumus, pieteikumus un ārpus tiesas sēdes izskatāmos materiālu:

 

Civillietu, pieteikumu, nostiprinājuma lūgumu par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā un sūdzību izskatīšana Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Ieriķu ielā 5:

32.sastāvs – tiesnese Jolanta LĪVENA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

33.sastāvs – tiesnese Inese BĒRZKALNE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

34.sastāvs – tiesnese Sandra ZEIRE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

35.sastāvs – tiesnese Dainida SARMA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

36.sastāvs – vakance;

37.sastāvs – tiesnese Indra KREICBERGA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

38.sastāvs – tiesnese Everita ANCĀNE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

39.sastāvs – tiesnese Sandra BREČA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu

40.sastāvs – vakance;

41.sastāvs –  tiesnese Māra BALODE skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

42.sastāvs – tiesnese Ināra ZARIŅA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu;

43.sastāvs – tiesnese Ināra KUZŅECOVA skata nostiprinājuma lūgumus par tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, par saistību piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā un par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu. 

 

             2.4. Adopcijas lietu izskatīšana notiek Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Aiviekstes ielā 6.

 

             2.5.Sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību, kas dod pamatu prasīt izsoles atzīšanu par spēkā neesošu izskatīšana notiek Rīgas rajona tiesā, Rīgā, Ieriķu ielā 5.

 

             2.6.Valsts robežsardzes iesniegumus par patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu aizturēšanu izskatīšanā notiek Rīgas rajona tiesā, Siguldā, Šveices ielā 27. Iesniegumi tiek dalīti saskaņā ar dežūru grafiku.

 

             2.7.Tiesneši, pamatojoties uz tiesas priekšsēdētājam adresētu iesniegumu, nepiedalās tādu pieteikumu un lietu izskatīšanā, kurā kāds no dalībniekiem ir darījuma partneris likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

 

            2.8. Kriminālprocesa likuma 61.nodaļas kārtībā skatāmie pieteikumi, kas saistīti ar tiesā pieņemto spriedumu un lēmumu izpildi, tiek sadalīti starp visiem tiesnešiem, kuri specializācijas krimināllietu izskatīšanā.

 

             2.9. Pieteikumi par pušu aizstāšanu civillietās pēc to izskatīšanas, tiek sadalīti starp visiem tiesnešiem, kuri specializācijas civillietu izskatīšanā un atbilstoši lietas izskatīšanas vietai.

 

             2.10. Vienkāršotās procedūras civillietas datorizēti sadalītas starp visiem tiesnešiem, kuru specializācija, saskaņā ar Lietu sadales kārtību attiecīgajam gadam, ir civillietu izskatīšana.

 

             2.11. Tiesas priekšsēdētājam, lai nodrošinātu tiesas darba organizāciju un samērīgu tiesnešu noslodzi,  ir tiesības mainīt  2.1., 2.2, 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.,2.8.,2.9. un 2.10. punktos noteikto kārtību un slodzes koeficientu, kas pamatā tiek noteikts kopējā apmērā tiesnesim –100%, izmeklēšanas tiesnesim – 50%.

 

Tiesas priekšsēdētājs minētā satura nozīmē ir arī tiesas priekšsēdētāja vietnieks tiesas priekšsēdētāja prombūtnē.

 

Ar 2023.gada 28. augustu zaudē spēku 2023.gada 15. jūnija izdotā Lietu sadales kārtība.

 

2023.gada 28.augustā

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja         (personiskais paraksts)                                 I.Siliņeviča