Vidzemes rajona tiesa (Valmierā)

 Lietu sadales plāns Vidzemes rajona tiesā 2024. gadā

  

Pamatojoties uz likuma „Par tiesu varu” 28.1 un 33. pantu, izdarīt grozījumus un noteikt lietu sadales plānu Vidzemes rajona tiesā 2024. gadā sekojošā redakcijā:

           1. Vidzemes rajona tiesā tiek noteikti sekojoši tiesu sastāvi:  

Sastāva numurs

Vārds un uzvārds

Sastāva numurs

Vārds un uzvārds

1.

Anita Bērziņa

20.

Gunta Rezgoriņa

2.

Maija Bogdane

21.

Daina Ročāne

3.

Sandra Dreija

22.

Ita Seisuma

4.

Anita Grīnberga

23.

Agrita Sīmane

5.

Jānis Grīnbergs

24.

Līga Ašitoka

6.

Jolanta Uminska

25.

Jānis Kucenko

7.

Antra Bušmane

26.

Evita Kaužēna

8.

vakance

27.

Lauris Šņepsts

9.

Līga Karlsone

28.

Sanita Vilciņa

10.

vakance

29.

Baiba Caunīte

11.

Ilze Lazdiņa

30.

vakance

12.

vakance

31.

Aija Grāve

13.

Didzis Līdacis

32.

Inese Kiršteine

14.

Rasma Medne

33.

Baiba Lielpētere

15.

vakance

34.

Lolita Marovska

16.

vakance

35.

Sandra Vītola

17.

Agita Papule

36.

Sanita Babre

18.

Kornēlija Poča

37.

Līga Supe

19.

Iveta Puriņa

 

 

      

2. Tiesā ienākošās krimināllietas skata tiesneši pēc sekojošas tiesas atrašanās vietas: 

- Valmierā – Agrita Sīmane, Didzis Līdacis; 

- Cēsīs – Agita Papule; Lauris Šņepsts un Līga Ašitoka;

- Madonā – Ilze Lazdiņa un Kornēlija Poča;

- Gulbenē – Maija Bogdane;

- Alūksnē –  Līga Supe.

3. Tiesā ienākošās civillietas skata tiesneši pēc sekojošas tiesas atrašanās vietas:

- Valmierā – Ita Seisuma, Jānis Grīnbergs, Evita Kaužēna, Lolita Marovska un Antra Bušmane;

- Cēsīs – Līga Karlsone, Anita Bērziņa, Daina Ročāne, Baiba Lielpētere, Jolanta Uminska un Inese Kiršteine;

- Madonā – Gunta Rezgoriņa, Sanita Babre un Baiba Caunīte;

- Gulbenē – Rasma Medne;

- Limbažos – Anita Grīnberga, Jānis Kucenko un Sandra Vītola;

- Alūksnē – Iveta Puriņa, Sanita Vilciņa;

- Valkā – Sandra Dreija un Aija Grāve.

4. Saistību piespiedu izpildes brīdinājuma kārtībā lietas skata tiesneši Lolita Marovska, Antra Bušmane, Baiba Caunīte, Sanita Vilciņa, Inese Kiršteine, Baiba Lielpētere, Sandra Vītola un Aija Grāve.

5. Tiesā ienākošās zemesgrāmatu lietas skata tiesneši Lolita Marovska, Antra Bušmane, Baiba Lielpētere, Inese Kiršteine, Baiba Caunīte, Sanita Vilciņa, Sandra Vītola un  Aija Grāve.

6. Tiesā ienākošās sūdzības administratīvo pārkāpumu lietās un Administratīvās atbildības likumā noteiktos tiesai piekritīgos administratīvo pārkāpumu materiālu skata tiesneši, kas specializējas krimināllietu izskatīšanā.

7. Saskaņā ar Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja lēmumu un Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja rīkojumu, izmeklēšanas tiesneša pienākumus pilda tiesneši pēc sekojošas tiesas atrašanās vietas:

- Valmierā – Jānis Grīnbergs;

- Cēsīs – Jolanta Uminska;

- Madonā – Gunta Rezgoriņa;

- Limbažos – Anita Grīnberga;

- Alūksnē – Iveta Puriņa.

Izmeklēšanas tiesneša prombūtnes laikā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par izmeklēšanas tiesnesi attiecīgajā tiesas atrašanās vietā nepieciešamības gadījumā var tikt norīkots cits tiesnesis, kas skata civillietas.

8. Tiesā ienākušās lietas tiesnešiem tiek iedalītas izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas (turpmāk TIS) un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmas (turpmāk VVDZ) lietu sadales moduli (automātiskā lietu sadale). Lietu sistēmās tās ienākšanas secībā ievada kancelejas vadītājs (kancelejas vadītāja vietnieks) vai viņa norīkota persona. Lietu automatizēto sadali ne retāk kā divas reizes dienā veic tiesas priekšsēdētājs vai pēc viņa pilnvarojuma tiesas priekšsēdētāja vietnieks. Tiesas priekšsēdētāja īslaicīgas prombūtnes laikā automātisko lietu sadali pēc priekšsēdētāja norādījuma ir tiesīgs veikt kancelejas vadītājs (kancelejas vadītāja vietnieks) vai priekšsēdētāja palīgs. Administratīvo pārkāpumu lietu sadali veic kancelejas vadītājs (kancelejas vadītāja vietnieks). 

9. Automātiskā lietu sadalē katram tiesnesim tiek noteikts kopējais lietu koeficients 100%. Šis koeficients atkarībā no darba pienākumu noslodzes tiek samazināts tiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam vai citu objektīvu apstākļu dēļ arī tiesnesim. Izmeklēšanas tiesnesim iedalāmo lietu koeficients tiek samazināts atkarībā no izmeklēšanas tiesneša darba pienākumu noslodzes apjoma. Tiesas priekšsēdētājam, nolūkā izlīdzināt starp tiesnešiem noslodzi, ir tiesības TIS  vai VVDZ noteikt tiesnesim individuālus lietu iedales griestus. 

10. Tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs noteikt tiesnešu specializāciju noteiktā tiesību nozarē.

 Maksātnespējas lietu izskatīšanā specializējas un šīs lietas automātiskā lietu sadalē tiek iedalītas tiesnešiem: Dainai Ročānei, Rasmai Mednei, Anitai Grīnbergai, Ivetai Puriņai, Sandrai Dreijai, Līgai Karlsonei, Jolantai Uminskai un Evitai Kaužēnai.

Saistību izpildē bezstrīdus kārtībā un izsoles aktu apstiprināšanā specializējas un šīs lietas automātiskā lietu sadalē tiek iedalītas tiesnešiem: Lolitai Marovskai, Antrai Bušmanei, Baibai Lielpēterei, Inesei Kiršteinei, Baibai Caunītei, Sandrai Vītolai, Aijai Grāvei un Sanitai Vilciņai.

11. Tiesā ienākošās civillietas automātiskā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot tālāk uzskaitītās lietas, kuras tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem tiesas atrašanās vietā pēc procesuālajos likumos noteiktā teritoriālā piekritības principa: 

-  prasības, kas izriet no ģimenes tiesībām;

-  prasības par paternitātes noteikšanu;

-  adopcijas lietas;

-  prasības par aizgādības tiesību atņemšanu vai atjaunošanu;

-  lietas par rīcībspējas ierobežošanu vai ierobežojumu pārskatīšanu;

-  darbinieku prasības, kas izriet no darba tiesiskām attiecībām;

-  pieteikumi par prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas tiesā;

-  pieteikumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību pirms prasības celšanas tiesā.

Ņemot vērā lietas raksturu, lietas dalībniekus, ja lieta skar bērna intereses, ja prasītājs saņem valsts nodrošināto juridisko palīdzību vai citos gadījumos, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai, tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs arī citu kategoriju lietu nodot automātiskai sadalei pēc teritoriālā piekritības principa. Ja tiesas atrašanās ēkā, kurā pēc teritoriālā sadales principa būtu jāsadala lieta, tobrīd nestrādā neviens attiecīgās specializācijas tiesnesis, tiesas priekšsēdētājs nodod lietu automātiskā sadalē tuvākajās tiesas ēkās.

12. Tiesā ienākošās krimināllietas automātiskā lietu sadalē tiek nodotas sadalei starp visiem attiecīgas specializācijas tiesnešiem visā tiesā, izņemot tālāk uzskaitītās lietas, kuras tiek nodotas sadalei starp tiesnešiem tiesas atrašanās vietā pēc procesuālajos likumos noteiktā teritoriālā piekritības principa: 

lietas, kurās noslēdzot pirmstiesas izmeklēšanu, apsūdzētais nav piekritis lietas izskatīšanai tiesā bez pierādījumu pārbaudes;

-  lietas par audzinoša vai medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu;

-  soda izpildes lietas, kas saistītas ar pamatlietu, kura izskatīta tiesas atrašanās vietā.

Ņemot vērā lietas raksturu, iesaistītos procesa dalībniekus, ja lieta skar bērna intereses, vai citos gadījumos, lai nodrošinātu piekļuvi tiesai vai lietas izskatīšanu saprātīgā termiņā, tiesas priekšsēdētājs ir tiesīgs arī citu kategoriju lietu nodot automātiskai sadalei pēc teritoriālā piekritības principa vai noteikt vairāku tiesu ēku atrašanās teritoriju, kurā lieta tiek nodota automātiskā lietu sadalē. Ja tiesas atrašanās ēkā, kurā būtu jāsadala lieta, tobrīd nestrādā neviens attiecīgās specializācijas tiesnesis, tiesas priekšsēdētājs nodod lietu automātiskā sadalē tuvākajās tiesas ēkās. 

13. Tiesā ienākošo sūdzību administratīvā pārkāpuma lietās un citu Administratīvās atbildības likumā noteikto tiesai piekritīgo lietu manuālu sadali veic kancelejas vadītājs (kancelejas vadītāja vietnieks), iedalot pēc kārtas tiesnesim, kurš specializējas šo lietu izskatīšanā, atbilstoši alfabētiskā secībā sakārtotajam tiesnešu uzvārda sarakstam.

14. Teritoriālais piekritības princips, kas norādīts lietu sadales plāna 11. un 12. punktā ietver sevī sekojošu teritoriālo piekritību Vidzemes rajona tiesas ēkai:

-  Valmierā  Valmieras novads;

-  Alūksnē  Alūksnes novads;

-  Cēsīs  Cēsu novads;

-  Gulbenē  Gulbenes novads;

-  Limbažos  Limbažu novads;

-  Madonā  Madonas novads, Varakļānu novads;

-  Valkā – Valkas novads, Smiltenes novads.

15. Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā procesuālo tiesību normu regulējumu (neatliekamības kārtībā skatāma lieta, lemjams jautājums par lietu apvienošanu un citi gadījumi), ienākošās lietas raksturu, tiesnešu noslogotību vai citus objektīvus apstākļus, lietu sadale var notikt ar tiesas priekšsēdētāja rezolūciju (manuāla lietu sadale). Tiesas priekšsēdētāja īslaicīgas prombūtnes laikā vai saskaņā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par amata pienākumu noteikšanu priekšsēdētāja vietniekiem šādu rezolūciju ir tiesīgs dot priekšsēdētāja vietnieks.

16. Maksātnespējas procesa lietās sūdzības par kreditora sapulces lēmumiem, administratora lēmumiem vai rīcību vai Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumiem, kā arī  pieteikumi par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu maksātnespējas procesā tiek iedalīti tiesnesim, kuram ir maksātnespējas procesa pamatlieta. Kancelejas vadītājs (kancelejas vadītāja vietnieks) lietas iedala TIS tiesnesim manuāli. Izņēmuma gadījumos (pamatlietas tiesneša prombūtne, noslodze vai citi objektīvi apstākļi) šīs lietas var tikt iedalītas kādam citam tiesnesim. 

17. Procesuālie pieteikumi un iesniegumi lietā tiek nodoti izskatīšanai tiesnesim, kurš skata vai izskatījis lietu. Ja tiesnesis atrodas ilgstošā prombūtnē vai beidzis pildīt tiesneša amata pienākumus, tie ar priekšsēdētāja rezolūciju tiek nodoti izskatīšanai citam tiesnesim. Citu iesniegumu, sūdzību un pieteikumu izskatīšana tiesnešiem tiek nodota ar tiesas priekšsēdētāja rezolūciju. Tiesas priekšsēdētāja īslaicīgas prombūtnes laikā vai saskaņā ar tiesas priekšsēdētāja rīkojumu par amata pienākumu noteikšanu priekšsēdētāja vietniekiem šādu rezolūciju ir tiesīgs dot priekšsēdētāja vietnieks. 

 

2024. gada 1. februārī  

Tiesas priekšsēdētāja                                                                            L. Ašitoka  

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.