Zemgales apgabaltiesa

Izdots saskaņā ar likuma

“Par tiesu varu” 28.panta pirmo daļu

 

Zemgales apgabaltiesas

lietu sadales plāns

2024. gadam

 

1.Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Zemgales apgabaltiesā ienākošās civillietas, krimināllietas, administratīvo pārkāpumu lietas un materiālus reģistrē to ienākšanas secībā Tiesu informatīvajā sistēmā. Saņemtās lietas starp tiesnešiem sadala vienu reizi dienā Tiesu informatīvajā sistēmā, izmantojot lietu automatizētās sadales funkcionalitāti (turpmāk – Sistēma).

1.2. Ja Sistēma nenodrošina visu lietu sadali vai pastāv objektīvi apstākļi, kuru dēļ nevar izmantot Sistēmu, tiesas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē vietnieks, kurš pilda priekšsēdētāja pienākumus, lietas sadala (pārdala) manuāli atbilstoši šajā plānā noteiktajai kārtībai. Šādos gadījumos Sistēmā lietai reģistrē atzīmi “Netiek sadalīta automatizēti” un norāda pamatojumu manuālai lietas sadalei.

1.3. Slodzes rādītājus, specializācijas datus, tiesnešu prombūtni, tiesnešu maiņu Sistēmā reģistrē un automatizēto lietu sadali veic tiesas priekšsēdētāja norīkoti darbinieki. Specializācijas datus tiesas priekšsēdētāja norīkots darbinieks Sistēmā reģistrē līdz tekošā gada 15.janvārim. Pēc minētā datuma izmaiņas Sistēmā veic tikai gadījumos, kad grozīts lietu sadales plāns, vai citu objektīvu apstākļu dēļ.

1.4. Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, kuri izskata krimināllietas un administratīvo pārkāpumu lietas, slodzes rādītāju veido: 70 % - krimināllietas un 30 % - administratīvo pārkāpumu lietas.

Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem slodzes rādītāju 100 % veido apelācijas kārtībā izskatāmās civillietas.

1.5. Tiesnesim, pildot tiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, kolēģijas priekšsēdētāja pienākumus, pildot pienākumus tiesnešu pašpārvaldes institūcijās, piedaloties darba grupās vai veicot citus papildus pienākumus, slodzes rādītāju tiesas priekšsēdētājs var noteikt mazāku par 100 %.

1.6. Tiesas priekšsēdētājs var grozīt lietu sadales plānu kalendārā gada laikā:

1) tiesneša pārslodzes dēļ;

2) tiesneša nepietiekama noslogojuma dēļ;

3) sakarā ar tiesnešu maiņu;

4) sakarā ar tiesneša nespēju veikt savus pienākumus.

 

2. Krimināllietas

 

2.1. Apelācijas instances krimināllietas un materiālus izskata Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneši D. Skrauple (5. sastāvs), I. Akmeņlauka (4. sastāvs), J. Siliņš (3. sastāvs), R. Rinčs (2. sastāvs), E. Lenšs (14. sastāvs), I. Putra (1. sastāvs), L. Baltmane-Zepa (6. sastāvs), nav tiesneša (15. sastāvs).

Izskatot lietas koleģiāli, ja to par iespējamu atzīst tiesnesis-referents, tiesas sastāvā var piedalīties tiesneši M. Terjuhana, A. Misiuna, D. Baltā, A. Sniedzītis, S. Maršāne, I. Skudra, I. Belicka.

Tiesas priekšsēdētāja J. Siliņa slodze tiek noteikta 20 %.

2.2. Krimināllietas saņemšanu kancelejas vadītāja vai kancelejas vadītājas vietniece reģistrē Tiesu informatīvajā sistēmā, atzīmē tiesnešu prombūtni un slodzi, atbilstoši lietas sarežģītības pakāpei pēc lietas automatizētas sadales nodod to tiesnesim-referentam, kuram lieta iedalīta, izdarot atzīmi lietā par sadales rezultātu.

2.3. Slodzi lietām atkarībā no sarežģītības pakāpes atzīmē šādi:

1) lietas ar sūdzībām un protestiem par lēmumiem – 1;

2) lietas ar apelācijas sūdzību par soda noteikšanu – 2;

3) pārējās lietās no 3 līdz 5 atkarībā no sarežģītības pakāpes, saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju un Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju. 

2.4. Pēc lietu sadales, lieta tiek nodota tiesnesim-referentam, kurš nozīmē tiesas sastāvu.

2.5. Sadalot lietu, kura iepriekš bijusi izskatīšanā apelācijas instancē, atzīmē tiesnešus, kuri iepriekš piedalījušies šīs lietas izskatīšanā un nepiedalās atkārtotā lietas sadalē.

2.6. Saņemot lietu tiesā pēc trūkumu novēršanas, to nodod tam pašam tiesnesim, kurš pieņēmis lēmumu par trūkumu novēršanu. Tiesneša nomaiņa iespējama, ja tam ir objektīvs iemesls.

2.7. Ja tiesnesis sevi atstatījis no lietas izskatīšanas vai pieņēmis noraidījumu, lieta tiek nodota atkārtotai automatizētai sadalei, nepiedaloties tiesnesim, kurš sevi atstatījis vai pieņēmis noraidījumu.

2.8. Sūdzības par izmeklēšanas tiesnešu lēmumiem tiek nodotas tiesas priekšsēdētājam J. Siliņam, vai ar rīkojumu noteiktam tiesnesim.

 

3. Civillietas

 

3.1. Apelācijas instances civillietas izskata Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši M. Terjuhana (8. sastāvs), A. Misiuna (13. sastāvs), D. Baltā, (7. sastāvs), A. Sniedzītis (11. sastāvs), S. Maršāne (10. sastāvs), I. Skudra (9. sastāvs), I. Belicka (12. sastāvs).

Izskatot lietas koleģiāli, ja to par iespējamu atzīst tienesis-referents, tiesas sastāvā var piedalīties tiesneši D. Skrauple, I. Akmeņlauka, J. Siliņš, R. Rinčs, E. Lenšs, I. Putra, L. Baltmane-Zepa.

3.2. Civillietas saņemšanu kancelejas vadītāja vai kancelejas vadītājas vietniece reģistrē Tiesu informatīvajā sistēmā, atzīmē tiesnešu prombūtni un slodzi, atbilstoši lietas sarežģītības pakāpei pēc lietas automatizētas sadales nodod to tiesnesim-referentam, kuram lieta iedalīta, izdarot atzīmi lietā par sadales rezultātu.

3.3. Slodzi lietām atkarībā no sarežģītības pakāpes atzīmē šādi:

1) lietas ar blakus sūdzībām un protestiem – 1;

2) apelācijas sūdzības darba lietās – 3;

3) pārējās lietās no 2 līdz 5 atkarībā no sarežģītības pakāpes, saskaņojot ar tiesas priekšsēdētāju un Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju.

3.4. Pēc lietu automātiskās sadales lieta tiek nodota tiesnesim-referentam, kurš nozīmē apelācijas instances tiesas sastāvu.

3.5. Sadalot lietu, kura iepriekš bijusi izskatīšanā apelācijas instancē, atzīmē tiesnešus, kuri iepriekš piedalījušies šīs lietas izskatīšanā un nepiedalās atkārtotā lietas sadalē.

3.6. Ja tiesnesis sevi atstatījis no lietas izskatīšanas vai pieņēmis noraidījumu, lieta tiek nodota atkārtotai automatizētai sadalei, nepiedaloties tiesnesim, kurš sevi atstatījis vai pieņēmis noraidījumu.

 

4. Administratīvo pārkāpumu lietas

 

4.1. Apelācijas kārtībā administratīvo pārkāpumu lietas izskata tiesneši D. Skrauple (5. sastāvs), I. Akmeņlauka (4. sastāvs), R. Rinčs (2. sastāvs), E. Lenšs (14. sastāvs), I. Putra (1. sastāvs), L. Baltmane-Zepa (6. sastāvs), nav tiesneša (15. sastāvs).

Izskatot lietas koleģiāli, ja to par iespējamu atzīst tienesis-referents, tiesas sastāvā var piedalīties tiesneši J. Siliņš, M. Terjuhana, A. Misiuna, D. Baltā, A. Sniedzītis, S. Maršāne, I. Skudra, I. Belicka.

4.2. Administratīvā pārkāpuma lietas saņemšanu kancelejas vadītāja vai kancelejas vadītājas vietniece reģistrē Tiesu informatīvajā sistēmā, atzīmē tiesnešu prombūtni un pēc lietas automatizētas sadales nodod to tiesnesim-referentam, kuram lieta iedalīta, izdarot atzīmi lietā par sadales rezultātu.

4.3. Sadalot lietu, kura iepriekš bijusi izskatīšanā apelācijas instancē, atzīmē tiesnešus, kuri iepriekš piedalījušies šīs lietas izskatīšanā un nepiedalās atkārtotā lietas sadalē.

4.4. Saņemot lietu tiesā pēc trūkumu novēršanas, to nodod tam pašam tiesnesim, kurš pieņēmis lēmumu par trūkumu novēršanu. Tiesneša nomaiņa iespējama, ja tam ir objektīvs iemesls.

4.5. Ja tiesnesis sevi atstatījis no lietas izskatīšanas vai pieņēmis noraidījumu, lieta tiek nodota atkārtotai automatizētai sadalei, nepiedaloties tiesnesim, kurš sevi atstatījis vai pieņēmis noraidījumu.

 

5. Lietu sadale starp Zemgales apgabaltiesu un

Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namu

 

5.1. Zemgales apgabaltiesa skata apgabaltiesai piekritīgās apelācijas kārtībā izskatāmās lietas un materiālus no apgabaltiesas darbības teritorijā esošās Zemgales rajona tiesas un tās darbības teritorijas: Jelgavas valstspilsēta, Jelgavas novads, Tukuma novads, Dobeles novads.

5.2. Zemgales apgabaltiesas Aizkraukles tiesu namā skata apgabaltiesai piekritīgās apelācijas kārtībā izskatāmās lietas un materiālus no apgabaltiesas darbības teritorijā esošās Zemgales rajona tiesas un tās darbības teritorijas: Jēkabpils novads, Ogres novads, Aizkraukles novads, Bauskas novads.

5.3. Apgabaltiesas priekšsēdētājs slodzes izlīdzināšanai var mainīt lietu sadales kārtību starp pamattiesu un Aizkraukles tiesu namu.

 

Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs                                                          J. Siliņš

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu